Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Didactiek Frans als vreemde taal 29364/1614/1819/1/28
Studiegids

Didactiek Frans als vreemde taal 2

9364/1614/1819/1/28
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Feyter Patrice
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 11.03.2019 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: inspirerend coachen
formuleert vragen, evaluaties en peerfeedback mondeling bij microteaching
formuleert vragen, evaluaties en peerfeedback schriftelijk bij microteaching
interactie: taal ontwikkelen
communiceert in het Frans voor de vaardigheid schrijven en lezen op een sterk B1-niveau en voor luisteren en spreken op B1-niveau
Leerbevordering beginsituatie bepalen
houdt rekening met de reële beginsituatie van de doelgroep en stemt de didactische, functionele aanpak erop af
Leerbevordering doelgericht werken
formuleert concreet en operationeel lesdoelstellingen, zowel uit leerplannen als eigen doelen
kiest doelstellingen op basis van ontwikkelingsdoelen en eindtermen en formuleert zo nodig eigen lesdoelen
legt uit welke doelstellingen concreet en operationeel zijn
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
legt uit hoe een functioneel onderwijsleergesprek wordt opgebouwd en verloopt
verwoordt inzicht in de essentie van een functionele en geïntegreerde didactische aanpak
voert doelgerichte onderwijsleergesprekken met het oog op (begeleide) actieve taalproductie door de lerende,via een doelgericht geselecteerd vreemdetaalaanbod en stimuleert door gepaste feedback in toenemende mate (zelf)remediërend leergedrag (gewijzigd)
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kiest op de doelgroep en op de lesdoelen afgestemde werkvormen en groeperingvormen
maakt flexibel gebruik van domeinspecifieke kennis en vaardigheden in het ontwerpen en uitschrijven van functionele lessen Frans als vreemde taal in het basisonderwijs
maakt flexibel gebruik van domeinspecifieke kennis en vaardigheden in het ontwerpen en uitschrijven van functionele lessen Frans als vreemde taal in micro-teaching (bijgevoegd)
ontwerpt een leeromgeving waarin allerlei vormen van interactie als werkvormen en als doel vooropgesteld worden om zodoende de actieve taalproductie van de lerenden te optimaliseren
ontwerpt en schrijft lessen waarbij de nadruk ligt op het actief ontdekken en verwerken van leerinhouden en gewerkt wordt aan het strategisch leren
ontwerpt en schrijft lessen waarin de vooropgestelde functionele aanpak op een authentieke, leerlingbetrokkenheidverhogende manier in de praktijk wordt gebracht en waarbij kennis in functie staat van kunnen
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
bevordert de eigen deskundigheid op het gebied van didactiek van het Frans als vreemde taal in het basisonderwijs en volgens de principes van de functionele aanpak

Leerinhoud

Begrippenkader aangebracht bij in het opleidingsonderdeel didactisch werken en
- specifieke beginsituatie - functionele (communicatieve) aanpak
- basis(taal)handelingen
- gevarieerde werkvormen vs. handleidingen
- les/leerstrategieën
- specifieke VT-problematiek
- specifieke, didactiekgebonden leerinhouden
- Studenten verwerven inzicht in de specificiteit van de VT-didactiek en de functionele les- en leerstrategieën en koppelen hun inzicht aan de synopsis van de cursus
- Studenten verwerven inzicht in de eindtermen en leerdoelen Frans en reflecteren kritisch over de haalbaarheid ervan in de praktijk.
- Studenten passen het begrippenkader van didactiek toe op lessen Frans in de derde graad en desgevallend op de lessen taalinitiatie in de lagere graden.
- Studenten observeren kritisch demolessen met gebruik van hulpvragen en de synopsis van de cursus.

- Studenten geven in groep een microles over een grammaticaal onderwerp.
- Studenten observeren kritisch microlessen door andere studenten, en leggen verbanden met de synopsis van de cursus.
- Studenten schrijven een lesvoorbereiding, met bijzondere aandacht voor het onderwijsleergesprek.
- Studenten bekwamen zich in de vakspecifieke basishandelingen.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Didactiek van het Frans als vreemde taal in het basisonderwijs deel 1Verplicht€ 3,40
StudiewijzerVerplicht
5 BeaufortAanbevolen
  • Auteur: Tant E.
6 BeaufortAanbevolen
  • Auteur: Tant E.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges25,00 uren
  • Omschrijving: Hoorcolleges (exemplarisch en interactief.)
    Microlessen in groep.
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets60,00mondeling examen 15'/student
De kennistoets peilt naar het inzicht van de student in de essentie van de functionele aanpak van het VT-onderwijs.
Semester 2Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)40,00+ Vaardigheidstoets simulatie (microles in groep 20%, de lesvoorbereiding voor die microles en een lesvoorbereiding over een opgelegd grammaticaal onderwerp 20%).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets60,00mondeling examen + indienen individuele lesvoorbereidingen 15'/student
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off40,00