Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Elektriciteit 2 toegepaste didactiek23875/1521/1718/1/89
Studiegids

Elektriciteit 2 toegepaste didactiek

23875/1521/1718/1/89
Academiejaar 2017-18
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Elektriciteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vermeiren Kristel
Andere co-titularis(sen): Van Strydonck Marleen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 12.03.2018 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
kan het veiligheidsaspect in zijn onderwijs duiden en bewaken waar nodig
Interactie: diversiteit hanteren
kan bij het opstellen van vragen en instructies rekening houden met de kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
kan bij het opstellen van vragen en instructies rekening houden met de kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
Interactie: taal ontwikkelen
kan bij het opstellen van vragen en instructies rekening houden met de kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
kan instructies geven, een goede vraagstelling gebruiken en een onderwijsleergesprek opbouwen
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
kan het veiligheidsaspect in zijn onderwijs duiden en bewaken waar nodig
Leerbevordering: didactisch handelen
kan alle componenten van het didactisch model vertalen naar een geschikt lesverloop voor het vak
kan de theorie rond het didactische model (beginsituatie, doelstellingen, didactische principes, werkvormen, leerinhouden, media en differentiatie) toepassen in een concrete situatie
past specifieke eigenschappen van het vak en diens didactiek toe bij het uitwerken van een lesvoorbereiding
stelt een lesvoorbereiding op die alle componenten omvat
Leerbevordering: doelgericht werken
kan de relatie van eindtermen en/of beroepsprofielen naar leerplannen tot lesdoelstellingen verwoorden
kan doelgericht opzoeken in een leerplan van het vak
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan de structuur en opbouw van het vak (en vakinhouden) weergeven
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan alle componenten van het didactisch model vertalen naar een geschikt lesverloop voor het vak
kan de theorie rond het didactische model (beginsituatie, doelstellingen, didactische principes, werkvormen, leerinhouden, media en differentiatie) toepassen in een concrete situatie
kan een gestructureerde demonstratie uitwerken
kan instructies geven, een goede vraagstelling gebruiken en een onderwijsleergesprek opbouwen
past specifieke eigenschappen van het vak en diens didactiek toe bij het uitwerken van een lesvoorbereiding
stelt een lesvoorbereiding op die alle componenten omvat
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan de structuur en opbouw van het vak (en vakinhouden) weergeven

Leerinhoud

ONDERWIJSSTRUCTUUR
EINDTERMEN- ONTWIKKELINGSDOELEN
HET LEERPLAN
DE VISIE OP HET VAK
ALGEMENE OPBOUW VAN EEN LES
EEN LES VOORBEREIDEN

 • Mentale voorbereiding
  • Documenteren en bevragen rond het opgelegde onderwerp.
  • Eigen kennis en/of vaardigheden
  • Raadplegen van het leerplan:
  • Het analyseren van de beginsituatie
  • De omschrijving van de lesdoelen
  • Het ontwerpen van het leer- en vormingsproces
 • Gedetailleerd uitschrijven van de lesvoorbereiding
  • Hoofding lesvoorbereidingsformulier
  • De beginsituatie
  • Noteren van de leerplandoelstellingen
  • Formuleren van de lesdoelstellingen
  • Leerstof – leerinhouden
  • Didactische werkvormen
  • Didactische principes
  • Media
  • Evaluatie
  • Bronvermelding
  • Bordschema

VAKSPECIFIEKE ASPECTEN VAN DE LES(VOORBEREIDING)

 • Praktijkles die meerdere lesblokken omvat
 • Praktijkles: werken aan verschillende werkstukken
 • Theorieles
 • Les technisch tekenen

MICROTEACHING

Afhankelijk van de mogelijkheden kan het zijn dat een bedrijfsbezoek wordt georganiseerd. Vervoersonkosten zijn ten laste van de student.

Studiematerialen (lijst)

Cursus elektriciteit/mechanica toegepaste didactiekVerplicht€ 3,00
 • Auteur: E. Aelbrecht en K. Vermeiren
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges27,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets85,00schriftelijk, 120 min
Semester 2Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)15,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht15,00Herkansing is mogelijk. De student dient ten laatste op de laatste dag voor de zomerstop zelf contact op te nemen met de lector. In te dienen op de dag van het schriftelijk examen.
Tweede examenperiodeKennistoets85,00schriftelijk, 120 min