Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Engels 1 taal en cultuur23876/1521/1718/1/26
Studiegids

Engels 1 taal en cultuur

23876/1521/1718/1/26
Academiejaar 2017-18
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Engels
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Elsacker Annick
Andere co-titularis(sen): Caelen Deeviet
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 23.10.2017 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 225,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
communiceert mondeling en schriftelijk vlot en correct
gebruikt de woordenschat naar vorm en inhoud op een correcte manier
Rapporteert en interageert mondeling en schriftelijk
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de basisgrammatica, d.w.z. identificeert de belangrijkste grammaticale categorieën en legt grammaticale regels uit
kunnen het elektronisch leerplatform gebruiken om grammatica-,woordenschatten luistervaardigheidsoefeningen te maken
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
schat de eigen beginsituatie m.b.t kennis en vaardigheden correct in
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
leest en begrijpt zowel literaire als non-fiction teksten en boeken
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kunnen het elektronisch leerplatform gebruiken om grammatica-,woordenschatten luistervaardigheidsoefeningen te maken
remedieert de eigen vastgestelde tekorten m.b.t kennis en vaardigheden

Leerinhoud

- Grammatica wordt geleidelijk aan opgebouwd. Belangrijk hierbij is dat de studenten gebruik kunnen maken van metataal om grammatica te duiden. Zelfstudie is hier ook van belang.

- Woordenschat wordt uitgebreid a.h.v. teksten over allerlei culturele en literaire onderwerpen. De studenten bereiden de colleges ook voor door informatie op te zoeken over de auteur, het onderwerp, het genre... Ze leggen ook woordenlijsten aan met nieuwe woordenschat. Al dit persoonlijk werk komt samen met hun notities en mening over het thema in hun portfolio.

- In bepaalde colleges wordt de klasgroep ook gesplitst waarbij enerzijds zelfstandig gewerkt wordt (a.h.v. cd-roms en webquests) en anderzijds communicatieve vaardigheden worden geoefend met de lector. Deze activiteiten worden ook meegenomen in de evaluatie.

- Van de studenten wordt ook verwacht dat ze thuis boeken lezen en hier verwerkingsopdrachten rond maken.

- Van de studenten wordt ook verwacht dat ze een interesse hebben in Angelsaksische cultuur.

Studiematerialen (lijst)

Alle andere opdrachten en oefeningen in gericht op mondeling taalgebruik in de BB-cursussen EngelsVerplicht
 • Auteur: Belmans
Cursus Background information: the English-speaking worldVerplicht€ 5,75
 • Auteur: J. De Brucker en W. Belmans
Cursus Literature: a readerVerplicht€ 1,79
 • Auteur: J. De Brucker en W. Belmans
FonF-opdrachten tijdens de OLC-lessenVerplicht
 • Auteur: Hargreaves S.
SSL- en CLT- opdrachten bij de WEBQUESTSVerplicht
 • Auteur: Belmans W.
StudiewijzerVerplicht
Handboek An A to Z of common errorsVerplicht€ 10,40
 • Auteur: Cumps en Philips
Handboek English vocabulary in use, upper-intermediateVerplicht€ 29,70
 • Auteur: McCarty M.
Handboek Oxford Practice grammar advanced (with CD ROM)Verplicht€ 26,90
 • Auteur: Yule G.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* Wat in de studiewijzer staat grondig doornemen en uitvoeren.
* Altijd alle gevraagde oefeningen voorbereiden
* Alle oefeningen uit je handboeken vooraf maken
* Eigen gestructureerde woordenlijsten (zoals uitgelegd in verplichte leerstof (eerste vijf units uit English Vocabulary in Use) aanleggen,
* Altijd je verplichte Engelstalige fictie- en non-fictieteksten lezen en je voorbereiding op een verzorgde manier schriftelijk verwerken.
* Schriftelijke kijk- en luisterverslagen en samenvattingen VAN EIGEN HAND in je portfolio steken als bewijsmateriaal. Louter gedownloade teksten zonder bronvermelding en zonder enige EIGEN verwerking worden niet gewenst en spreken in het nadeel van de student.
* Fonetische dicteetjes uitschrijven in normale spelling en eigen IPA-oefenlijstjes voor spelling aanleggen.
* Eigen kladnotities regelmatig met enkele medestudenten vergelijken en dan eigen gestructureerde netversies schrijven.
.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Omschrijving: De leerstof wordt geactiveerd a.h.v. thuis voorbereide opdrachten.
Practicum en/of oefeningen69,00 uren
 • Omschrijving: De student oefent de leerstof actief in tijdens FonF- en SSL-sessies en andere begeleide oefeningen
  Bezoek UGC voor rekening van de student
Werktijd buiten de contacturen144,00 uren
 • Omschrijving: Vooral bij de verwerking van de SSL- lees/luister- en schrijfopdrachten, bij de voorbereiding en verwerking van de CLT-opdrachten, bij de voorbereiding en verwerking van de leesopdrachten uit de beide readers (literature en background information), bij de verwerking van de verplichte literaire werken, bij de bestudering van de Engelse grammatica (o.a. omwille van eigen leernoden) en tijdens reflectiemomenten n.a.v. de beschrijving van het eigen leerproces in logboek en portfolio, gebruikt de student zijn reeds verworven competenties om bijkomende competenties te verwerven.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets20,00schriftelijk examen 180'
Semester 1Portfolio20,00schriftelijk
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00mondeling en schriftelijk
Semester 1Vaardigheidstoets hands off40,00Mondeling examen 15'/student + leesoefening op het schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off60,00Mondeling examen 15'/student + leesopdracht op schriftelijk examen
Tweede examenperiodeKennistoets20,00schriftelijk examen 180'
Tweede examenperiodePortfolio20,00schriftelijk