Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Veldwerkproject 'gezondheidsbevordering'23973/1599/1819/1/05
Studiegids

Veldwerkproject 'gezondheidsbevordering'

23973/1599/1819/1/05
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde als Veldwerkproject 'gezondheidsbevordering' W
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Aerts Ingrid, Baete Eline, Van Vlaslaer Veerle
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1 + Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2018 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 126,50 uren

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 45 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Voedingswetenschappen 3 EN simultaan te volgen met Methoden en onderzoek 2.

Korte omschrijving

Het vak ‘Veldwerkproject gezondheidsbevordering’ is opgesplitst in twee delen. Enerzijds worden theoretische inzichten met betrekking tot gezondheidsbevordering toegelicht in de hoor- en werkcolleges. Het planmatige GB-plan wordt als leidraad gebruikt. In de eerste instantie wordt er stil gestaan bij gezondheidsproblemen (epidemiologie, interpreteren van grafieken en tabellen), vervolgens wordt er nagegaan welk gedrag (ongezonde voeding, weinig beweging, sedentair gedrag) hiervan aan de oorzaak ligt. Er wordt verder gewerkt op de determinanten of redenen van dit (ongezonde) gedrag zoals te weinig kennis, weinig tijd, weinig aanbod,… Wanneer de determinanten in kaart worden gebracht, kan, aan de hand van methoden en technieken om gedragsverandering te bewerkstelligen, een interventie opgesteld worden. Nadat de interventie werd geïmplementeerd volgt er nog een proces- en effectevaluatie. Anderzijds leren de studenten via projectwerking samen te werken aan een specifiek onderwerp uit het werkveld. Het onderwerp sluit aan bij de inhoud van de periode. Er wordt belang gehecht aan evidence based projectmatig werken. Wanneer de verschillende stappen systematisch worden doorlopen verhoogt de doeltreffendheid van het project.

OLR-Leerdoelen (lijst)

communicatie
geeft een presentatie
gezondheidsbevordering
creƫert een op maat gemaakte interventie voor een specifieke doelgroep
geeft voorbeelden van verschillende GB-projecten in Vlaanderen
heeft inzicht in de fasen van gedragsverandering
past de verschillende begrippen en beleid van de gezondheidsbevordering toe
past de verschillende gedragsveranderingsmodellen toe
past het GB-plan toe
methodologie
past het GB-plan toe
past methoden en technieken toe om een gedragsverandering te bewerkstelligen
past theoretische modellen toe bij de ontwikkeling van een interventie
voert een kwantitatief onderzoek uit
bezit een basiskennis van epidemiologie
heeft een onderzoekende houding bij het uitwerken van taken
legt verbanden tussen eigen ervaring en literatuurgegevens
ontwikkelt zoekstrategieƫn
vermeldt correct wetenschappelijke bronnen in een eigen tekst /paper
vertaalt onderzoeksresultaten uit de wetenschappelijke literatuur naar een specifieke situatie.
verzamelt bewijsmateriaal in de wetenschappelijke literatuur
zoekt gericht het antwoord op een onderzoeksvraag in de wetenschappelijke literatuur
gebruikt wetenschappelijke databanken
nutritioneel onderzoek op groepsniveau
vertaalt onderzoeksresultaten uit de wetenschappelijke literatuur naar een specifieke situatie.
onderzoekt de determinanten van een gezondheidsgedrag bij een specifieke doelgroep
voert een kwantitatief onderzoek uit
gebruikt wetenschappelijke databanken
bezit een kennis van statistiek.
onderzoekt en analyseert het voedingspatroon van een groep
probleemanalyse
vertaalt onderzoeksresultaten uit de wetenschappelijke literatuur naar een specifieke situatie.
past de verschillende begrippen en beleid van de gezondheidsbevordering toe
past de verschillende gedragsveranderingsmodellen toe
ziet het verschil tussen een gezondheidsprobleem en een gedrag in
heeft een onderzoekende houding bij het uitwerken van taken

Leerinhoud

1) Begrippen en beleid 
Het ontstaan van gezondheidsbevordering 
Een pragmatische indeling van de preventieve gezondheidszorg 
Een indeling op basis van het ziekteproces
Het concept: ziekte (illness, disease en sickness) 
Het concept gezondheidsbevordering 
Actieterreinen van gezondheidsbevordering

2) Determinanten van gezondheid 
Omgevingsdeterminanten 
Verschillende niveaus van omgevingsdeterminanten 
Gezondheidsbevordering bereiken in de omgeving 
Gedragsdeterminanten 
Gezondheidsbevordering bereiken op gedragsniveau

3) Gedragsbeïnvloeding
Stages of change 
methoden en technieken om aan gedragsverandering te doen

4) Projectmatig werken: het GB-plan
Analyse van volksgezondheid 
Analyse van gedrag 
Analyse van determinanten van het gedrag (determinantenanalyse) 
Interventieontwikkeling 
Implementatie van de interventie 
Evaluatie
Mogelijke valkuilen in een GB-project

5) Preventie in Vlaanderen 


Veldwerkproject:
  • Een literatuuronderzoek doen naar het opgegeven onderwerp en trekt hieruit de juiste conclusies
  • Werkt evidence-based de verschillende stappen van het planmatige GB-plan uit (systematisch en methodisch)
  • Werkt de inhoud van een interventie uit tot een pasklaar professioneel scenario/voorstel
  • Presenteert het project op een professionele manier 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus: "Veldwerkproject gezondheidsbevordering" - Auteur: Eline Baete - AP Hogeschool
Lesnota's en powerpoint presentaties
Seminarie Evidence based
Vakliteratuur

Periodeboek

Opleidingskaart
APA via www.apastyle.org
Via http://bibliotheek.ap.be/ : “cursus informatievaardigheden”. Richtlijnen i.v.m refereren en bibliografie

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren80,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen35,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht50,00
AcademiejaarKennistoets50,00definitieve toets over theorie in tussentijdse toetsweek na lesmodule 1 voor de reguliere studenten
definitieve toets in de examenweek van semester 2 voor de werkstudenten
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00Studenten met een deelcijfer (groepspunt x individuele score) van minstens 10,0/20 kunnen de toets hernemen in de tweede examenperiode. De opdracht kan niet hernomen worden.

Toetsing (tekst)

Berekening van het totaalpunt
eindscore = groepsscore x individuele score x w1+ kennisscore x w2
De individuele score wordt toegekend via Peer Assessment.
De wegingscoëfficiënten zijn w1 = 75% (100% voor werkstudenten) en w2 = 25% (0% voor werkstudenten)

Tijdens de verplichte reflectievergaderingen wordt de individuele score (peerassessment) bevestigd. De tutor kan op basis hiervan de individuele score aanpassen. Ongewettigde afwezigheid op de reflectievergadering en/of niet invullen van de peerassessment resulteert zo in een individuele score 0,7. Als de tutor vaststelt dat de peerassessment niet valabel werd ingevuld, zal de individuele score aangepast worden naar 0.5.

Afwezigheid (gewettigd of ongewettigd) vanaf meer dan 4 dagen leidt tot de beslissing van de examencommissie om code F (Failed) voor het opleidingsonderdeel toe te kennen.