Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
TAB 3.1 Klinisch redeneren28414/1716/1920/1/64
Studiegids

TAB 3.1 Klinisch redeneren

28414/1716/1920/1/64
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 3
 • Bachelor in de verpleegkunde (in afbouw)
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de verpleegkunde (flex) als TAB 3.1 Klinisch redeneren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Wildiers Anja
Andere co-titularis(sen): Lambrechts Wim, Van der Linden Eva
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 77,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Voorafgaand aan dit Olod dient de student de volgende Olod’s te hebben gevolgd:
Theoretische achtergrond van het beroep 2.1 en 2.2: Geneeskundige pathologie en Heelkundige pathologie.
De instroomcompetenties zijn gelijk aan de eindcompetenties van de desbetreffende Olod’s.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Realiseren - 1. Handelen in functie van de noden en behoeften van de zorgvrager (cfr. referentiekader) en rekening houden met hun persoonlijke zingeving.
De student kan aan de hand van casussen kennis / inzicht verwerven op vlak van fysiologie, pathologie, farmacologie en psychosociale opvang. (2.2.A.1) (niveau 3)
De student kan aan de hand van de aangereikte redeermiddelen (AMPLE, AVPU, ABCDE, SIRS, FAST-test, …) meer informatie verkrijgen uit casuspatiënt en de casuspatiënt voorstellen aan de hand van de SBARR-methode. (2.2.A.1) (niveau 3)
De student kan gebruik maken van kritisch denkvermogen en klinisch redeneren bij het planningsproces van de zorgverlening dit op basis van zijn verpleegkundige kennis. (2.2.A.1) (niveau 3)
De student kan gegevens uit meerdere bronnen ( geschikte evidence-based assessment technieken, instrumenten en hulpmiddelen, ...) analyseren, synthetiseren en interpreteren om een verpleegkundige diagnose en een zorgplan op te stellen. (2.2.A.1) (niveau 3)
De student kan labowaarden en arteriële bloedgaswaarden interpreteren, een koppeling maken naar de aandoening / medische diagnose en indien nodig verpleegkundige interventies opstarten. (2.2.A.1) (niveau 3)

Leerinhoud

In dit Olod komen volgende onderwerpen aan de orde:

Lesinhouden:

 • Geriatrische quiz
 • Parameter quiz
 • Verpleegkundige quiz
 • SOA quiz

Aan de hand van casussen de fysiologie, pathologie, farmacologie en psychosociale opvang bespreken en uitwerken.

Casuïstiek met onder andere onderstaande ziektebeelden 

 • Diabetes type 1 & 2
 • Delier/dementie
 • COPD - pneumonie - longemfyseem
 • CVA
 • Polyfarmacie – kwetsbare ouderen - pijnmedicatie
 • Brandwonden
 • Hartfalen
 • Urosepsis
 • Dreigend aneurysma
 • Hyperventilatie
 • Sondevoeding aspiratie
 • DVT – trombosebeen
 • RSV
 • SOA

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Wegwijs in de thuisverpleging, Wit-Gele kruis van België, Standaard uitgeverij 2011, 1ste druk. ISBN 9789034194121

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen49,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets90,00Schriftelijk examen: het examen bestaat uit kennis- en casusvragen: 90% eerste zittijd en 10% permanente evaluatie via de digitale leeromgeving.
Semester 1Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)10,00Gedurende het lessenpakket van semester zal er een digitale toetsing gebeuren via de digitale leeromgeving van de AP-hogeschool
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk en / of digitaal examen: het examen bestaat uit kennis- en casusvragen:

Toetsing (tekst)