Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Algemene diëtetiek18360/1599/1819/1/59
Studiegids

Algemene diëtetiek

18360/1599/1819/1/59
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 10 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Adam Marleen, Le Bruyn Bente, Van Laer Sofie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2018 (Volledig academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 260,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Voedingswetenschappen 3 EN simultaan te volgen met Biomedische wetenschappen 2.

Korte omschrijving

Dieetleer bestudeert de voedingsaanpassingen welke noodzakelijk zijn bij diverse aandoeningen of ziekte. Gezonde voeding blijft steeds de basis van elk dieet maar bij tal van aandoeningen moet men één of meerdere restricties (mogelijk ook supplementen) invoeren om een goede gezondheidstoestand en / of goede voedingstoestand te bekomen of handhaven. In dit pakket wordt het voedingsadvies besproken bij de voornaamste welvaartsziekten; obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en hypertensie alsook bij diverse aandoeningen van het maag - darmstelstel. Het MCT- dieet , het vetbeperkt dieet, het eiwitbeperkt dieet , het energie - verrijkt dieet worden eveneens besproken.

Wanneer zuigelingen en kinderen ziek zijn, hebben zij vaak behoefte aan een specifiek aangepaste voeding, een 'dieet op kinderformaat'. We bespreken de frequenste diëten bij zuigeling en kind.

OLR-Leerdoelen (lijst)

diëten
adviseert de patiënt over de praktische uitwerking van de diëten
analyseert een patiëntendossier
beoordeelt dieetproducten op een kritische manier
biedt een diëtistisch verantwoord alternatief aan bij vastgestelde voedingsfouten
evalueert een geïndividualiseerd dieetadvies (kwalitatief en kwantitatief)
geeft de wetenschappelijke achtergrond van de verschillende diëten weer
geeft een overzicht van de dieetproducten welke in deze diëten aangewend kunnen worden
interpreteert artikels kritisch
interpreteert een patiëntendossier
ontwikkelt de dieetlijsten voor de verschillende diëten
past een receptuur, menu en/of weekschema aan het vereiste dieet aan
stelt een geïndividualiseerd dieetadvies op
toont ernstige dieetfouten uit het voedingspatroon van een patiënt aan
lost een patiëntendossier volgens (inter-)nationale richtlijnen op
diagnose
interpreteert een patiëntendossier
methodologie
adviseert de patiënt over de praktische uitwerking van de diëten
past een receptuur, menu en/of weekschema aan het vereiste dieet aan
nutritional assessment op individueel niveau
evalueert een geïndividualiseerd dieetadvies (kwalitatief en kwantitatief)
probleemanalyse
analyseert een patiëntendossier
beoordeelt dieetproducten op een kritische manier
biedt een diëtistisch verantwoord alternatief aan bij vastgestelde voedingsfouten
evalueert een geïndividualiseerd dieetadvies (kwalitatief en kwantitatief)
geeft de wetenschappelijke achtergrond van de verschillende diëten weer
geeft een overzicht van de dieetproducten welke in deze diëten aangewend kunnen worden
interpreteert artikels kritisch
interpreteert een patiëntendossier
ontwikkelt de dieetlijsten voor de verschillende diëten
toont ernstige dieetfouten uit het voedingspatroon van een patiënt aan
stakeholdergerichtheid
stelt een geïndividualiseerd dieetadvies op

Leerinhoud

Dieetleer van de volwassene:
In dit pakket worden de voedingsaanpassingen die noodzakelijk zijn bij diverse aandoeningen van het maag - darmstelstel besproken en ingeoefend zoals voeding bij gastro - oesofagale reflux, voeding bij maagproblematiek, voeding bij constipatie en diarree, voeding bij chronische dunne darmaandoeningen (coëliakie, ziekte van Crohn), voeding bij aandoeningen van het colon (colitis ulcerosa, prikkelbare darmsyndroom, diverticulosis coli en diverticulitis), voeding bij darmresectie en short bowel syndroom, voeding bij darmstoma, voeding bij leveraandoeningen, galaandoeningen en pancreasaandoeningen. Het MCT - dieet, het vetbeperkt dieet, het eiwitbeperkt dieet, het energieverrijkt dieet worden eveneens besproken.
Eveneens wordt het voedingsadvies besproken en ingeoefend bij de voornaamste welvaartsziekten: obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en hypertensie.

Dieetleer van zuigeling en kind:
voedingsstoornissen bij kinderen met o.a de behandeling van acute diarree en dehydratie, peuterdiarre, constipatie en encopresis, gastro - oesofagale reflux, regurgitatie en braken, overgewicht bij kinderen en
diabetes mellitus bij kinderen

Patiëntendossiers worden geïnterpreteerd en opgelost volgens specifieke richtlijnen, dieetadvies wordt uitgeschreven en individueel aangepast aan de patiënt.
Voedingsondervragingen worden kritisch bekeken op dieetfouten en verantwoorde alternatieven, specifiek aan het dieet, worden aangeboden.
Receptuur, menu- en weekschema's worden aangepast aan specifieke dieeteisen.
Dieetproducten worden kritsch beoordeeld.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus


Cursus 'Dieetleer van de volwassene' - auteurs:Van Laer Sofie &  Adam Marleen - Artesis Plantijn Hogeschool 2018-2019
Cursus 'Dieetleer van zuigeling en kind'' - auteurs: Van Laer Sofie & Adam Marleen - Artesis Plantijn Hogeschool 2018 - 2019

Oefeningenboek Algemene Diëtetiek - auteurs: Le Bruyn Bente, Van Laer Sofie & Adam Marleen - Artesis Plantijn Hogeschool 2018 - 2019

PowerPoints

Referentiemateriaal

Belgische voedingsmiddelentabel, NUBEL,
Brochure 'Voedingsaanbevelingen voor België' Hoge Gezondheidsraad, 2016
'Maten en gewichten', handleiding voor gestandardiseerde kwantificering van voedingsmiddelen in België, ISBN 76994-06-4, 2005
Nutritionele Software Evry & Nutrilink
VD - AP Richtlijn

VD - AP Kennislijn
Eenvoudige rekenmachine


Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Tijdschriften uit de bibliotheek
Didactische voedingswinkel
Coëlho Zakwoordenboek der Geneeskunde, Jochems & Joosten, Elsevier, ISBN 90-6228-322-5
Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium, Belgisch centrum voor farmacotherapeutische informatie www.bcfi.be

 Informatorium voor Voeding en diëtetiek Bohn Stafleu van Loghum via databanken EMI
Dieetbehandelingsrichtlijnen 2010 Uitgevers via databanken EMI
PEN (Practice based evidence in Nutrition) via databanken EMI
Anatomie en fysiologie; Een inleiding, Frederic H.Martini & Edwin F. Bartholomew, Pearson ,ISBN 978-90-430-2432-7

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing7,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen72,50 uren
Vormen van groepsleren20,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen160,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00Bij het examen Algemene diëtetiek is het toegelaten de VD richtlijn en een rekenmachine te gebruiken.
Toets na semester 3 en 4. Elke toets telt voor 45%. De testen tijdens het semester tellen mee voor 5%.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Tijdens het examen is het gebruik van de VD richtlijn en een rekenmachine toegelaten.
Toets over de volledige leerstof.

Toetsing (tekst)

De student dient verplicht aanwezig te zijn op alle activiteiten van dit opleidingsonderdeel.

De leerstof van semester 1 handelt over de voedingsaanpassingen die noodzakelijk zijn bij diverse aandoeningen van het maag-darmstelstel, het MCT dieet, het vetbeperkt dieet en het energie - eiwit verrijkt dieet.

De leerstof van semester 2 handelt over de welvaartziekten en de basisdiëten bij aandoeningen bij zuigelingen en op kinderleeftijd.

Na het afronden van een geheel (zie periodeboek) wordt er schriftelijk getoetst over de verwachtte kennis. Het geheel van deze toetsen telt mee voor 10% van het totaal aantal punten eerste examenperiode.

Indien de student afwezig is haalt hij een 0 voor deze evaluatie. Er is geen inhaalmoment mogelijk.


Studenten die de voorbereidende taken onvoldoende hebben uitgevoerd worden niet toegelaten tot de praktijksessie. De student haalt 0 voor de gemiste sessie.