Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Voedingswetenschappen 321009/1599/1819/1/12
Studiegids

Voedingswetenschappen 3

21009/1599/1819/1/12
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Aerts Ingrid, Baete Eline, Le Bruyn Bente, Paraskevopulos Nicolas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1 + Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2018 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 107,50 uren

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 45 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

voor het facet: "voeding doorheen de levensloop"
De behoefte aan voedsel en voedingsstoffen, de beleving van voedsel- en voedingsproblemen zijn onder andere afhankelijk van de leeftijd. Elke leeftijdscategorie kent haar eigen behoeftes en voedingsproblemen: zwangere en lacterende, zuigeling, peuter en kleuter, scholieren, adolescenten, jong volwassenen, ouderen en bejaarden. De volwassenen zijn in het eerste opleidingsjaar behandeld. We gebruiken de kennis van het eerste opleidingsjaar als basis om de andere leeftijdscategorieën te bekijken. Aan zuigelingenvoeding gaan we extra aandacht besteden omdat deze sterk afwijkt van de gewone voeding.

voor het facet 'sportvoeding'
Een (intensieve) sporter heeft andere voedingsbehoeften dan een niet-sporter. Daarnaast wordt er over dit onderwerp enorm veel geschreven en is voor een topsporter een goede prestaties zeer belangrijk. In hoeverre voeding hierbij kan helpen bekijken we in dit onderdeel.
Namelijk:
• inleiding in de sportfysiologie,
• voeding bij sport algemeen,
• voeding bij duursport,
• voeding bij krachtsport,
• voeding bij team/spelsport.

OLR-Leerdoelen (lijst)

diëten
berekent de energie- en voedingstoffenbehoeften van sporters
categoriseert de verschillende soorten sportpreparaten
herkent de verschillende energiesystemen bij de verschillende soorten sporten
past de theoretische leerstof toe in praktijkgerichte casussen
stelt een gezond voedingsadvies op voor een sporter aangepast aan de trainingen
gezondheidsbevordering
past de consensusstellingen van de Vlaamse Vereniging voor zuigelingenvoeding toe in een advies
stelt een gezond voedingsadvies op voor een gezonde mens (alle leeftijden, zwangeren en lacterende vrouwen) in correct Nederlands met gebruik van de juiste terminologie
methodologie
past de consensusstellingen van de Vlaamse Vereniging voor zuigelingenvoeding toe in een advies
past de theoretische leerstof toe in praktijkgerichte casussen
stelt een gezond voedingsadvies op voor een gezonde mens (alle leeftijden, zwangeren en lacterende vrouwen) in correct Nederlands met gebruik van de juiste terminologie
handelt volgens (inter-)nationale richtlijnen
vermeldt correct wetenschappelijke bronnen in een eigen tekst /paper
nutritional assessment op individueel niveau
argumenteert de theoretische onderbouwing van de richtlijnen naar alle behandelde groepen
evalueert een voedingsinname van een gezonde mens (alle leeftijden, zwangeren en lacterende vrouwen) volgens de aangeleerde methode
probleemanalyse
berekent de energie- en voedingstoffenbehoeften van sporters
categoriseert de verschillende soorten sportpreparaten
evalueert een voedingsinname van een gezonde mens (alle leeftijden, zwangeren en lacterende vrouwen) volgens de aangeleerde methode
herkent de verschillende energiesystemen bij de verschillende soorten sporten
stakeholdergerichtheid
stelt een gezond voedingsadvies op voor een sporter aangepast aan de trainingen

Leerinhoud

voor het facet: "voeding doorheen de levensloop"

Voeding bij zwangere, zwangerschapscomplicaties en lacterende. Berekenen van nutritionele behoeften en uitschrijven van aangepast voedingsadvies.
Voeding van de zuigeling. Berekenen van nutritionele behoeften en uitschrijven van aangepast voedingsadvies.
het in praktijk brengen van de theoretische kennis van zuigelingen- en kindervoeding en het klaarmaken van kunstvoeding voor zuigelingen
Borstvoeding, aandachtspunten voor voedingsproblemen bij prematuren. Berekenen van nutritionele behoeften en uitschrijven van aangepast voedingsadvies.
Peuter- en kleutervoeding. Berekenen van nutritionele behoeften en uitschrijven van aangepast voedingsadvies.
Voeding bij scholieren, adolescenten en jong volwassenen. Berekenen van nutritionele behoeften en uitschrijven van aangepast voedingsadvies.
Voeding bij bejaarden. Berekenen van nutritionele behoeften en uitschrijven van aangepast voedingsadvies.
Aan de hand van oefeningen wordt de praktijk toegepast.
Seminarie met als onderwerp 'bewegingsadvies en coaching'


voor het facet 'sportvoeding'

Inleiding in de sportfysiologie
Basisprincipes van sportvoeding naar energie en energieleverende stoffen
Basisprincipes van sportvoeding voor vocht, mineralen en vitamines
Basisprincipes van sportvoeding bij de verschillende sporten,(duursport, krachtsport, team/spelsport) en sportpreparaten
Bespreking van de casussen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

voor het facet: "voeding doorheen de levensloop"
Cursus: 'Voeding doorheen de levensloop' – Auteur: Ingrid Aerts en Eline Baete - AP Hogeschool
Richtlijnen over borstvoeding en kunstvoeding voor zuigelingen van 0 tot 12 maand, Y Vandenplas, VUB, 2006
Voedingsaanbevelingen voor België, HGR, nr. 9285, herziening 2016
FOD, Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, www.health.fgov.be
Nationaal Voedings- en GezondheidsPlan (NVGP), Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, www.mijnvoedingsplan.be
Vlaams Instituut Gezond Leven, www.gezondleven.be
Health and food, www.healthandfood.be
Nice, Voedingsinformatiecentrum, www.nice-info.be
Brochures 'Kind en Gezin', Hallepoortlaan, 27 te 1060 Brussel, www.kindengezin.be
NUBEL, 6de editie, Belgische voedingsmiddelentabel,
nutritionele software
Borstvoeding, de ideale start, kind en gezin
Flesvoeding, een mondjevol melk, kind en gezin
Aan tafel, alles over eten en leren eten, kind en gezin
Maten en gewichten, handleiding voor gestandaardiseerde kwantificering van voedingsmiddelen in België, uitgave 2005
AP richtlijn
AP kennislijn
Tijdschriften en boeken in de bibliotheek
Wetenschappelijke artikels
Verplichte actuele seminaries en/of bijscholingen die betalend zijn
Eenvoudige rekenmachine.


voor het facet 'sportvoeding'
cursus hoofdstuk “Sportvoeding” – auteur Inge De Ridder - AP Hogeschool en gekregen handouts van aantal presentaties
Maten en gewichten, handleiding voor gestandaardiseerde kwantificering van voedingsmiddelen in België, uitgave 2005
oefeningen nutritionele software
AP richtlijnen en AP Kennislijn
handboek: voeding en sport van Van Geel Anja. NOC
vakliteratuur: "Betere sportprestaties met een aangepaste voeding", Vanhee P., Nutrinews juni 2007

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges32,00 uren
Practicum en/of oefeningen20,50 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen51,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off70,0030% sportvoeding en 40 % voeding doorheen de levensloop. Het examen bestaat uit 2 delen. het eerste deel is bevraging van de theorie van het facet ‘voeding doorheen de levensloop’ (zonder hulpmiddelen), bij het 2de deel (bevraging van het facet sportvoeding) zijn volgende hulpmiddelen toegelaten: Belgische voedingsaanbevelingen (HGR), Nubel voedingsmiddelentabel, rekenmachine.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)30,00Elke praktijkles wordt er een kleine lestoets gehouden (5%) en tijdens de laatste praktijkles is er een casusbevraging in de digitale toetsomgeving (25%) in toets.ap.be
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00De permanente evaluatie (30%) van het jaar telt niet meer mee. Het (digitaal) examen bestaat uit theoriebevraging en een uitgebreide casusoefening (facet sportvoeding en/of facet voeding doorheen de levensloop).

Toetsing (tekst)

De student dient verplicht aanwezig te zijn op alle practica van dit opleidingsonderdeel.

Tijdens de onderwijsactiviteiten wordt er getoetst.

Indien de student afwezig is haalt hij een 0 voor deze evaluatie. Er is geen inhaalmoment mogelijk.

Studenten die de voorbereidende taken onvoldoende hebben uitgevoerd worden niet toegelaten tot de praktijksessie. De student haalt 0 voor de gemiste sessie.

Tijdens de laatste praktijkles is er een casusbevraging in de digitale toetsomgeving (25%) in toets.ap.be . Er is geen inhaalmoment mogelijk.