Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Bachelorproef29583/1661/1819/1/94
Studiegids

Bachelorproef

29583/1661/1819/1/94
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 10 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Frederix Lode
Andere co-titularis(sen): Pazmany Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2018 (Volledig academiejaar) of 15.10.2018 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 250,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Arbeids- en organisatiepsychologie: theorie en thema EN geslaagd voor Arbeids- en organisatiepsychologie: practicum EN geslaagd voor Klinische psychologie: theorie en thema EN geslaagd voor Klinische psychologie: practicum EN geslaagd voor School- en pedagogische psychologie: theorie en thema EN geslaagd voor School- en pedagogische psychologie: practicum EN (geslaagd voor Observatiestage OF (geslaagd voor Filosofie (4ECTS) EN geslaagd voor Sociologie (4ECTS) EN geslaagd voor Economie (4ECTS))) EN geslaagd voor Exploratiestage EN geslaagd voor Algemene psychologie EN geslaagd voor Sociale psychologie EN geslaagd voor Differentiële psychologie EN geslaagd voor Ontwikkelingspsychologie EN geslaagd voor Statistiek 1 EN geslaagd voor Statistiek 2 EN geslaagd voor Psychodiagnostische methoden I EN geslaagd voor Psychodiagnostische methoden 2 EN geslaagd voor Psychodiagnostische methoden: practicum EN geslaagd voor Neurowetenschappen EN geslaagd voor Sociaal-communicatieve vaardigheden EN geslaagd voor Methoden van praktijkonderzoek EN geslaagd voor Interculturele communicatie EN geslaagd voor Pedagogiek EN geslaagd voor Recht.

Korte omschrijving

De bachelorproef neemt de vorm aan van een praktijkgericht onderzoek. Je doorloopt zelfstandig de verschillende fasen van het praktijkonderzoek. In samenspraak met de promotor formuleer je een onderzoeksvraag die je theoretisch kadert. Je ontwerpt een onderzoeksplan dat je vervolgens uitvoert. Je analyseert en interpreteert de resultaten zodat je een antwoord kan formuleren op de onderzoeksvraag. Je verwerkt je praktijkonderzoek in een rapport dat je opstelt volgens de principes van een wetenschappelijk artikel. Tijdens de mondelinge verdediging ga je dieper in op je praktijkonderzoek en de inzichten die je opdeed, en verantwoord je de keuzes die je maakte.

De te volgen afspraken en richtlijnen rond de organisatie en toetsing van de bachelorproef zijn te raadplegen in de bachelorproefbrochure (zie Digitap).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Aangepast communiceren
mondeling communiceren over het gevoerde praktijkonderzoek
op gepaste wijze feedback geven
op gepaste wijze feedback vragen
schriftelijk communiceren over het gevoerde praktijkonderzoek volgens de principes van een wetenschappelijk artikel
Kritisch reflecteren
kritisch reflecteren op het eigen onderzoeksmatig handelen
Praktijkonderzoek
de verzamelde data op gepaste wijze analyseren
gemaakte keuzes concreet verantwoorden
het onderzoeksplan correct uitvoeren
het onderzoeksplan kritisch en flexibel bijsturen op basis van de continue monitoring van de uitvoering ervan
in functie van de onderzoeksvragen en het onderzoeksdoel een onderzoeksplan opstellen
kritisch reflecteren op het onderzoeksproces
op basis van een interpretatie van de analyse een gemotiveerd antwoord op de onderzoeksvraag formuleren
op basis van het praktijkonderzoek suggesties voor de praktijk doen
Psychologische praktijk
de aanleiding van het praktijkonderzoek verwoorden
een literatuurstudie uitvoeren, gebruik makend van internationale, recente en accurate bronnen in functie van de onderzoeksvragen en het onderzoeksdoel
het onderzoeksdoel formuleren in lijn met de probleembeschrijving
onderzoeksvragen formuleren aansluitend bij het onderzoeksdoel en de probleembeschrijving
op basis van een probleemanalyse van het praktijkprobleem een probleembeschrijving opstellen
Rollen opnemen
het gevoerde onderzoek als expert correct toelichten aan het doelpubliek
indien nodig afwijken van je planning
medeverantwoordelijkheid opnemen voor de resultaten van en het verloop van het onderzoeksproces
zelfstandig initiatief nemen in het vorm geven van het onderzoeksproces

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- bachelorproefbrochure
- schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen216,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht100,00Voor dit olod zijn er modaliteiten om vervroegd af te studeren.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht100,00