Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Kooklab 218393/1599/1819/1/17
Studiegids

Kooklab 2

18393/1599/1819/1/17
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bauwens Meghan, Le Bruyn Bente, Van Laer Sofie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 25.02.2019 (3de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Algemene diëtetiek.

Korte omschrijving

Het doel van 'Kooklab 2' is de kennis over de algemene en gezonde voeding uit te breiden naar dieetvoeding en het kunnen verwerken van specifieke producten in het kader van verschillende diëten. Hierbij leert de student zijn eigen referentiekader los te laten en voeding te bereiden voor specifieke doelgroepen. De student maakt hierbij gebruik van specifieke bereidingstechnieken die passen binnen de verschillende diëten/combinatiediëten en zorgt dat de voeding lekker is en smakelijk oogt. Er wordt kennisgemaakt met verschillende dieetproducten die op de markt verkrijgbaar zijn. Er is eveneens aandacht in de lessen over alternatieve voedselbereidingswijzen zoals het veganisme en het vegetarisme. En er wordt rekening gehouden met eetgewoontes van andere culturen. Eén praktijksessie is op verplaatsing (PIVA) en tegen betaling. De kennis uit de dieetleer wordt in de keukenpraktijk toegepast. De student gaat zelf op zoek naar bruikbare dieetproducten in de supermarkten en in gespecialiseerde winkels. Van deze informatie wordt een productmap aangelegd met het doel om patiënten te kunnen informeren over producten die voor hem/haar belangrijk zijn in het kader van het te volgen dieet. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

diëten
legt verband tussen voedingsingrediënten en de toegepaste diëten
past nutritionele principes in de keuken toe
vindt alternatieve oplossingen bij problemen die voldoen aan de opgelegde criteria
voert de opgelegde voorbereidende opdrachten uit volgens de beschreven methodiek
gezondheidsbevordering
vindt alternatieve oplossingen bij problemen die voldoen aan de opgelegde criteria
grootkeuken en catering
voert de taak als coach uit volgens de opgelegde criteria
kwaliteit en voedselveiligheid
werkt veilig (HACCP en ergonomie)
methodologie
dresseert het gerecht op een creatieve en smakelijke manier
probleemanalyse
adviseert over (dieet)producten op hun toepasbaarheid binnen de gebruikte diëten
analyseert (dieet)producten op hun toepasbaarheid binnen de gebruikte diëten
legt verband tussen voedingsingrediënten en de toegepaste diëten
past nutritionele principes in de keuken toe
vindt alternatieve oplossingen bij problemen die voldoen aan de opgelegde criteria
voert de opgelegde voorbereidende opdrachten uit volgens de beschreven methodiek
productbeoordeling
adviseert over (dieet)producten op hun toepasbaarheid binnen de gebruikte diëten
analyseert (dieet)producten op hun toepasbaarheid binnen de gebruikte diëten
dresseert het gerecht op een creatieve en smakelijke manier
samenwerken
voert de taak als coach uit volgens de opgelegde criteria
zorg voor omgeving
werkt veilig (HACCP en ergonomie)

Leerinhoud

  • Kennis maken met en verwerken van diverse dieetproducten en voedingsmiddelen die aangewend worden in diverse diëten zoals vezelpreparaten, natrium-arme producten, light producten, vetstoffen met een betere samenstelling, zoetstoffen, dieetproducten zonder suiker, glutenvrije producten, eiwitarme producten, MCT-vetten, vetarme producten.
  • Kennis maken met en verwerken van zoetstoffen geschikt voor gebak in samenwerking met studenten 7de jaar bakkerij in de PIVA. 
  • Kennis maken met en verwerken van vegetarische en veganistische gerechten.
  • De student maakt voor dit opleidingsonderdeel een productmap aan. Deze productmap is de basis om tijdens skillslab, stage,... uitleg/educatie te geven aan patiënten over diëten  en daarin passende voedingsmiddelen. De voorbereidende opdrachten die de coaches voor de les uitgebreid maken, dient als basis voor deze productmap.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus 'Kooklab 2' VD - auteurs Meghan Bauwens, Bente Le Bruyn en Sofie Van Laer - Artesis Plantijn Hogeschool - 2018-2019
Lestekst 'Diabetesgebak' Mr D'Hollander, leraar dieetbakkerij PIVA

Vakliteratuur (wordt via Digitap voor de laatste les doorgegeven aan de studenten)

Handboeken: 

Receptenleer, J.G. van Eden, e.a., HB uitgevers, ISBN 978 90 5574 617 0, 2013.  

Kook Ook, Het Nederlands Zuivelbureau, ISBN 97 8906 611 9864, 2008.
Belgische Voedingsmiddelentabel, NUBEL, ISBN 9789074362009, 5de uitgave, 2009.

Materiaal: 

Een elektronische weegschaal tot op 1 gram nauwkeurig


Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Belgische voedingsmiddelentabel, NUBEL, ISBN 9789074362009, 2009
Brochure 'Voedingsaanbevelingen voor België' Hoge Gezondheidsraad, 2009
'Maten en gewichten', handleiding voor gestandardiseerde kwantificering van voedingsmiddelen in België, ISBN 76994-06-4, 2005
voedingsberekeningsprogramma (Evry)
VD kennislijn
VD richtlijn
eenvoudige rekenmachine
tijdschriften uit de bibliotheek
voedingsinformatie te raadplegen via websites

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)20,00Permanente evaluatie via gedragsevaluatie (beoordeling op attitude, vaardigheden, veiligheid, hygiënisch handelen).
Zie Toetsing (tekst).
AcademiejaarPortfolio20,00Beoordeling productmap en uitwerking coachtaken.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off60,00Definitieve toets in de tussentijdse examenweek.
Bij het examen zijn geen hulpmiddelen toegestaan (ook geen rekentoestel).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00De toets van 1ste zittijd wordt hernomen, voor het praktische deel is er een vervangtaak voorzien.

Toetsing (tekst)

Bij elke afwezigheid behaalt de student een 0 score op het betreffende deelexamen.

De student kan per opleidingsonderdeel maximaal 1 gemiste praktijksessie inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste praktijksessie met de betrokken lectoren deze inhaalsessie in te plannen.

Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.

Deelname aan praktijklessen is noodzakelijk om de door de opleiding vooropgestelde beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen en toetsen. Conform het OER wordt voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”) toegekend bij afwezigheid vanaf 20% van de lesactiviteiten, tenzij de student recht heeft op een inhaalsessie. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).

Studenten die de voorbereidende taken onvoldoende hebben uitgevoerd worden niet toegelaten tot de praktijksessie. De student haalt 0 voor de gemiste sessie.

Elke student, die conform de werkinstructies door de lector de toegang tot de labs of praktijklokalen ontzegd wordt, haalt een 0 voor deze sessie.

Voor de 2de zittijd: 

De toets van eerste zittijd wordt hernomen en telt mee voor 60% van het eindtotaal. Voor het praktijkgedeelte wordt een vervangtaak via mail (1 week voor het examen) bezorgd. Deze vervangtaak wordt ingediend bij aanvang van het theoretische examen en telt mee voor 40% van het eindtotaal.