Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Stage PRA31034/1610/1819/1/24
Studiegids

Stage PRA

31034/1610/1819/1/24
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Procesautomatisering
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Beylemans Amedee, Tytgat Annelies
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1 + Module 2 of Module 3 + Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2018 (1ste semester) of 11.03.2019 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 468,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Als student zoek je zelf een gepast stagebedrijf dat volgens je eigen inzicht aansluit op je opleidingsbehoeften. Een stageplaats waar je je thuis voelt is het halve werk!

Uiteraard kan je voor advies steeds terugvallen op de stagecoördinator en kan je gebruik maken van een zelftest die ter beschikking wordt gesteld via de digitale stagesyllabus.-

Tijdens je stage krijg je de kans om in een technisch multidisciplinaire arbeidsomgeving je competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) die je verworven hebt gedurende je opleiding, te borgen. Om dit te bereiken word je dagelijks betrokken bij de uitvoering van de technische werkzaamheden in het verlengde van je toekomstig beroep. Niet enkel kijken maar doen is de boodschap!

Als student neem je zelf initiatieven om te komen tot studieresultaat, zowel met je bedrijfsbegeleider als met je stagebegeleider van de hogeschool. M.a.w. in dit opleidingsonderdeel zijn de competenties 'zelfverantwoordelijkheid' en 'zelfsturing' geen looze begrippen. Op die manier is het de ultieme voorbereiding op de toekomstige professionele werkcontext waarin je als bachelor terechtkomt.

Tijdens de stageperiode besteed je eveneens extra aandacht aan veiligheid en aan de ontwikkeling van je sociale- en communicatievaardigheden. Het is niet uitgesloten dat daarbij ook deontologische probleemstellingen eigen aan technische beroepen aan bod komen. Gedurende deze periode rapporteer je zowel op regelmatige basis aan je stage- als aan je bedrijfsbegeleider.

Alvorens je met de stage kunt starten breng je zelf de contractuele verplichtingen in orde inclusief het gezondheidstoezicht.

De student moet een risicoanalyse door de preventiedienst van het bedrijf laten uitvoeren en zich houden aan de conclusies van deze analyse (veiligheidskledij, gezondheidstoezicht,...).

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student raadpleegt vaktechnische lokale informatie, ook in een vreemde taal, met als doel eruit te leren met betrekking tot de uitvoering van de opdracht, minimum op de volgende wijze : handleidingen en lijsten van wisselstukken van de fabrikanten in het Engels, Frans of Duits of in de taal van de fabrikant.
De student raadpleegt vaktechnische lokale informatie, ook in een vreemde taal, met als doel eruit te leren met betrekking tot de uitvoering van de opdracht, minimum op de volgende wijze : overlegt mondeling en schriftelijk met de fabrikant of leverancier waar mogelijk, ook in het Engels, Frans of Duits.
EM02: Installeren
De student intervenieert zelfstandig en onder tijdsdruk preventief en correctief in een complexe en vreemde omgeving, rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productiewijzigingen,...) of de onderhoudshistoriek, met betrekking tot de analyse van vraag/opdracht/probleem/storing.
De student intervenieert zelfstandig en onder tijdsdruk preventief en correctief in een complexe en vreemde omgeving, rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productiewijzigingen,...) of de onderhoudshistoriek, met betrekking tot het organiseren van een grondige dataverzameling door bevraging, metingen en het raadplegen van technische bronnen (schema's, tekeningen, catalogi,...).
De student intervenieert zelfstandig en onder tijdsdruk preventief en correctief in een complexe en vreemde omgeving, rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productiewijzigingen,...) of de onderhoudshistoriek, met betrekking tot het inschatten van de omvang en de duur van de interventie rekening houdend met de beschikbare (schaarse) middelen.
De student intervenieert zelfstandig en onder tijdsdruk preventief en correctief in een complexe en vreemde omgeving, rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productiewijzigingen,...) of de onderhoudshistoriek, met betrekking tot het nagaan op een inventieve en flexibele wijze of alle werkzaamheden confirm de technische plannen en afspraken uitgevoerd kunnen worden.
De student intervenieert zelfstandig en onder tijdsdruk preventief en correctief in een complexe en vreemde omgeving, rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productiewijzigingen,...) of de onderhoudshistoriek, met betrekking tot het overleg met de leidinggevende, gebruikers, constructeurs, leveranciers en andere betrokkenen.
De student intervenieert zelfstandig en onder tijdsdruk preventief en correctief in een complexe en vreemde omgeving, rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productiewijzigingen,...) of de onderhoudshistoriek, met betrekking tot het vastleggen van een werkvolgorde en plan van aanpak.
De student intervenieert zelfstandig en onder tijdsdruk preventief en correctief in een complexe en vreemde omgeving, rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productiewijzigingen,...) of de onderhoudshistoriek, met betrekking tot het adviseren van gebruikers en verantwoordelijken voor productie, engineering, veiligheidspreventie met het oog op het correct gebruik van de machines en installaties, het voorkomen van storingen en de optimalisatie van de installatie.
De student intervenieert zelfstandig en onder tijdsdruk preventief en correctief in een complexe en vreemde omgeving, rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productiewijzigingen,...) of de onderhoudshistoriek, met betrekking tot het uitvoeren van elektromechanische herstellings-en installatiewerkzaamheden (montage en demontage) nadat de machine of installatie eerst in een veilige toestand werd gebracht en het veilig werkend oplevernen van dezelfde machine of installatie na testen.
EM03: Kwaliteit en maatschappij
De student leeft veiligheids- en milieunormen en -procedures na in omstandigheden die vreemd (ook internationaal en mogelijk afwijkend van de Vlaamse regelgeving), complex en stressvol zijn, met betrekking tot het gebruik van gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen.
De student leeft veiligheids- en milieunormen en -procedures na in omstandigheden die vreemd (ook internationaal en mogelijk afwijkend van de Vlaamse regelgeving), complex en stressvol zijn, met betrekking tot het gebruik van hef- en hijswerktuigen.
De student leeft veiligheids- en milieunormen en -procedures na in omstandigheden die vreemd (ook internationaal en mogelijk afwijkend van de Vlaamse regelgeving), complex en stressvol zijn, met betrekking tot het gebruik van gevaarlijke stoffen.
De student leeft veiligheids- en milieunormen en -procedures na in omstandigheden die vreemd (ook internationaal en mogelijk afwijkend van de Vlaamse regelgeving), complex en stressvol zijn, met betrekking tot het sorteren van afval.
De student leeft veiligheids- en milieunormen en -procedures na in omstandigheden die vreemd (ook internationaal en mogelijk afwijkend van de Vlaamse regelgeving), complex en stressvol zijn, met betrekking tot het beoordelen van risico’s met het oog op het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen voor zichzelf, collega’s, omgeving.
EM08: Plannen en ondernemen
De student zorgt ervoor dat de stage voldoet aan de eisen van de school en aansluit bij de eigen interesses en doelstellingen : hij/zij kent de eisen van de school en kan deze overbrengen (mondeling en schriftelijk).
De student zorgt ervoor dat de stage voldoet aan de eisen van de school en aansluit bij de eigen interesses en doelstellingen : hij/zij kent de eigen doelstellingen en interesses en kan deze overbrengen (mondeling en schriftelijk).
De student zorgt ervoor dat de stage voldoet aan de eisen van de school en aansluit bij de eigen interesses en doelstellingen : hij/zij kan de afweging maken of de stageplaats voldoende aansluit bij de eisen van de school, eigen interesses en doelstellingen, en kan zijn/haar beslissing op een correcte manier overbrengen.
EM09: Communiceren
De student vult opvolgdocumenten van de werkzaamheden eigen aan de opdrachtgever in en geeft de geïnterpreteerde informatie door, aan zowel interne als externe betrokkenen, volgens de voorgeschreven procedures met betrekking tot : gebruikt onderhoudsspecifieke beheerssoftware (machine- en/of dienstgebonden).
De student vult opvolgdocumenten van de werkzaamheden eigen aan de opdrachtgever in en geeft de geïnterpreteerde informatie door, aan zowel interne als externe betrokkenen, volgens de voorgeschreven procedures met betrekking tot : houdt relevante gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden met het oog op toolbox meetings, managementsysteem van werkorders en werkvoorbereidingen, wisselstukkenbeheer, productieplanning, klanten,...
De student vult opvolgdocumenten van de werkzaamheden eigen aan de opdrachtgever in en geeft de geïnterpreteerde informatie door, aan zowel interne als externe betrokkenen, volgens de voorgeschreven procedures met betrekking tot : gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...) voor het opstellen van rapporten.
De student vult opvolgdocumenten van de werkzaamheden eigen aan de opdrachtgever in en geeft de geïnterpreteerde informatie door, aan zowel interne als externe betrokkenen, volgens de voorgeschreven procedures met betrekking tot : gebruikt zowel mechanische als elektrische ontwerpsoftware voor wijzigingen aan schema's en tekeningen.
EM10: Samenwerken
De student is een actief en loyaal teamlid : hij/zij werkt constructief samen met andere teamleden.
De student is een actief en loyaal teamlid : hij/zij ondersteunt teamleden waar mogelijk in hun werkzaamheden.
De student is een actief en loyaal teamlid : hij/zij zoekt actief mee naar oplossingen en communiceert deze naar teamgenoten.
EM11: Persoonlijke groei
De student is verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke ontwikkeling en gaat in zijn/haar werkzaamheden actief op zoek naar mogelijkheden om bij te leren. Hij/zij gaat op zoek naar uitdagingen en durft uit zijn/haar comfortzone te stappen.
De student is verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke ontwikkeling en is zich bewust van zijn/haar persoonlijke kwaliteiten als collega, en zet deze kwaliteiten in. Hij/zij is zich ook bewust van zijn uitdagingen en werkt hieraan.
De student is verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke ontwikkeling en is kan kritisch reflecteren over zijn/haar positie als collega, maar ook over zijn stageplaats/stagebedrijf in een ruime maatschappelijke context.
EM13: PRA projectontwerp en oplevering
De student ontwerpt voor complexe procestechnische unctionaliteiten of delen ervan automatisatieoplossingen door gebruik te maken van programmeerbare sturingstechnologie. Het ontwerpdossier omvat P & ID's, risico-analyse en/of functional safety studies, regel- en meetstrategieën en instrumentatie- en apparatuurspecificaties.
EM14: PRA onderhoud en calibratie
De student voert op meet- en regelsturingen, op een veilige wijze en volgens interne procedures en instructies, onderhoudswerkzaamheden, kalibraties en functionele testen uit.
EM14: PRA onderhoud en kalibratie
De student monteert, demonteert en regelt vakkundig specifieke procesapparatuur in volgens voorgeschreven werk-, veiligheids- en constructeursinstructies. In het bijzonder gaat het over meetinstrumenten, kleppen en afsluiters, actuatoren, hardware regelaars en aanwijs- en visualisatieapparatuur.

Leerinhoud

Leerinhoud van de volledige opleiding Elektromechanica en de specifieke leerinhoud eigen aan de gekozen afstudeerrichting.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • AP Stage- en BP-syllabus, departement WT - opleiding Elektromechanica
 • AP Syllabi Multiprojecten en Industriële projectweek, departement WT - opleiding Elektromechanica
 • Bibliotheekmateriaal uit eigen hogeschool (EMI) en buiten de hogeschool
 • Wetenschappelijke databases raapleegbaar via EMI
 • Tijdschriftenbibliotheek EMI
 • Codex (ARAB - AREI)
 • EN-normering

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges2,00 uren
Werkplekleren en/of stage381,00 uren
Werktijd buiten de contacturen85,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage70,00Via het evaluatieformulier stage dat ingevuld wordt door je bedrijfsbegeleider.
AcademiejaarStage30,00Op basis van 4 stagerapporten die de volgende items omvatten: 10 dagrapporten - meest interessante werk - een opdracht sociale vaardigheden/veiligheid/ talentonderzoek

Toetsing (tekst)

 • Aanwezigheid verplicht. Een student die geen 60 werkende dagen kan bewijzen op basis van dagrapporten, ongeacht wettige of onwettige afwezigheid, krijgt de code 'F' van 'Fail voor de OLOD. Meer informatie ivm afwezigheid tijdens de stage, lees je in de campusaanvulling van het onderwijs- en examenreglement van het departement WT (www.ap.be)
 • Raadpleeg de digitale syllabus Stage- en Bachelorproef voor meer gedetailleerde informatie ivm evaluatie en richtlijnen van uw stage. De Stage- en Bachelorproefsyllabus maakt integraal deel uit van de departementale aanvullingen van het onderwijs- en examenreglement. Enkel de syllabus die bij de start van het desbetreffende academiejaar wordt bekend gemaakt, is geldig.
 • De stageperiode mag afgewisseld worden met dagen waar er voor de bachelorproef wordt gewerkt en dit enkel indien er een getekende en goedgekeurde "'opdracht bachelorproef' ingediend werd bij de stagecoördinator.
 • Zonder het correct ingevulde en ondertekende AP stagecontract kan de stage niet aanvangen.
 • Zonder een goedgekeurd gezondheidsattest uitgeschreven door een arbeidsgeneesheer op basis van werkpostanalyse (risicoanalyse) kan de stage niet aanvangen.
 • Er bestaat geen 2e examenkans voor dit opleidingsonderdeel.

Digitale examens worden continu gemonitord op mogelijke fraude. Indien van toepassing kan de student bij aanvang van het examen gevraagd worden om een monitoringapplicatie op te starten. De student die dit weigert mag niet deelnemen aan het examen.voor dit opleidingsonderdeel.