Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Projectwerk EM24201/1610/1819/26761/36
Studiegids

Projectwerk EM

24201/1610/1819/26761/36
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Project Elektromechanica.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van den Broeck Jo, Van de Peer Filip, Verelst Frank, Verhulst Peter, Viroux Ivo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3 + Module 4
Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Project Elektromechanica' wordt gequoteerd op 20 (tot op een tiende).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 11.03.2019 (2de semester)
Tweede examenkans: 
niet mogelijk.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Gedurende module 3 leren we inventor gebruiken als ontwerppakket voor mechanische berekeningen.

In module 4 krijgt elke student een individuele opdracht. Deze opdracht moet hij met de opgedane kennis zelfstandig zien uit te werken. In deze opdracht zit een mechanisch deel, uit te voeren via inventor, en een elektrisch deel, uit te werken met E-plan

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan zelfstandig zijn EM-competenties toepassen om een probleemopdracht binnen een gestelde tijdslimiet op te lossen.
EM04: Analyseren en onderbouwen
De student kan een multidisciplinaire opdracht ontleden in deelopdrachten en deze omvormen naar een technisch ontwerpdocument.
EM05: Ontwerpen
De student kan de aangeleerde software toepassen in een gesimuleerde opdracht/probleemstelling.
EM08: Plannen en ondernemen
De student kan zichzelf bijsturen op technisch en organisatorisch vlak.

Leerinhoud

Voor module 3: 

Gebruik van de ontwerp-tools binnen inventor zoals:

 • assen
 • lagers
 • balken
 • aandrijvingen (tandwielen, kettingen, V-riemen...)
 • spieverbindingen
 
Voor module 4:
 • De student zal een eenvoudig mechanisch ontwerp koppelen aan de benodigde elektrische aandrijvingen, alsook de gehele sturing van het ontwerp.
 • Hierbij zijn inbegrepen de berekeningen/selectie van alle elektrische en mechanische componenten, zodat technische specificaties van componenten/onderdelen via catalogi kan worden toegevoegd.
 • Alle schema's, plannen, programma's en 3D-tekeningen dienen via software ontworpen te worden. (E-Plan, Inventor, ...)
 • De student houdt mbt het ontwerp rekening met de gangbare normen en specificaties. 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Voor Module 3:

 • AP-cursus Projectwerk EM
 • Op het digitaal leerplatform is extra ondersteunende informatie beschikbaar

Voor Module 4 is alles enkel beschikbaar via het digitaal leerplatform:

 • Syllabus 
 • PowerPointpresentatie, 
 • Projectopgave per student,

De student dient dit platform op regelmatige basis te controleren.De student dient te werken met de aangeleerde software (E-plan, Inventor, MS Office,…) Alle licenties worden via de HS ter beschikking gesteld.


De student moet beschikken over een eigen laptop (specificaties zie infobrochure dep. WT).Indien de student gevraagd wordt om examen af te leggen via de eigen laptop zal er een monitoringprogramma (fraude bewaking) tijdelijk gedurende de duur van het examen geactiveerd moeten worden via de link: http://examonitoring.ap.be alvorens het examen kan starten.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges33,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht45,00Eindevaluatie. Mondelinge verdediging van het projectboek. Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on33,00Permanente Evaluatie: Mechanische berekeningen in inventor einde M3
Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)22,00Permanente Evaluatie: Tussentijdse milestones projectopdracht
Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Algemeen

Aanwezigheid is verplicht

Het uitgewerkte project in module 4 is het resultaat van individueel werk. Kopiëren van (delen van) het project van andere studenten zal als fraude beschouwd worden. Meer informatie over fraude vind je in het onderwijs-en examenreglement (www.ap.be) van het desbetreffende departement.

Permanente Evaluatie:

 • Op het einde van module 3 testen we of de student inventor kan gebruiken voor het maken van mechanische berekeningen
 • Gedurende module 4 zijn er 2 milestones.
 • De student kan voor de betrokken examenvorm (Permanente evaluatie) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen. 
 • Een student die 2 of meer keren afwezig is, ongeacht wettig of onwettig, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het desbetreffende deelexamen.

Eindevaluatie:

 • Tijdens een mondelinge evaluatie wordt het project verdedigd aan een interne jury.
 • Een student die niet deelneemt aan de eindevaluatie, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het deelexamen. De student die hierbij wettig afwezig is, kan hiervoor een inhaalexamen aanvragen.
 • De student die omwille van medische redenen of overmacht de eindevaluatie mist, kan die inhalen onder de voorwaarden zoals beschreven in het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be) van het desbetreffende departement.
 • De student die voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan een inhaalexamen en een inhaalexamen wenst aan te vragen volgt dezelfde procedure als voor een inhaalexamen in de examenreeks (zie het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be) van het desbetreffende departement).
 • Het inhaalexamen wordt georganiseerd op dezelfde dag als voor inhaalexamens voor een examen in de examenreeks.
 • Belangrijk: dit inhaalexamen telt mee voor het aantal toegestane inhaalexamens in een examenreeks (het aantal is per examenperiode beperkt tot de examens van één examendag waarop de student afwezig was). In uitzonderlijke gevallen kan het departementshoofd hiervan afwijken.

Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' vind je in het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be) van het desbetreffende departement.  Code Fail wordt toegepast omdat de competentiegerichte leerprocessen met specifieke accenten op vaardigheidstrainingen enkel kunnen verworven worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting.