Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Integratiestage29486/1661/1819/1/94
Studiegids

Integratiestage

29486/1661/1819/1/94
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 16 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Frederix Lode
Andere co-titularis(sen): Smajli Emine, Stuyck Ann, Vangeel Katrijn
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2018 (Volledig academiejaar) of 15.10.2018 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 415,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Arbeids- en organisatiepsychologie: theorie en thema EN geslaagd voor Arbeids- en organisatiepsychologie: practicum EN geslaagd voor Klinische psychologie: theorie en thema EN geslaagd voor Klinische psychologie: practicum EN geslaagd voor School- en pedagogische psychologie: theorie en thema EN geslaagd voor School- en pedagogische psychologie: practicum EN (geslaagd voor Observatiestage OF (geslaagd voor Filosofie (4ECTS) EN geslaagd voor Sociologie (4ECTS) EN geslaagd voor Economie (4ECTS))) EN geslaagd voor Exploratiestage EN geslaagd voor Algemene psychologie EN geslaagd voor Sociale psychologie EN geslaagd voor Differentiële psychologie EN geslaagd voor Ontwikkelingspsychologie EN geslaagd voor Statistiek 1 EN geslaagd voor Statistiek 2 EN geslaagd voor Psychodiagnostische methoden I EN geslaagd voor Psychodiagnostische methoden 2 EN geslaagd voor Psychodiagnostische methoden: practicum EN geslaagd voor Neurowetenschappen EN geslaagd voor Sociaal-communicatieve vaardigheden EN geslaagd voor Methoden van praktijkonderzoek EN geslaagd voor Interculturele communicatie EN geslaagd voor Pedagogiek EN geslaagd voor Recht.

Korte omschrijving

De derde stage in de opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie is de Integratiestage. In de integratiestage toon je aan dat je de verworven kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes geïntegreerd en geïnternaliseerd hebt en daarbij ook beschikt over een passende beroepsattitude. Zo laat je zien dat je klaar bent om te starten als beginnend beroepsbeoefenaar. De nadruk ligt op zelfstandig handelen met minimale begeleiding, in een complexe en gespecialiseerde context. Je loopt een stage van 10 weken (400 uren) in één van de werkvelden van de toegepaste psychologie. Je kiest zowel het werkveld als de stageplaats zelf. De stage-evaringen worden ondersteund door 3 supervisiegesprekken, waarin je het leren uit de stage zal verbreden en verdiepen. Tenslotte reflecteer je voor én na de stage over je professionele identiteit en je leerkansen.

Let op: De procedure 'Medische opvolging bij practicum en stage' zoals raadpleegbaar op het digitaal leerplatform moet worden nageleefd.
De te volgen afspraken en richtlijnen rond de organisatie en toetsing van de stage zijn te raadplegen in de stagebrochure en het stagereglement (zie Digitap).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Aangepast communiceren
een boodschap brengen waarbij je verbale en non-verbale communicatie congruent zijn
een complexe boodschap aangepast aan het doelpubliek brengen
je correct schriftelijk (e-mail, brief, verslag, rapport…) uitdrukken
op een gepaste wijze feedback geven
op gepaste wijze feedback vragen
schriftelijk en mondeling in het algemeen Nederlands communiceren
Kritisch reflecteren
concreet verwoorden waarom je na kritische reflectie wel of geen actie onderneemt
je eigen professionele identiteit beschrijven
je handelen bijsturen op basis van kritische reflectie
kritisch reflecteren over je eigen gedrag, opvattingen… op basis van verbale of non-verbale feedback
leerkansen identificeren op basis van kritische reflectie
kritisch reflecteren over je eigen gedrag, opvattingen… in afwezigheid van directe feedback van de cliënt, zijn netwerk en/of teamleden (multiperspectiviteit)
vanuit een realistisch inzicht in de eigen mogelijkheden en interesses je beeld over de toekomstige studie/werkkeuzes weergeven
Praktijkonderzoek
de resultaten van het handelingsplan kritisch interpreteren en evalueren
de resultaten van het handelingsplan zelfstandig rapporteren aan de cliënt, zijn netwerk, en teamleden
de uitvoering van het handelingsplan monitoren met het oog op de voortdurende optimalisatie ervan
gemaakte keuzes concreet verantwoorden
het handelingsplan kritisch en flexibel bijsturen op basis van de continue monitoring van de uitvoering ervan
het handelingsplan zelfstandig en correct uitvoeren
innoverende voorstellen doen
jezelf zelfstandig organiseren met het oog op een succesvolle uitvoering van het handelingsplan binnen een complexe en gespecialiseerde context
op basis van de geïdentificeerde complexe praktijkvraag van de cliënt zelfstandig een handelingsplan opstellen
Psychologische praktijk
bij het analyseren van de geïdentificeerde complexe praktijkvraag van de cliënt verschillende bronnen (literatuur, teamleden…) kritisch raadplegen
de complexe praktijkvraag van de cliënt correct identificeren
de complexe praktijkvraag van de cliënt onbevooroordeeld analyseren vanuit het perspectief van de cliënt
de geïdentificeerde complexe praktijkvraag van de cliënt vanuit verschillende theoretische perspectieven en referentiekaders kritisch analyseren
Rollen opnemen
een gepast evenwicht tussen afstand en nabijheid hanteren
een vertrouwensrelatie met de cliënt en/of zijn netwerk opbouwen
gepast handelen in stressvolle, complexe en gespecialiseerde situaties
indien nodig afwijken van je planning
leiderschap opnemen op verantwoorde wijze
medeverantwoordelijkheid opnemen voor het eigen aandeel in het bereiken van collectieve resultaten
samenwerken met teamleden, rekening houdend met de organisatiecultuur
zelfstandig handelen met een ruime mate van initiatief vanuit de deontologische basishouding
zelfstandig handelen vanuit overleg met de cliënt en de organisatie
zelfstandig initiatief nemen, rekening houdend met de organisatiecultuur

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- stagebrochure
- schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren4,50 uren
Werkplekleren en/of stage400,00 uren
Werktijd buiten de contacturen10,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage100,00Voor dit olod zijn er modaliteiten om vervroegd af te studeren.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeStage100,00

Toetsing (tekst)

Aangezien in het opleidingsonderdeel stage voor de opleiding essentiële eindcompetenties worden getoetst, is het noodzakelijk dat de student alle stage-uren effectief presteert.
Het niet volledig presteren van de stage-uren kan aanleiding geven tot een beoordeling van 0/20.