Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Beleidswetenschappen 2: Eerstelijnsgezondheidszorg en organisatieleer30910/1716/1920/1/53
Studiegids

Beleidswetenschappen 2: Eerstelijnsgezondheidszorg en organisatieleer

30910/1716/1920/1/53
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 2
  • Bachelor in de verpleegkunde (in afbouw)
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de verpleegkunde (flex) als Beleidswetenschappen 2: Eerstelijnsgezondheidszorg en organisatieleer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Verlinde Joeri
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Voor dit OLOD zijn geen specifieke begincompetenties vereist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 1. Verzamelen van relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving en eigenschappen van de zorgvrager)
De student kan de administratieve, wettelijke en deontologische aspecten die eigen zijn aan verpleging aan huis beschrijven. (1.1.A.1) (niveau 2)
2. Realiseren - 2. Toepassen van beroepsspecifieke handelingen ifv het opgestelde systematische zorgplan
De student kan aangeven tussen welke partijen een zorgtraject wordt afgesloten en voor hoe lang. (2.2.A.1) (niveau 2)
De student kan aantonen dat er voor de patiënt voordelen verbonden zijn aan een zorgtraject. (2.2.A.1) (niveau 2)
De student kan beschrijven wat een zorgtraject is en kan de doelstellingen ervan weergeven. (2.2.A.1.) (niveau 2)
De student kan de vergelijking tussen ziekenhuisverpleging en thuisverpleging maken. (2.2.A.1) (niveau 2)
De student kan de verschillende criteria bepalen of een patiënt in aanmerking komt voor thuisverpleging. (2.2.A.1) (niveau 2)
De student kan het belang van de rol van de huisarts beschrijven. (2.2.A.1) (niveau 2)
De student kan het belang van zijn rol als thuisverpleegkundige binnen de eigenheid van de thuisverpleging beschrijven en deze implementeren, organiseren en evalueren. (2.2.A.1) (niveau 2) De student weet wat eerstelijnsgezondheidszorg is en kan dit verduidelijken aan de hand van concrete voorbeelden.
De student kan het verloop van een verpleging aan huis opstarten, plannen, zorg uitvoeren, evalueren en reflecteren. (2.2.A.1) (niveau 2)
2. Realiseren - 3. Handelen vanuit relevante informatie ( 8 basisprincipes, eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de uitvoering van de zorgsituatie.
De student kan de organisatiecultuur- en klimaat uitleggen. (2.3.A.2) (niveau 2)
De student kan de verschillende organisatiefasen aangeven. (2.3.A.2) (niveau 2)
De student kan de verschillende organisatiestructuren en organisatietypes beschrijven en verduidelijken. (2.3.A.2) (niveau 2)
De student kan de voorwaarden voor het opstarten van een eenmansbedrijf of vennootschap beschrijven. (2.3.A.1) (niveau 2)
De student kan een managementstructuur beschrijven. (2.3.A.5) (niveau 2)
De student kan een organisatie kritisch doorlichten. (2.3.A.2) (niveau 2)
De student kan overzicht geven van de verschillende leiderschapsstijlen en de bijhorende valkuilen. (2.3.A.2) (niveau 2)
De student kan voorwaarden scheppen om de kwaliteit van de (verpleegkundige) zorg te verbeteren. Dit kan uiteenlopen van het uitvoeren van de zorg volgens (nieuwe) werkwijzen en (standaard)procedures tot het ontwikkelen van werkwijzen, (standaard)procedures en criteria. 2.3.A.1) (niveau 2)

Leerinhoud

In dit Olod komen volgende onderwerpen aan de orde:

Deel 1: Management inleiding

• Begrip management
• Taken manager – Beeld manager
• Begrip marketing – Link met de gezondheidszorg
• Lagen in de managementstructuur
• Structurerend management
• Operationeel management
• Effectiviteit en efficiëntie

Deel 2: Organisatie (cultuur , structuur en morfologie)

• Wat is een organisatie?
• Wie werkt er binnen een gezondheidsorganisatie
• Bevoegdheden van de verpleegkundige
• Kosten en baten van een organisatie
• Verschil tussen profit en non-profit organisatie
• Organisatieklimaat – Organisatiecultuur
• Sterke vs zwakke cultuur
• Rol van de omgeving - Stakeholders
• Organisatiestructuren: onderdelen – onderdelen van een organisatie
• 6 kernelementen van een organisatiestructuur
• Organisatievormen volgens Mintzberg
• Mechanische vs organische organisaties
• Taakspecialisatie - Taakgroepering
• Processen en procesbeheersing
• Vergelijking tussen Gezondheidszorg en de bedrijfswereld

Deel 3: Leiding geven – Team – Conflicten - Delegeren

• Manager vs leider - Karakteristieken van een leider
• Taken van een leidinggevende
• Leiderschapsmodel van Hersey & Blanchard
• leiderschapsGEDRAG - Andere manier van kijken naar leiderschap
• Leiderschapsmatrix
• Delegeren
• Empowerment

Deel 4: Team – overleg – conflicthantering

• Werken in team
• Time-management
• Aanpak van teamontwikkeling
• Teamrollen
• Werken in een team – kenmerken effectief team
• Belang van teams
• Teambuilding
• Teamrollen van Belbin :uitgangspunten
• Taakgericht overleg
• De wet van de ene focus
• Besluitvorming
• Rol van de gespreksleiding
• Rol van de verslaggeving
• Conflicthantering - Omschrijving
• Soorten conflicten
• Omgaan met conflicten : 6 stijlen van conflicthantering

Deel 5: functionerings- evaluatie gesprekken – Timemanagement

• Functioneringsgesprekken
• Verschil tussen functioneringsgesprek en evaluatiegesprek
• Timemanagement
• Tijdverspillers en tijdvreters

Deel 6: Kwaliteitszorg

• Wat is kwaliteit - Definities
• Kwaliteit in de industrie vs de kwaliteit in de gezondheidszorg
• De patiënt en DE PATIENT en patiënten groepen. Rollen
• componenten van de kwaliteit van zorg
• Richtlijnen , protocollen , normen , certificering
• kwaliteitsindicatoren
• PDCA cyclus , EFQM model
• Nieuw kwaliteitsdecreet
• International Organisation for Standardisation (ISO)
• Ontwikkeling van kwaliteitszorg

Deel 7: Patiëntenveiligheid

• Maslow
• Definitie patiëntenveiligheid
• Veiligheid - multidisciplinair
• Incidenten
• Veiligheidscultuur – Mythes
• Melden van incidenten - VMS
• Rol van de patiënt

Deel 8: Verandering en innovatie

• Het veranderingsproces
• Nood en Drijfveren
• Veranderingsproces van Kurt Lewin
• Organisatieverandering - Weerstand en draagvlak
• Stress
• Innovatie- Zorginnovatie
• Lean in de zorg en zorglogistiek

Deel 9: Eerstelijnsgezondheidszorg

• Thuiszorg in de eerstelijnsgezondheidszorg
• Thuisverpleging in België
• Voor- en nadelen thuisverpleging
• Criteria patiënten in de thuisverpleging
• Voorwaarden thuisverpleegkundigen
• RIZIV / controle-instanties
• Verloop van de verpleging aan huis / materiaal van de thuisverpleegkundige
• Organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen
• Eerstelijnsgezondheidszorg in het Vlaams Regeerakkoord
• Eerstelijnsgezondheidszorg Federaal
• Zorgtraject nierinsufficiëntie
• Zorgtraject diabetes

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Dekeyser L. (1996), Sociaal-agogische organisatieleer: deel 1: leren kijken naar organisaties, Antwerpen: Garant. ISBN: 978 90 5350 441 3
Dekeyser L. (2006), Sociaal-agogische organisatieleer: deel 2: veranderen van organisaties, Antwerpen: Garant. ISBN: 978 90 5350 696 7

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
Werktijd buiten de contacturen53,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00