Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Taal in zicht 37196/1614/1819/1/36
Studiegids

Taal in zicht 3

7196/1614/1819/1/36
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vansteelandt Iris
Andere co-titularis(sen): De Feyter Patrice
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2018 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Taal Bouwstenen 1 EN geslaagd voor Let op, letters 2.

Korte omschrijving

Taal in zicht 3 omvat de uitdieping van twee grote componenten : didactiek Nederlands en didactiek Frans.  In dit opleidingsonderdeel wordt er een beroep gedaan op je inzicht in de verschillende deelaspecten van het leerproces zodat je ze creatief en persoonlijk kan verwerken in zelf ontworpen lessen die je in je stageklas kan gebruiken.  We hopen dat je met 'Taal in zicht'  leerlingen kan helpen meer 'taalinzicht' te krijgen.  Voor de component Frans ligt de nadruk op het in de praktijk brengen van de inzichten die je hebt verworven in de cursus Didactiek van het Frans als Vreemde Taal (DIFRA 2), via micro-teaching tijdens de contacturen en in voorbereiding van de derdegraadstage in semester 4.

Begincompetenties (tekst)

Leerdoelen van de OLOD's "Taal bouwstenen 1", "Let op, letters 2" en "Didactiek van het Frans als vreemde taal 2"

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: inspirerend coachen
formuleert vragen, opdrachten, evaluaties en feedback mondeling
formuleert vragen, opdrachten, evaluaties en feedback schriftelijk
Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
becommentarieert een interpretatiekader om kritisch om te gaan met informatie over levensbeschouwelijke en cultureel-esthetische thema's binnen een klas/schoolsituatie
houdt in een zelf ontworpen les rekening met de sociaal-culturele en talige achtergrond van leerlingen
is gevoelig voor en staat open voor (andere) talen dan zijn of haar moedertaal; hij zet talensensibilisering in tijdens zijn eigen lessen
interactie: taal ontwikkelen
geeft een heldere uiteenzetting met integratie van schriftelijke en andere ondersteuning
leest en schrijft in het Frans op B1+-niveau en luistert en spreekt op B1-niveau
maakt gebruikte teksten toegankelijk via taal en didactiek
voert doelgerichte leergesprekken met de nadruk op een functioneel taalaanbod
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
betrekt in een zelf ontworpen les taalbeschouwing de leefwereld van de doelgroep en gebruikt die als context om kennis en vaardigheden toe te passen
Leerbevordering beginsituatie bepalen
bepaalt welke taken/vaardigheden de kinderen al beheersen in een les taalbeschouwing uit een methode en bij het ontwerpen van een les
Leerbevordering doelgericht werken
deelt in een zelf ontworpen les taalbeschouwing een onderwijsaanbod op in leerstappen
formuleert concreet en operationeel de doelstellingen van een zelf ontworpen les taalbeschouwing
herkent, met het oog op het kiezen van doelstellingen, leerlijnen in leerboeken en leerplannen
kiest en formuleert doelstellingen op basis van eindtermen en/of leerplandoelstellingen voor een les taalbeschouwing uit een methode en voor een zelf ontworpen les
kiest en formuleert doelstellingen voor een lesbeschouwing uit een methode en voor een zelf ontworpen les, rekening houdend met de beginsituatie van de leerlingen en met de kenmerken en de diversiteit van de groep
Leerbevordering: (internationale) onderwijsgerelateerde kennis integreren
maakt flexibel gebruik van domeinspecifieke kennis en vaardigheden in micro-teaching
raadpleegt en beoordeelt kritisch leermiddelen i.f.v. een zelf ontworpen les taalbeschouwing
situeert leerdoelen en leerinhoud binnen de eindtermen, leerplannen en visie van het Vlaamse onderwijs
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
maakt keuzes uit een gegeven aanbod (leerinhouden, methodes, ...), rekening houdend met de beginsituatie, de maatschappelijke relevantie, de beschikbare tijd en hulpmiddelen en met de kenmerken van het aanbod thuis
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
selecteert eenvoudige observatie-instrumenten
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
gaat in een zelf ontworpen les taalbeschouwing inductief te werk en stimuleert het probleemoplossend vermogen van de leerlingen
kiest voor een zelf ontworpen les taalbeschouwing gepaste groeperingvormen
ontwerpt een motiverende leeromgeving voor een zelf ontworpen les taalbeschouwing
past leermiddelen aan i.f.v. van een zelf ontworpen les taalbeschouwing
selecteert voor een zelf ontworpen les taalbeschouwing werkvormen afgestemd op de doelstellingen
voert doelgerichte leergesprekken met de nadruk op een functioneel taalaanbod
zet doelstellingvalide vragen, opdrachten en observatiemanieren in
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
bevordert de eigen deskundigheid op het gebied van didactiek belevend lezen
bevordert de eigen deskundigheid op het gebied van didactiek taalbeschouwing, van taalontwikkelend lesgeven en taalbeleid, van (inter)culturele gerichtheid; verwoordt de gelijkenissen in aanpak van de verschillende domeinen in het leergebied Nederlands
relecteert twee artikels over de leerinhoud van het opleidingsonderdeel Taal in zicht (gelinkt aan toegankelijke wetenschappelijke resultaten van onderwijsonderzoek) en relateert de essentie ervan naar de klaspraktijk

Leerinhoud

(inter)culturele gerichtheid, taalbeleid/taalontwikkelend lesgeven, didactiek taalbeschouwing, didactiek belevend lezen, verdieping van de taaldidactische competenties

Didactiek Frans : leergebiedoverschrijdende lessen ontwerpen en geven.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Taal in zicht: Frans 2Verplicht€ 1,45
  • Auteur: Vakgroep taal
Cursus Taal in zicht: NederlandsVerplicht€ 3,80
  • Auteur: Vakgroep taal
StudiewijzerVerplicht
Handboek Taalonderwijs ontwerpenVerplicht€ 46,25
  • Auteur: Huizenga H. en Robbe R.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges38,00 uren
Practicum en/of oefeningen7,00 uren
  • Omschrijving: Permeke bibliotheek (auteurslezing) - eventuele kosten voor rekening van de student
Werktijd buiten de contacturen105,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets40,00schriftelijk examen Nederlands 120'mondeling examen Frans 10'/student
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00schriftelijk examen Nederlands 120'mondeling examen Frans 10'/student
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie60,00

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.

Wanneer de student afwezig is op een deelexamen en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor dit deelexamen de code “F” van “Fail”. Indien de student een code “F” krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code “F” van “Fail” voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.
Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor dit deelexamen dat kleiner is dan 9,5/20, dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code “F” van “Fail” waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.