Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Ondernemen 526491/1689/1920/1/55
Studiegids

Ondernemen 5

26491/1689/1920/1/55
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Bries Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans        
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Kennistoets 100,00 Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Voorziene tijd voor toetsing totaal 1u i.p.v.2u

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan de verschillende actoren in de collectieve arbeidsverhoudingen categoriseren en hiervan actuele voorbeelden geven
De student kan de verschillende elementen van een individuele arbeidsovereenkomst benoemen en de gevolgen ervan schetsen bij het begin, in de loop en het einde v/d overeenkomst
De student kan het ontstaan en de ontwikkeling het het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht schetsen, de verschillen noemen en kaderen in de actualiteit
De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student kan het zelfstandig ondernemen situeren in de maatschappij en deze koppelen aan de persoonlijke/commerciële vaardigheden en de algemene voorwaarden nodig om een handelsactiviteit uit te oefenen
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig oprichten, organiseren en bedrijfseconomisch leiden van een vastgoedkantoor/landmeetbureau (strategisch handelen)
De student kan de belasting van de zelfstandige en het systeem van voorafbetalingen situeren binnen de personenbelasting
De student kan de financieringsbehoefte en -bronnen van een zaak definiëren en aan mekaar koppelen
De student kan de handelszaak vergelijken met de belangrijkste vennootschapsvormen en hieruit de voor- en nadelen afleiden
De student kan de sociale verplichtingen en rechten van een zelfstandige vergelijken met deze van een werknemer
De student kan de structuur/takken van de Belgische Sociale Zekerheid schetsen en het belang van de kruispuntbank en de RSZ hierin motiveren
De student kan de verplichtingen van werkgevers tegenover de RSZ en de sancties ingeval van niet naleving beschrijven
De student kan het nut, de verschillende componenten van een ondernemingsplan en diens verbanden uitleggen
De student kan vergunningen en formaliteiten bij het opstarten van een zaak toelichten

Leerinhoud

• Inleidende begrippen
-Zelfstandige vs. Werknemer
- Zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep
• Cijfers en tendensen
• Starten met een eigen zaak
- Algemene uitoefeningsvoorwaarden
- Keuze van de juridische vorm
- Administratieve formaliteiten
• Ondernemingsplan
• Vennootschappen
- Definitie
- Rechtspersoonlijkheid
- Handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen
- Vennootschapsvormen
- Aansprakelijkheid van oprichters, vennoten, beheerders en bestuurders
- Hervormingen
• Keuze van een gepaste ondernemingsvorm
- Administratieve en juridische formaliteiten
- Besluitvorming
- Boekhouding
- Winstverdeling
- Aansprakelijkheid
- Fiscaliteit
- Continuïteit
• Financiële aspecten
- Financiering van de onderneming
- Betalingsverkeer, sparen en beleggen als ondernemer
- Boekhoudkundige aspecten
- Verzekeringen
- Fiscale aspecten
• Sociale zekerheid
- Historiek
- Algemene beginselen
- Het socialezekerheidsstelsel voor werknemers
- Het sociaal statuut van de zelfstandige
• Personeelszaken
- Arbeidsovereenkomst
- Verplichtingen van de werkgever
- Sociaal overleg
• Enkele aspecten i.v.m. vermogensplanning voor de ondernemer
- Huwelijksvermogensrecht
- Fiscale optimalisatie via de vennootschap
- Pensioenplanning

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten via het digitaal leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- FOD KMO. (2014). Middenstand en energie. Zich vestigen als zelfstandige. Brussel.
- Frans D'Hertefelt, Dirk Verhaeghe, Ludo Laurysens, Bernard De Klerck (laatste editie), Praktisch sociaal recht, Antwerpen, De Boeck
- Humblet, P., Rigaux, M., Rauws, W., Janvier, R. (laatste editie). Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht. Antwerpen:Intersentia.
- Partena. (laatste editie). Gids voor sociale reglementering in ondernemingen. Mechelen: Kluwer Belgium.
- Coppens, M. (laatste editie). Handboek sociaal recht. Gent: Academia Press.
- De Muynck, H. (laatste editie). Sociaal recht in België. Gent: Academia Press.
- An De Graeve, Jan Roodhooft, Bart Windey (laatste editie), Praktisch vennootschapsrecht, Antwerpen, De Boeck
- Ronny De Vroe, Stefan Ruysschaert, Christine Vanheuverzwijn (laatste editie),Praktisch BTW-recht, Antwerpen, De Boeck
- Herman Cools, Eddy Debruyne, Sophie Hugelier, Stefan Ruysschaert, Wim Van Kerchove, Praktisch belastingrecht, Antwerpen, De Boeck

WEBSITE:
- www.meta.fgov.be
- www.socialsecurity.fgov.be
- www.unizo.be
- www.vlaanderen.be
- www.mineco.fgov.be
- www.minfin.fgov.be
- www.nbb.be
- Bankwebsites

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen46,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)