Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Psychologie18376/1599/1819/1/21
Studiegids

Psychologie

18376/1599/1819/1/21
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Roland Kristien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1 + Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2018 (1ste semester) of 11.03.2019 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Als diëtist-voedingsdeskundige werkt men naar gedragsverandering toe. De coaching van dit proces is niet evident en vereist - naast kennis en inzicht in voedingsgebonden materies - ook inzicht in de mechanismen die gedrag sturen en beïnvloeden. Om hier meer greep op te krijgen, putten we uit inzichten uit de algemene, ontwikkelingspsychologie en gezondheidspsychologie. We bestuderen hoe vanuit verschillende stromingen in de psychologie (psychodynamische, behaviouristisme, cognitieve psychologie, humanistische psychologie, systeemleer) gedrag verklaard wordt en symptoomgedrag aangepakt wordt. Dit levert een diversiteit aan 'brillen' op om naar gedrag te kijken en te beïnvloeden. Als hulpverlener is het belangrijk je niet vast te pinnen op één bepaalde stroming maar gebruik te maken van verschillende inzichten in een holistisch perspectief. (bio-psycho-sociaal geheel) 

Daarnaast bestuderen we inzichten uit de ontwikkelingspsychologie aangezien per levensfase andere mogelijkheden en moeilijkheden centraal staan. Het is belangrijk hiermee rekening te houden in de begeleiding tot gedragsverandering. De psychologie van de menselijke levensloop wordt gekoppeld aan het voorkomen van alledaagse voedingsproblemen en aan de ontwikkeling van ernstige eetstoornissen. 

Ook worden elementen uit de gezondheidspsychologie besproken in het kader van gezondheidsbevordering.
OLR-Leerdoelen (lijst)

(zelf)reflectie
heeft inzicht in de eigen persoon en functioneren in relatie met de ander.
diagnose
kent veel voorkomende eetproblemen en kan deze relateren aan de biologische en psychosociale ontwikkeling in een bepaalde levensfase.
gezondheidsbevordering
heeft inzicht in de methodiek van de psychologie en de sleutelideeën en actuele toepassingen van verschillende psychologische stromingen.
verwerft kennis en inzicht in de relatie tussen voeding en psyche.
interdisciplinair
formuleert vanuit de verschillende psychologische stromingen aanknopingspunten voor de begeleiding van cliënten met eetproblemen
integreert kennis en inzicht in de voorstellen tot begeleiding van vooropgestelde casussen rekening houdend met biologische en psychosociale ontwikkelingen
verwerft initieel inzicht in het vakgebied van de algemene psychologie en de ontwikkelingspsychologie.
verwerft inzicht in het bio-psycho-sociaal model als kader om met eetproblematieken om te gaan
motiveren
vestigt een respectvolle en belevingsgerichte zorgrelatie.

Leerinhoud

- ontwikkelingspsychologie in levensloopperspectief: beginnend bij de conceptie en de geboorte tot in de hoge ouderdom en de dood
- bespreking van enkele belangrijke eetproblemen in de verschillende levensfasen: ontstaan en pedagogische aanpak van eetproblemen bij zuigelingen en kleuters, obesitas bij het lagere schoolkind, diabetes type 1, anorexia nervosa, boulemia nervosa en binge eating disorder tijdens de adolescentie, aandachtspunten wat voeding betreft bij de ouder wordende mens
- casusmateriaal dat theorie en praktijk samenbrengt
- de eigen persoon als werkinstrument in de therapeutische zorgrelatie. Hoe voel ik, denk ik, hoe handel ik ... en waarom?
- belangrijkste sleutelideeën en toepassingen uit verschillende psychologische stromingen (psychoanalyse, behaviorisme, humanistische psychologie, cognitieve (gedrags)psychologie, systeemtheorie, waarnemingspsychologie enz.) als ondersteuning voor een bio-psycho-sociale aanpak van eetproblemen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Cursus 'algemene psychologie en gezondheidspsychologie'- auteur Kristien Roland 
- Cursus 'Ontwikkelingspsychologie en gerelateerde eetproblemen' auteur K. Roland
- Casuïstiek
- Recente wetenschappelijke artikels
- boek: 'Mindful eating' Mercedes Wolters, Björn Prins

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,50 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen74,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,0010% staat op een persoonlijke reflectie, 90% van de punten staan op het schriftelijk examen: kennis, inzicht, toepassingen rond algemene psychologie, ontwikkelingspsychologie en gezondheidspsychologie.
werkstudenten voeren het examenonderdeel'ontwikkelingspsychologie' uit met open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,0010% van de punten staan op een persoonlijke reflectie, 90% van de punten staan op een schriftelijk examen: kennis, inzichten, toepassingen rond algemene psychologie, ontwikkelingspsychologie en gezondheidspsychologie
werkstudenten voeren het examenonderdeel 'ontwikkelingspsychologie' uit met open boek

Toetsing (tekst)