Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Werkveldoriëntatie26557/1599/1819/1/76
Studiegids

Werkveldoriëntatie

26557/1599/1819/1/76
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Adam Marleen, Aerts Ingrid, Baete Eline, Bauwens Meghan, Beuselinck Axelle, Le Bruyn Bente, Snoeckx Lieve, Van de Voorde Britt, Van Laer Sofie, Van Nunen Eef
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2018 (Volledig academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 182,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Algemene diëtetiek.

Korte omschrijving

In het 2de jaar voeren we een voedingsberekeningsprogramma in. Je oefent dagschema’s, dieetschema’s,… aan de hand van casuïstiek. Je leert om de resultaten van het berekeningsprogramma te exporteren naar Word en Excel.

In het facet PVO en consultatietechnieken staat motiverende gespreksvoering (MGV) centraal. De focus gaat uit naar individuele begeleiding en coaching waarbij de student leert via verschillende motiveringstechnieken een patiënt begeleiden en motiveren.

Met het ‘skillslab’ creëren we een werkomgeving waarin je (realistische) werksituaties inoefent aan de hand van casuïstiek (rollenspel). Met opeenvolgende cycli van

Ø zelfstudie (voorbereidende opdrachten)

Ø oefening begeleid door lectoren

Ø reflectie van studenten en lectoren

Ø opnemen van leerpunten

bouw je geleidelijk aan je beroepsskills op.

Je leert om zelf antropometrische metingen uit te voeren en om gegevens over lichaamssamenstelling van een cliënt te interpreteren.

De casuïstiek spitst zich toe op personen met een voedings- of dieetprobleem (zwangere en lacterende vrouw, dieetadvies bij aandoeningen van het maag - darmstelsel, dieetadvies bij welvaartsziekten). Je leert uitleg geven over de verboden/toegelaten voedingsmiddelen, productinformatie (merken), bereidingswijze en dit aan de hand van hulpmiddelen (zelfgemaakte dieetlijsten, foto’s, didactische voedingsmiddelenmap, …).

OLR-Leerdoelen (lijst)

(zelf)reflectie
optimaliseert het zelf ontworpen anamneseformulier
communicatie
gebruikt AN
gebruikt professionele terminologie op niveau van patiënt/collega zowel schriftelijk als mondeling
past de correcte spellingsregels toe
methodologie
handelt volgens (inter-)nationale richtlijnen
heeft een onderzoekende houding bij het uitwerken van taken
houdt zich op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen in het werkveld
vermeldt correct wetenschappelijke bronnen in een eigen tekst /paper
zet informatie uit de wetenschappelijke literatuur om naar adviezen aangepast aan de doelgroep.
motiveren
hanteert de juiste methodiek van gedragsverandering
onderkent de verschillende fasen van gedragsverandering
nutritional assessment op individueel niveau
past de mogelijkheden van de nutritionele software toe in verschillende nieuwe casussen en patiëntenstudies.
probleemanalyse
voert de antropometrische technieken volgens de beschreven methode uit
werkt een casus uit volgens de aangeleerde methodiek
heeft een onderzoekende houding bij het uitwerken van taken

Leerinhoud

Het facet nutritionele software:

De volgende items van het voedingsberekeningsprogramma worden klassikaal uitgelegd: algemene items, gebruikte symbolen, opbouw van het programma
Aan de hand van een casus wordt uitgelegd hoe de gegevens van een cliënt moeten worden ingebracht. Het invoeren van volgende gegevens wordt ingeoefend: persoonlijke gegevens, antropometrische gegevens, medische gegevens (labowaarden), gegevens van een arts, behandelplan.
De voeding van een opgelegde casus wordt ingebracht volgens de 'invoer per dag'.
Een berekening van de ingevoerde dag wordt uitgevoerd en afgedrukt. Tevens wordt overlopen hoe we kunnen kiezen welke voedingsstoffen afgedrukt moeten worden.
Invoeren van gegevens aan de hand van een zelf afgenomen anamnese (dit gedeelte komt aan bod in lesweek 7 en hangt samen met de lessenreeksen van het skillslab - voedingsanamnese en advies).

Het facet PVO en consultatietechnieken:

De Zelfdeterminatie Theorie: wat is motivatie en de drie psychologische basisbehoeften
Fasen van gedragsverandering
MI/MGV: filosofie, communicatiestops, ORBS, de vier processen van MGV
Andere gespreksmodellen: GROW-model

Het facet skillslab:

Het inoefenen van communicatieve vaardigheden in een specifieke beroepssituatie: aan de hand van een ingevulde voedingsondervraging van een geïmproviseerde patiënt, zal de student uitleg (advies, verboden / toegelaten voedingsmiddelen, tips i.v.m. bereidingswijze, productinformatie, hulpmiddelen) verschaffen over een bepaald dieet / voedingsprobleem.
Opvolgen en bespreken van een persoon met een voedings- en/ of een dieetprobleem (voorstelling casus, analyse probleem, voedingsondervraging, berekening , interventie) aan de hand van een korte verhandeling welke mondeling wordt toegelicht. Berekenen en evalueren van voedingsanamnese met Evry via een patiëntenopdracht.
Gebruik van hulpmiddelen bij het geven van een advies

Antropometrie: meten van lengte en gewicht, meten van lichaamssamenstelling, berekeningen maken op basis van verkregen meetresultaten


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus

cursus ‘Werkveldorientatie'– Artesis Plantijn Hogeschool
Handboek: Het diëtistisch consult (vijfde druk), uitgeverij Boom-Lemma onder de vorm van een online Account met Bookshelf E-book 2016 | ISBN 9789461277527 online te bestellen via www.hetdiëtistischconslult.nl OFWEL een online Account met Paperback 2016 | ISBN 9789089538239 online te bestellen of via Standaard boekhandel.
Teksten Antropometrie' van de Metabole Eenheid - Dienst diabetologie, metabole ziekten en nutritiepathologie, Universitair ziekenhuis Antwerpen, 2010 

Extra voor het facet PVO en consultatietechnieken

Cursus: ‘PVO en consultatietechnieken’, Eline Baete & Meghan Bauwens, Artesis Plantijn Hogeschool


Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Maten en gewichten, handleiding voor gestandaardiseerde kwantificering van voedingsmiddelen in België, 2005
Nutritioneel softwarepakket

AP Kennislijn

AP richtlijn
portiegrootteboek Valetudo
Informatorium voor Voeding en Diëtetiek, De Voedingsanamnese, de Vries J.H.M. & co, augustus 2007

Dieetbehandelingsrichtlijnen - uitgeverij 2010- via EMI databanken
Cursus 'Dieetleer van de volwassenen' - AP Hogeschool
Vlaams instituut gezond leven - www.gezondleven.be
eenvoudige rekenmachine
wetenschappelijke artikels

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,50 uren
Practicum en/of oefeningen17,50 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen149,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)75,00Zie Toetsing (tekst).
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off25,00Onderdelen: taak nutritionele software, de patiëntopdracht,. Het niet respecteren van de deadline voor het indienen van de respectievelijke onderdelen, betekent een 0 voor de opdracht. De student dient verplicht aanwezig te zijn op alle skillslab activiteiten van dit opleidingsonderdeel. Tijdens de onderwijsactiviteiten wordt er getoetst. Indien de student afwezig is haalt hij een 0 voor deze evaluatie.

Toetsing (tekst)

De student dient verplicht aanwezig te zijn op alle skillslab activiteiten van dit opleidingsonderdeel.
Tijdens de onderwijsactiviteiten wordt er getoetst. Indien de student afwezig is haalt hij een 0 voor deze evaluatie.

Voor dit opleidingsonderdeel is een tweede examenkans niet mogelijk.

Bij elke afwezigheid behaalt de student een 0 score op het betreffende deelexamen.

De student kan per opleidingsonderdeel maximaal 1 gemiste praktijksessie inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste praktijksessie met de betrokken lectoren deze inhaalsessie in te plannen.

Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.

Deelname aan praktijklessen is noodzakelijk om de door de opleiding vooropgestelde beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen en toetsen. Conform het OER wordt voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”) toegekend bij afwezigheid vanaf 20% van de lesactiviteiten (vanaf 3de afwezigheid), tenzij de student recht heeft op een inhaalsessie. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).

Studenten die de voorbereidende taken onvoldoende hebben uitgevoerd worden niet toegelaten tot de praktijksessie. De student haalt 0 voor de gemiste sessie.  (voor een skillslabsessie bestaat het deelexamen uit de voorbereidende taak + de skillslaboefening).

Puntenverderling: zie cursus.

Voor het facet PVO (aanwezigheidsplicht) geeft een student een werkboek (inclusief audiofragmenten) af. De procedure “Medische opvolging bij practicum en stage” zoals raadpleegbaar op het digitaal leerplatform moet worden nageleefd.