Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Nederlands 1 schrijven23917/1521/1718/1/62
Studiegids

Nederlands 1 schrijven

23917/1521/1718/1/62
Academiejaar 2017-18
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Nederlands
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Caelen Deeviet
Andere co-titularis(sen): Mommaerts Magda
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 23.10.2017 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
spellingregels laten afleiden en uitleggen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
schriftelijk verschillende literaire genres verkennen
spellingoefeningen selecteren
zinsbouwen stijlfouten verbeteren
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
schrijfproducten (her)lezen en herschrijven tot correcte, gestructureerde en vlot leesbare teksten volgens de kenmerken van de tekstsoort
taalsysteemregels correct toepassen

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel verdiep je je in de stelvaardigheid van verschillende fictionele en niet-fictionele tekstsoorten.

Er is aandacht voor spelling, zinsbouw en stijl.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Nederlands 1 schrijvenVerplicht€ 2,10
  • Auteur: Magda Mommaerts en Deeviet Caelen
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges27,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets35,00eerste examenperiode schriftelijk examen: 120'
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)50,00mondeling en schriftelijk
Semester 1Portfolio15,00schriftelijk
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio15,00schriftelijk
Tweede examenperiodeKennistoets35,00tweede examenperiode schriftelijk examen: 120'
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)50,00schriftelijk indienen taak

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere
deelexamens met name een kennistoets, een vaardigheidstoets hands on permanent en een portfolio. Als de student in de eerste examenperiode voor
dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere
deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan
wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de
student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De
deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op
20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.