Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Taal Bouwstenen 17179/1614/1819/1/40
Studiegids

Taal Bouwstenen 1

7179/1614/1819/1/40
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Feyter Patrice
Andere co-titularis(sen): Landuyt Ingeborg, Vansteelandt Iris
Onderwijstalen: Frans, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2018 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Nederlands
In dit opleidingsonderdeel maak je eerst kennis met de functies van taal in het onderwijs en de opbouw van het schoolvak Taal. Je gebruikt taal bij alle vakken in de klas, de hele dag door.
Verder raak je tijdens de lessen vertrouwd met hoe taallessen (spreken en luisteren) zijn opgebouwd. Bovendien krijg je een scala aan mogelijkheden aangeboden om zelf taalontwikkeling ompliciet te stimuleren. Je leert welk taalaanbod geschikt is, hoe je taalruimte kunt creëren en met welke feedback je kinderen kunt uitdagen en stimuleren tot het gebruik en ontwikkelen van taal.
Een taal beheers je pas goed als je ze veel gebruikt. Je wordt pas echt gevoelig voor taal en ontdekt haar bijzonderheden en regels als je er bewust bij stilstaat en erover nadenkt. Om je ontdekkingen over taal te benoemen, is het gemakkelijker als je beschikt over een algemeen begrippenapparaat. Die begrippen vormen instrumenten om te reflecteren op taal en taalgebruik (= taalbeschouwing).
Als toekomstig leraar zal je een basale kennis moeten hebben van o.a. grammaticale begrippen. Daarom bieden we lessen woord- en zinsontleding aan. Ook op de lagere school komt dit aan bod.

Frans
De basiskennis woordenschat en grammatica (niveau eerste jaar secundair onderwijs) wordt opgefrist tijdens de lessen, via exemplarische werkvormen en klassikale oefeningen. De grammatica wordt eveneens getoetst. De lessen verlopen in laagdrempelig Frans; het hoofddoel daarbij is dat elke student, ongeacht zijn of haar taalbeheersingsniveau, actief aan de onderwijsleergesprekken deelneemt naar eigen vermogen. De bereidheid primeert daarbij op vlot spreken.

Onderwijsorganisatie (tekst)

De studiewijzer brengt het opleidingsonderdeel verder in kaart en biedt houvast om het studiemateriaal te verwerken en de beoogde leerdoelen te verwerven. De studiewijzer is te raadplegen op de elektronische leeromgeving Blackboard.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: inspirerend coachen
formuleert vragen, opdrachten, evaluaties en feedback mondeling
formuleert vragen, opdrachten, evaluaties en feedback schriftelijk
Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
is gevoelig voor en staat open voor (andere) talen dan zijn of haar moedertaal; hij kan het begrip talensensibilisering verklaren en illustreren
interactie: taal ontwikkelen
geeft een heldere uiteenzetting met integratie van schriftelijke en andere ondersteuning
leest en schrijft in het Frans op B1+-niveau en luistert en spreekt op B1-niveau
voert doelgerichte leergesprekken met de nadruk op een functioneel taalaanbod
Leerbevordering beginsituatie bepalen
benoemt de beginsituatie van de leerlingen op basis van een taalmethode
Leerbevordering doelgericht werken
verwoordt wat de leerlingen leren in een les spreken en luisteren
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
bevordert de eigen deskundigheid op gebied van taalonderwijs, van didactiek spreken en luisteren, luisteren door actief te participeren aan exemplarische oefeningen
bevordert zijn eigen deskundigheid op gebied van taalonderwijs, van didactiek spreken, luisteren en woordenschat en van taalbeschouwing
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
maakt teksten toegankelijk via taal en didactiek
selecteert op de doelstellingen afgestemde werkvormen volgens een aangeboden taalmethode
voert doelgerichte leergesprekken met de nadruk op een functioneel taalaanbod

Leerinhoud

Frans :


- Basiskennis van de domeinen woordenschat (Frans), taalbeschouwing,spreken, luisteren en mondelinge communicatie.

De exemplarische lessen verlopen in laagdrempelig Frans; het hoofddoel is dat elke student actief deelneemt aan het eigen leerproces. De bereidheid tot spreken primeert daarbij op vlotheid/correctheid.Nederlands:


- Basiskennis woord- en zinsleer

- Kennismaken met eindtermen en leerplannen

-Taaldidactische competenties (verantwoorden, beginsituatie bepalen, doelstelling formuleren, didactische route bepalen, motiveren, instructies geven, materialen gebruiken, evalueren) van de domeinen spreken en luisteren.

Studiematerialen (lijst)

cursus Taal Bouwstenen 1 : FransVerplicht€ 3,30
 • Auteur: De Feyter P.
Cursus Taal Bouwstenen 1: NederlandsVerplicht€ 1,70
 • Auteur: vakgroep Nederlands
5 BeaufortVerplicht€ 25,75
 • Auteur: Tant E.
6 BeaufortVerplicht€ 25,75
 • Auteur: Tant E.
Handboek Basiskennis taalonderwijsVerplicht€ 37,00
 • Auteur: H. Huizenga, R. Robbe
Handboek Vertalend woordenboek Frans-Ned/ Ned-FransVerplicht€ 10,99
Handboek L'art de conjuguerAanbevolen€ 7,90
 • Auteur: Bescherelle

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
 • Opmerking: Aanwezigheid is verplicht tijdens de lessen Nederlands. Afwezigheden kunnen enkel gewettigd worden met een officieel attest. Aanwezigheid tijdens de lessen Frans is verplicht wanneer er tijdens die les een toets wordt afgelegd. Toetsen kunnen alleen worden ingehaald wanneer een officieel attest voor gewettigde afwezigheid wordt ingediend (kopie aan de lector).
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Permeke bibliotheek (uitleg ivm voorlezen tijdens jeugdboekenweek) - eventuele kosten voor eigen rekening van de student
 • Opmerking: Permeke bibliotheek (uitleg ivm voorlezen tijdens jeugdboekenweek) - eventuele kosten voor eigen rekening van de student

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets50,00mondeling examen
Semester 1Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00schriftelijk examen
Nederlands 120'
Frans 60'
Tweede examenperiodeKennistoets50,00mondeling examen

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.

Wanneer de student afwezig is op een deelexamen en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor dit deelexamen de code “F” van “Fail”. Indien de student een code “F” krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code “F” van “Fail” voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.
Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor dit deelexamen dat kleiner is dan 9,5/20, dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code “F” van “Fail” waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.