Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Microbiologie van de voeding18338/1599/1819/1/87
Studiegids

Microbiologie van de voeding

18338/1599/1819/1/87
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Appels Ann, Maes Githa, Santens Roald, van den Akker Suzanne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3 + Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 11.03.2019 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,50 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Naast de basisbegrippen van de microbiologie ligt de focus in de rol van micro-organismen  in ons voedsel. Niet alleen zorgen zij voor het ontstaan van voedselproducten, maar zij zijn ook van groot belang voor de voedselbewaring, het voedselbederf en voedselvergiftigingen en /of voedselinfecties.

OLR-Leerdoelen (lijst)

gezondheidsbevordering
benoemt voedseleigen micro-organismen en pathogene micro-organismen
beschrijft het besmettingsgevaar van voedsel
beschrijft het nut van micro-organismen in de voeding
beschrijft het ziekteproces van de voedingsgerelateerde micro-organismen
kwaliteit en voedselveiligheid
beschrijft basisbegrippen en basishandelingen van de microbiologie
beschrijft het belang van micro-organismen tijdens de conservering van voedingsmiddelen
beschrijft het belang van monstername gerelateerd tot voedselproductie/verwerking
beschrijft het verband tussen hygiënisch werken en Micro-organismen
handelt vervolgens de voorschriften van een microbiologisch lab
beschrijft de parameters voor de groei van micro-organismen
methodologie
interpreteert microbiologische testresultaten

Leerinhoud

algemene inleiding tot de microbiologie waaronder de groei en factoren die de groei beïnvloeden
monstername en transport
microbiologie in het laboratorium en moderne microbiologische technieken
besmetting van voedingsmiddelen
voedselintoxicatie en voedselinfectie
belangrijke groepen van micro-organismen en hun belang voor de voedingsmiddelen
gefermenteerde producten
intrinsieke en extrinsieke parameters van voedsel die de groei van micro-organismen beïnvloeden
voedselbewaring, voedselbederf

aseptische uitvoering van algemene microbiologische technieken en testen op microbiologische hygiëne van de werkplek, microbiologische testen, waaronder snelle detectiemethoden,van een aantal voedingsmiddelen.
onderzoek van gisten en schimmels
onderzoek van protozoa en helminthen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus: Microbiologie van de voeding - auteur: Els Van Eyken - AP Hogeschool.
Cursus: Microbiologie van de voeding - labnota's - AP Hogeschool.

Invuldocument lab microbiologie van de voeding - AP Hogeschool.

Instrumenten, toestellen en materiaal in het microbiologisch laboratorium


Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Levensmiddelenhygiëne - De microbiologische aspecten. Drs.G.J.A. Ridderbos, Elsevier gezondheidszorg (ISBN 978-90-352-2859-7).

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing5,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen54,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00Gesloten boek. Open en gesloten vragen.
Voor de werkstudent: één toets over de volledige leerstof
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)20,00Open boek, prelabtesten en nazicht voorbereiding.
AcademiejaarKennistoets30,00Definitieve toets voor de reguliere studenten. Schriftelijk examen. Gesloten boek. Open en gesloten vragen. De werkstudent legt één examen af van alle leerstof van semester 2. Leerstof wordt meegedeeld via de digitale leeromgeving.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Gesloten boek. Open en gesloten vragen.

Toetsing (tekst)

Er zijn geen hulpmiddelen toegelaten op het examen.

De student dient verplicht aanwezig te zijn op alle praktijkactiviteiten van dit opleidingsonderdeel. Tijdens de praktijkactiviteiten wordt de voorbereiding geëvalueerd.

Bij elke afwezigheid behaalt de student een 0 score op het betreffende deelexamen.

De student kan per opleidingsonderdeel maximaal 1 gemiste praktijksessie inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste praktijksessie met de betrokken lectoren deze inhaalsessie in te plannen..

Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.

Deelname aan praktijklessen is noodzakelijk om de door de opleiding vooropgestelde beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen en toetsen. Conform het OER wordt voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”) toegekend bij afwezigheid vanaf 20% van de praktijkactiviteiten, tenzij de student recht heeft op een inhaalsessie. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).

Studenten die de voorbereidende taken onvoldoende hebben uitgevoerd worden niet toegelaten tot de praktijksessie. De student haalt 0 voor de gemiste sessie.

Elke student, die conform de werkinstructies door de lector de toegang tot de labs of praktijklokalen ontzegd wordt, haalt een 0 voor deze sessie.