Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Wetenschappelijke onderbouwing van het beroep 125676/1716/1920/1/92
Studiegids

Wetenschappelijke onderbouwing van het beroep 1

25676/1716/1920/1/92
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 1
  • Bachelor in de verpleegkunde (in afbouw)
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de verpleegkunde (flex) als Wetenschappelijke onderbouwing van het beroep 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Titularis: Bonnez Yannic
Andere co-titularis(sen): Bosmans Johan, Hereygers Nicky, Maertens Bruno, Schoeters Sharon, Soogen Peter, Van der Linden Eva, Van Gerwen Ellen, van Gils Yannic, Verlinde Joeri, Wildiers Anja
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 125,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Voor dit OLOD is een basiskennis van het Engels vereist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 1. Verzamelen van relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving en eigenschappen van de zorgvrager)
De student kan de verschillende manieren van ondersrapportage beschrijven en kan een gefundeerde keuze maken tussen de verschillende vormen (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan inhoudelijk de belangrijkste verpleegkundige theorieën uitleggen in eigen woorden (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan uitgangspunten van de holistische mensvisie (met de 5 stellingen van Martha Rogers) en het concept intergrerende verpleegkunde weergeven (1.1.B.3) (niveau 1)
1. Opbouwen - 2. Formuleren van de verpleeg(kundige) diagnose
De student kan een zorgplan opstellen aan de hand van de verschillende fases van het verpleegkundig proces, verpleegkundige diagnose vaststellen, SMART-doelstellingen opstellen en verpleegkundige interventies opstellen (1.2.A.1) (niveau 1)
1. Opbouwen - 3. Omgaan met relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de opbouw van een zorgsituatie.
De student kan de basisbegrippen van wetenschappelijk onderzoek beschrijven, gebruiken en implementeren (1.3.A.1) (niveau 1)
De student kan de vormen van kwalitatief onderzoek beschrijven en aageven hoe deze keuze gemaakt wordt en hoe ze uitgevoerd dienen te worden (1.3.A.1) (niveau 1)
1. Opbouwen - 5. Opstellen van een systematisch zorgplan.
De student kan de uitgevoerde zorg evalueren en het zorgplan aanpassen / bijsturen rekening houdend met de mogelijke gewijzigde situatie van de patiënt en of de omgeving (1.5.A.2) (niveau 1)
2. Realiseren - 3. Handelen vanuit relevante informatie ( 8 basisprincipes, eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de uitvoering van de zorgsituatie.
De student kan de 8 verpleegkundige basisprincipes omschrijven en de wettelijke bepaling van de verpleegkundige opdracht beschrijven (2.3.B.3) (niveau 1)
De student kan de kennis betreffende een onderzoeksplan beschrijven en kan deze zelf opstellen en aanpassen (2.3.A.1) (niveau 1)
De student kan de verschillende manieren van steekproeftrekking beschrijven met de daarbij horende begrippen en kan op een gefundeerde wijze een keuze maken en deze verantwoorden (2.3.A.1) (niveau 1)

Leerinhoud

In dit Olod komen volgende onderwerpen aan de orde:

Deel 1: Verpleegkundige onderzoeksmethoden
Kan de basiskenmerken van wetenschappelijk verantwoord onderzoek doen beschrijven
Kan de verschillende soorten onderzoek (fundamenteel, praktijkgericht, kwantitatief, kwalitatief, alsook met verschillende tijdsperspectieven) benoemen, alsook de verschillen onderling, en kan de kenmerken implementeren
Kan de wetenschappelijke, ethische en praktische eisen van wetenschappelijk onderzoek beschrijven en hanteren
Kan het onderzoeksproces met de verschillende fasen beschrijven en hanteren
Kan het onderzoeksplan beschrijven en hanteren
Kan de verschillende onderdelen van de probleemstelling beschrijven en hanteren
Kan een verantwoorde keuze maken tussen de grondvormen van wetenschappelijk onderzoek en kan deze keuze ook beargumenteren
Kan een onderzoeksontwerp interpreteren en opmaken, en weet welke onderdelen hierbij aan bod moeten komen
Kan de steekproeftrekking beschrijven, interpreteren en dit beargumenteren.
Kent de basisbegrippen onderzoekseenheden, populatie en steekproef en kan deze correct hanteren
Kent, hanteert en beschrijft de principes, types, geldigheid en responsmaximalisatie van aselecte steekproeven
Kent, hanteert en beschrijft de principes, types en externe geldigheid van niet-theoretische selecte steekproeven
Kent, hanteert en beschrijft de principes, types en externe geldigheid van theoretisch selecte steekproeven
Kan kwantitatief onderzoek via interviews en focusgroepen beschrijven, interpreteren en beargumenteren
Kan het onderzoeksproces in kwalitatief onderzoek beschrijven, interpreteren en beargumenteren
Kan een beschrijving geven van een interview, focusgroep, observatie en casestudy en kan de verschillen tussen deze aangeven en beargumenteren
Kan een keuze maken tussen de verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden en kan deze keuze beargumenteren, rekening houdende met het onderzoeksonderwerp, bereidheid tot medewerking, tijdsduur, kostprijs, invloed van de omgeving, onderzoekseffecten en sociale wenselijkheid
Kent de verschillende soorten interviews met de rol van het interviewschema en de topic lijkt, en kan dit hanteren en beargumenteren
Kent de verschillende aspecten die nodig zijn voor het voorbereiding van een interview, en kan hiermee rekening houden bij het maken van de keuze voor onderzoeksontwerp
Kent de verschillende aspecten die van belang zijn bij het afnemen van interviews en kan deze hanteren
Kent de verschillende aspecten van het voorbereiding van focusgroepen en kan deze hanteren
Kent de verschillende manieren van dataverzameling via focusgroepen, en kan deze hanteren
Kent het belang van rapportage van wetenschappelijk onderzoek
Kent de verschillende rapportagevormen, en kan de voor- en nadelen ten opzichte van elkaar afwegen om op die manier een beargumenteerde keuze te kunnen maken
Kent de verschillende aspecten van het onderzoeksrapport en kan deze hanteren
Kent de aandachtspunten voor het opstellen van een onderzoeksrapport en kan deze hanteren
Kent de verschillende aspecten van een mondelinge rapportage, en kan deze hanteren
Kent de verschillende aandachtspunten van een mondelinge rapportage en kan deze hanteren
Kent de verschillende stappen om een ethisch verantwoord onderzoek te doen.
Kent een informed consent, en kan dit opstellen en hanteren.

Deel 2: Verpleegkundige modellen en theorieën
Wat is verpleegkunde?
Belangrijke evoluties voor de verpleegkunde en de gezondheidszorg
Holistische mensvisie
Integrerende verpleegkunde
Verpleegkundige theorieën/modellen
Het verpleegkundig proces
Kritisch denken binnen het verpleegkundig proces
Het verpleegkundig proces:

  • Anamnesefase
  • Verpleegkundig probleem / verpleegkundige diagnosestelling
  • Planning van de resultaten
  • Planning van de interventie
  • Uitvoeringsfase
  • Evaluatiefase
  • Ontslagplanning

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Caroline Neckebroeck, Inge Vanderstraeten, Mieke Verhaeghe. Onderzoeksvaardigheden Voor onderwijs, zorg en welzijn. ISBN 9789045549460
Cursus
Zakboek: Verpleegkundige diagnosen. Carpenito, 2012. ISBN: 978-90-0181-014-6

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges32,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen87,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijk examen: verpleegkundige onderzoeksmethoden: 50% (2° semester) + Verpleegkundige modellen en theorieën / Carpenito: 50% (1° semester).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen: verpleegkundige onderzoeksmethoden: 50% (2° semester) + Verpleegkundige modellen en theorieën / Carpenito: 50% (1° semester).