Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Rendementsanalyse en projectontwikkeling 331968/1689/1920/1/33
Studiegids

Rendementsanalyse en projectontwikkeling 3

31968/1689/1920/1/33
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Vansant Tinne
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 86,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Bouwpromotieprojecten initiëren, promoten, organiseren en opvolgen, vanaf de prospectie, de haalbaarheidsstudie en uitvoering t.e.m. de afrekening
De student kan de projectadministratie opvolgen en interpreteren
De student kan de verschillende aspecten van de projectontwikkeling en projectrendement herkennen en toepassen
De student kan een cashflow-schema opstellen en interpreteren
De student kan een rekenmodel opstellen, gebruiken en interpreteren
De student kan eenvoudige rendementsindicatoren berekenen en interpreteren
De student kan projectontwikkeling in de praktijk toepassen en kritisch beoordelen
De student kan verbanden leggen tussen de basisformules, leningen/investeringen en rendementsberekening
De student kan de basisformules van financiële rekenkunde in economische woordelijke termen definiëren en gebruiken in concrete voorbeelden
De student kan rendement in projectontwikkeling berekenen en interpreteren, alsook gevoeligheidsanalyses uitvoeren.
De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student respecteert de deontologische codes, toont verantwoordelijkheidszin en legt een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag m.b.t. het eigen en andermans handelen.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

 1. Inleiding

*Doel rendementsanalyse
*Vastgoedontwikkelingsproces
- Grondexploitatie
- Project- en vastgoedontwikkeling
- Vastgoedexploitatie
- Gebruik
*Vastgoedrekenenproces

2. Eenvoudige rendementsanalyses 


*Bruto aanvangsrendement
*Netto aanvangsrendement
*ROI
*Terugverdientijd
*Voor- en nadelen
*Oefeningen in excel

3. Complexe rendementanalyses

*Kasstromen
*Soorten kasstromen
*Kasstroomschema en perspectief
*Indexeren van kasstromen
*Analyse van de kasstromen
- Discontovoet
- Contante waarde
- Netto huidige waarde
- Intern rendement
- Impact- & what-if-analyse
Oefeningen in excel

 4. Financiering

*Eigen- en vreemd vermogen
*WACC
*Hefboomeffect
*Oefeningen in excel

5. Vastgoedrekenmodellen in excel

*Richtlijnen opbouw dynamische rekenmodellen
*Uitwerking van een casus:
- Opbouwen van het rekenmodel
- Impact- & what-if-analyse adhv het rekenmodel

6. Aparte onderwerpen

*Projectmanagement
*Opportuniteitscurve
*Casussen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus, slides en oefeningen op elektronisch platform

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges28,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen47,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal (Excel)
Toetsmoment: momentopname op
examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarKennistoets50,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op
examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal (Excel)
Toetsmoment: momentopname op
examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeKennistoets50,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op
examen
Beoordelaar: lector(en)