Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Let op, letters 27187/1614/1819/1/21
Studiegids

Let op, letters 2

7187/1614/1819/1/21
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vansteelandt Iris
Andere co-titularis(sen): Landuyt Ingeborg
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 11.03.2019 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Taal Bouwstenen 1 OF geslaagd voor Taal Bouwstenen 1.

Korte omschrijving

Net als in het 1ste semester zullen we ook elke les van dit 2de semester nadenken over de taal, de taal onderzoeken, bewust kijken naar taal. Eigenlijk besteden we dan op ons niveau aandacht aan taalbeschouwing. Hoe zit onze taal in elkaar? Hoe leren kinderen hun taal? En hoe kun je taal het beste onderwijzen? Allemaal vragen waarbij je over taal moet nadenken. In Let op letters staat de didactiek van lezen en schrijven centraal. Wat kunnen kinderen nu eigenlijk als ze kunnen lezen en schrijven? Hoe moet je als onderwijzer kinderen in dit proces sturen en begeleiden?

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: inspirerend coachen
formuleert vragen, opdrachten, evaluaties en feedback mondeling
formuleert vragen, opdrachten, evaluaties en feedback schriftelijk
Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
is gevoelig voor en staat open voor (andere) talen dan zijn of haar moedertaal; hij kan talensensibiliserende elementen in een lesvoorbereiding uit een methode herkennen
interactie: taal ontwikkelen
geeft een heldere uiteenzetting met integratie van schriftelijke en andere ondersteuning
voert doelgerichte leergesprekken met de nadruk op een functioneel taalaanbod
Leerbevordering beginsituatie bepalen
benoemt de beginsituatie van de leerlingen op basis van een taalmethode
Leerbevordering doelgericht werken
formuleert doelstellingen van een les lezen/schrijven uit een taalmethode concreet en operationeel
kiest doelstellingen op basis van eindtermen en een geselecteerd leerplan i.f.v. een les lezen/schrijven uit een taalmethode
Leerbevordering: (internationale) onderwijsgerelateerde kennis integreren
benoemt kenmerken van jeugdliteratuur, legt ze uit en legt kritische verbanden a.d.h.v. een interpretatiekader
leest expressief voor
maakt flexibel gebruik van domeinspecifieke kennis en vaardigheden in micro-teaching
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
verwoordt wat de leerlingen leren in een les lezen/schrijven uit een taalmethode
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
maakt teksten die gebruikt worden in een les uit een taalmethode toegankelijk via taal en didactiek
ontwerpt een leeromgeving die mogelijkheid biedt tot allerlei vormen van interactie
selecteert op de doelstellingen afgestemde werkvormen volgens een aangeboden taalmethode
vindt informatie over leermiddelen op basis van een taalmethode en beoordeelt deze kritisch beoordeelt, rekening houdend met behoeften en kenmerken van de doelgroep.
voert doelgerichte leergesprekken met de nadruk op een functioneel taalaanbod
zet doelstellingvalide vragen, opdrachten en observatiemanieren in op basis van een taalmethode
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
bevordert zijn eigen deskundigheid op gebied van didactiek lezen en schrijven
bevordert zijn eigen deskundigheid op gebied van Jeugdliteratuur

Leerinhoud

Lezen jeugdliteratuur + schrijven (reflectie);
Didactiek lezen + schrijven (stellen, spelling)

Studiematerialen (lijst)

Cursus Let op, letters 2Verplicht€ 2,05
  • Auteur: vakgroep Nederlands
StudiewijzerVerplicht
Handboek Basiskennis taalonderwijsVerplicht€ 37,00
  • Auteur: H. Huizenga, R. Robbe
Handboek De leraar taalvaardig. 13 praktische taaldoelen voor studenten aan de paboVerplicht€ 33,50
  • Auteur: Berends R
Handboek Jeugdliteratuur voor de beroepspraktijkVerplicht€ 48,00
  • Auteur: Meelis-Voorma, Molenaer, Overmeyer

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
  • Opmerking: Aanwezigheid is verplicht tijdens de lessen. Afwezigheden kunnen enkel gewettigd worden met een officieel attest.
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
  • Omschrijving: Deelname Dag van de Cultuureducatie
Werktijd buiten de contacturen47,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets75,00mondeling examen 20'/student
Semester 2Vaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets75,00mondeling examen 20'/student
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)25,00