Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Kredietanalyse en projectontwikkeling529397/1689/1920/1/16
Studiegids

Kredietanalyse en projectontwikkeling5

29397/1689/1920/1/16
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Devos Johan
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Krediet- en rendementsanalyse 3 OF eerder ingeschreven voor Rendementsanalyse en projectontwikkeling 3.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Bouwpromotieprojecten initiëren, promoten, organiseren en opvolgen, vanaf de prospectie, de haalbaarheidsstudie en uitvoering t.e.m. de afrekening
De student kan de projectadministratie opvolgen en interpreteren
De student kan de verschillende aspecten van de projectontwikkeling herkennen en toepassen
De student kan projectontwikkeling in de praktijk toepassen en kritisch beoordelen
De student kan rendement in projectontwikkeling berekenen en interpreteren
De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student respecteert de deontologische codes, toont verantwoordelijkheidszin en legt een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag m.b.t. het eigen en andermans handelen.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig oprichten, organiseren en bedrijfseconomisch leiden van een vastgoedkantoor/landmeetbureau (strategisch handelen)
De student kan de procedures die voorafgaan aan het toekennen en afsluiten van een krediet, de gebruikelijke kredietdocumenten en de eraan verbonden kosten uitleggen
De student kan krediet situeren binnen de maatschappij
De student kan de verschillende kredietbegrippen definiëren en hierbij voorbeelden geven
De student kan de wetten op het hypothecair krediet en het consumentenkrediet toepassen in concrete (vastgoed)voorbeelden en hierin verbanden leggen met vastgoed
De student kan een overzicht geven van de mogelijke waarborgen die financiële instellingen eisen en de verschillende stappen die ondernomen worden in geval van betaalmoeilijkheden en kan deze relateren aan de collectieve schuldenregeling

Leerinhoud

Deel projectontwikkeling

1. Projectontwikkeling:
Analyse van het beroep projectontwikkeling. Projectontwikkeling wordt gekenmerkt door de veelheid aan disciplines die nodig zijn voor de realisatie van een opdracht. Een structurele benadering van het vak laat toe een beter inzicht te krijgen in: projectmanagement, aannemerij, architecten en studieburelen, notarissen, advocaten, banken, gerechtsdeskundigen, marketing, verkoop, kwaliteitsmanagement, maatschappelijke en politieke verantwoording / rol,…

2. Budgetanalyse en -opvolging van een projectontwikkeling:
Analyse van het budget van een project (aankoop grond, registratie, bouwkosten, risico-inschatting, financieringskosten, belastingen, erelonen en andere) voorstellingswijze van dit model en het opvolgingssysteem ervan met de beschikbare tools. Budgetopvolging wordt uitgebreid toegelicht met praktijkvoorbeelden : verschuivingen termijn van bouwen, overschrijding termijn van verkopen, extrapolatie van vorderingen van de werken,…

3. Investeringsanalyse van projectontwikkeling: theorie en praktijk
Beschrijven van de mogelijke investeringsanalyses voor een vastgoedontwikkeling via onder meer IRR, NPV, terugbetalingstermijn, analyses van verschillende rentevoeten, financieringsstructuur van een ontwikkeling (eigen vermogen en vreemd vermogen), WACC, begrippen inflatie / deflatie en herziening, opstellen vereenvoudigde balansanalyse van een project, risicofactoren,… Deze begrippen kunnen in vereenvoudigde modellen weergegeven worden..

4. Cases

 

Deel kredietanalyse

1. Inleiding tot het krediet

2. Soorten particuliere (onroerende) kredieten

3. Het hypothecair krediet (levensloop, kost, soorten, kenmerken, risico en consumentenbescherming, documenten, waarborgen,...)

4. Bedrijfskredieten versus bedrijfsfinanciering

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularissen + cursusdocumenten op digitaal leerplatform

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- Trips, J. (laatste editie). Integraal projectmanagement. Gent: Academia Press.
- Cousy, H., Couturier, J.J., Vekeman, R., Herbots, J. (laatste editie). Het onroerende goed in de praktijk. Mechelen: Kluwer.
- Dambre, M., Debruyne, E., Hubeau, B., Vandenberghe, J. (laatste editie). Vastgoedzakboekje. Mechelen: Kluwer.
- Ed Nozeman, Jan Fokkema, Handboek projectontwikkeling, Amsterdam, Reed Business.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges25,00 uren
Werkplekleren en/of stage5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen46,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)