Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
AP Valley29993/1507/1718/1/37
Studiegids

AP Valley

29993/1507/1718/1/37
Academiejaar 2017-18
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peeters Luc
Andere co-titularis(sen): Maes Sven, Overdulve Kristof, Smets Marc, Vanhulle Geert
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1 + Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.10.2017 (1ste module)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 234,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 200,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Na een theoretisch­praktische introductie tot innovatie & ondernemen in een ‘bootcamp', krijgen de studenten de opdracht om aan de slag te gaan met een concreet startup­idee. Elk van hun startup­ ideee¨n doorloopt de verschillende fases om van idee tot concreet product te gaan. In dit proces zijn een aantal ‘gates’ of beslissingsmomenten ingebouwd, waar telkens beslist wordt of het idee wel of niet verder mag gaan: enkel de beste ideee¨n gaan telkens door naar de volgende fase. De studenten die niet verder mogen gaan met hun startup­idee sluiten aan bij een team dat wel verder mag gaan met hun idee. Finaal implementeren de studenten een minimum viable product (MVP) dat hun toelaat om feedback van eindgebruikers te krijgen op het concept.

Begincompetenties (tekst)

De student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de inschrijving voor een bacheloropleiding zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be)

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
ontwikkelt minimaal een proof of concept van hun innovatief product of dienst
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
werkt constructief en doelgericht mee aan teamvergaderingen
De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
werkt in een multidisciplinair team
communiceert op een efficiënte en begrijpelijke manier in een multidisciplinair team
presenteert ideeën/concepten/producten overtuigend en duidelijk
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
neemt een bepaalde rol op in een multidisciplinair team en levert hier een bijdrage aan
De PBA elektronica-ICT werkt op een maatschappelijk verantwoorde manier, handelt volgens de geldende kwaliteitseisen en neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten.
beheert gebruikersdata op een verantwoordelijke manier conform de geldende Europese wetgeving
De PBA elektronica-ICT is ondernemend, gaat op zoek naar innovatieve oplossingen voor technische problemen en houdt hierbij rekening met de economische randvoorwaarden.
analyseert de theorie van ondernemen
past de principes van ondernemerschap in een praktische use-case toe
ontwerpt een innovatieve product of dienst met een adequate product-market fit
implementeert een minimum viable product (prototype) en toetst dit aan de markt
pitcht innovatieve ideeën/concepten op een overtuigende manier
werkt in samenwerking met andere studenten een business- en verdienmodel uit voor een innovatieve dienst of product
werkt innovatie ideeën en concepten uit tot een business concept
brengt een product naar de markt
De PBA elektronica-ICT werkt plan- en projectmatig.
werkt via een projectmatige methodologie (scrum of design thinking) manier
stelt een projectplan op
past de principes van design thinking toe om te behoeften en problemen van de eindgebruiker in kaart te brengen
ontwikkelt op een iteratieve manier een product of dienst
zorgt voor kwaliteitsborging door gestructureerd te testen
doorloopt de verschillende productiestadia (staging, integratie, productie)

Leerinhoud

Bootcamp:
De kick-off van AP Valley is een 4-daags bootcamp, dat plaatsvindt bij Erasmus-partner InHolland in Alkmaar. Tijdens dit bootcamp wordt een introductie gegeven in technologische innovatie, design thinking, brainstorming, pitching en business modeling. Deelname aan dit bootcamp in Alkmaar is verplicht.

Projectwerk:
De focus ligt in AP Valley op het realiseren van een concreet project. Elke student draagt bij aan het bedenken van een innovatief startup-concept, maar via een selectieproces met 'gateways' worden enkel de beste projecten meegenomen naar elke volgende fase. Studenten wiens idee niet worden weerhouden, sluiten aan bij een van de overgebleven projecten. De fasering van het projectwerk is als volgt:

Fase 1 - Idea stage: Brainstorm rond nieuwe productideeën, uitgaande van behoeften en problemen van echte eindgebruikers
Studenten bedenken in teams van 2 een innovatief idee, dat ze moeten ‘pitchen’ voor een jury
Fase 2 - Design van een Prototype: het idee wordt uitgewerkt in een prototype dat de essentie in zich heeft van het initiële idee
Met de ondersteuning van een designer (samenwerking met de opleiding Grafische & Digitale Media) werken de studenten in teams van 3 tot 4 een prototype uit, dat ze moeten voorstellen aan een jury.
Fase 3 - Development van een ‘Minimum Viable Product’ (MVP) ontwikkeling volgens de Agile Sprintmethodiek van een eerste werkende versie van het product, die door echte gebruikers getest kan worden
Een team van 4 tot 6 developers gaat, ondersteund door een GDM-designer versie 1 van het product ontwikkelen. De initiële bedenkers van het idee zijn daarbij de ‘product owners’, die de rest van het team aansturen. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitwerken van de user stories (product features) en het prioritiseren ervan. De developers implementeren het MVP, in een reeks iteratieve sprints. Dit MVP zal vervolgens uitgetest worden door echte gebruikers.

Theoretische fundering
Introductie tot Entrepreneurship
Het persoonlijkheidsprofiel van de ondernemer
Idee & innovatie - Trendspotting
Blauwdruk voor een ondernemer: The Lean Startup
Intercultural Management
Duurzaam en circulair ondernemen
Minimum Viable Product
Brainstormen en pitchen
Business model, Business model patronen & Business model canvas
Verdienmodellen
Marktonderzoek & Content-marketing
Financiering & haalbaarheid (Break-even analyse)
Realiseren van een Minimum Viable Prodcut
Stappenplan voor het opstarten van een onderneming
Ethiek en Privacy
Gestructureerd testenStudiematerialen (tekst): Verplicht

HANDBOEK: 
The Spirit of the Valley (2015), Peter Hinssen, Steven Van Belleghem, Harry Demey; Lannoo; ISBN: 978-9401426558

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Vormen van groepsleren52,00 uren
Werktijd buiten de contacturen158,00 uren
  • Omschrijving: De student die voor het opleidingsonderdeel ‘AP Valley’ kiest, moet verplicht deelnemen de internationale ondernemersweek in Nederland (Hogeschool inHolland).

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00werkstuk, presentatie en gedragsobservatie: digitaal en mondeling, permanent uitgesteld, open boek
Geen tweede examenkans mogelijk voor dit examen

Toetsing (tekst)

Digitale examens worden continu gemonitord op mogelijke fraude. Hiervoor kan bij aanvang van het examen de student gevraagd worden om een monitoringapplicatie op te starten. De student die dit weigert mag niet deelnemen aan het examen.

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.

Er wordt een 0 op het deelexamen permanente evaluatie gegeven indien de student 4 of meer keer onwettig of wettig afwezig is op semesterbasis.

De student die omwille van medische redenen of overmacht een deelexamen(labosessie) mist, kan die inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:
• De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen in iBaMaFlex ten laatste op de dag van het deelexamen via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’
• de student bewijst de reden van zijn afwezigheid op een deelexamen waarvoor hij een inhaalexamen wil aanvragen met een geldig medisch attest, zoals omschreven onder begripsbepaling nr. 43 in art 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
• Het aantal inhaalexamens is beperkt tot twee voor het desbetreffende deelexamen.
• Deelexamens die om didactische of organisatorische redenen niet kunnen ingehaald worden, geven geen recht op een inhaalexamen. Zo is bv. de kans groot dat de labo- en practicalessen uit de laatste lesweek niet ingehaald kunnen worden.
De student die voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan een inhaalexamen en een inhaalexamen wenst aan te vragen volgt de volgende procedure:
• De student uploadt, voor aanvang van het inhaalexamen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
• De student neemt zelf het initiatief om binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste examendag met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

De betrokken lector beslist of de student aan de voorwaarden voldoet en of een inhaalsessie om organisatorische redenen nog kan ingehaald worden.

In uitzonderlijke gevallen kan het departementshoofd hiervan afwijken.Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht (portfolio,...) niet of laattijdig indient, kan een inhaalexamen buiten de examenreeks aanvragen volgens volgende procedure:

- De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht (portfolio..) binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, en op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van de module waarin de opdracht (portfolio,..) initieel diende ingeleverd te worden.
- Laattijdig indienen resulteert in een nul voor dit (deel)examen.Er wordt een 0 op het deelexamen permanente evaluatie gegeven indien de student 4 of meer keer onwettig of wettig afwezig is op semesterbasis.

De student die omwille van medische redenen of overmacht een deelexamen(labosessie) mist, kan die inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:
• De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen in iBaMaFlex ten laatste op de dag van het deelexamen via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’
• de student bewijst de reden van zijn afwezigheid op een deelexamen waarvoor hij een inhaalexamen wil aanvragen met een geldig medisch attest, zoals omschreven onder begripsbepaling nr. 43 in art 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
• Het aantal inhaalexamens is beperkt tot twee voor het desbetreffende deelexamen.
• Deelexamens die om didactische of organisatorische redenen niet kunnen ingehaald worden, geven geen recht op een inhaalexamen. Zo is bv. de kans groot dat de labo- en practicalessen uit de laatste lesweek niet ingehaald kunnen worden.
De student die voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan een inhaalexamen en een inhaalexamen wenst aan te vragen volgt de volgende procedure:
• De student uploadt, voor aanvang van het inhaalexamen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
• De student neemt zelf het initiatief om binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste examendag met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

De betrokken lector beslist of de student aan de voorwaarden voldoet en of een inhaalsessie om organisatorische redenen nog kan ingehaald worden.

In uitzonderlijke gevallen kan het departementshoofd hiervan afwijken.Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht (portfolio,...) niet of laattijdig indient, kan een inhaalexamen buiten de examenreeks aanvragen volgens volgende procedure:

- De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht (portfolio..) binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, en op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van de module waarin de opdracht (portfolio,..) initieel diende ingeleverd te worden.
- Laattijdig indienen resulteert in een nul voor dit (deel)examen.