Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Portfolio1871/1729/1920/1/96
Studiegids

Portfolio

1871/1729/1920/1/96
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Specifieke lerarenopleiding dans
  • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
    Keuzeoptie:
    • Dans
In andere opleidingen:
  • Specifieke lerarenopleiding drama als Portfolio
  • Specifieke lerarenopleiding muziek als Portfolio
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Moorsel Annouk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar) of 31.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Zelfstudie + supervisie

Begincompetenties (tekst)

Competenties ingeoefend in observatiestage, didactiek van het artistiek leren, en de respectievelijke vakdidactieken. Het portfolio kan worden opgebouwd vanaf de start van de opleiding maar kan pas worden gepresenteerd op het einde van de gehele pedagogische en didactische vorming + het vakgebied praktijk; alle stageonderdelen moeten voltooid zijn.

Eindcompetenties (tekst)

FG1 1.9 De leerkracht kan proces en product evalueren met het oog op bijsturing, remediëring en differentiatie. De student evalueert zijn lerarencompetenties a.d.h.v. de fuctionele gehelen en stelt een remediëringsplan op.
FG1 1.10 De leerkracht kan in overleg met collega's deelnemen aan zorgverbredingsinitiatieven en die laten aansluiten bij de totaalbenadering van de school. Na een grondige zelfevaluatie onderneemt de student concrete stappen om een (of meerdere) lerarencompetentie(s) te verbreden en/of te verdiepen. Hij reflecteert hierover in een (portfolio)verslag.

FG3 3.1 De leerkracht beheerst de domeinspecifieke kennis en vaardigheden, en kan die verbreden en verdiepen. Na een grondige zelfevaluatie onderneemt de student concrete stappen om een (of meerdere) lerarencompetentie(s) te verbreden en/of te verdiepen. Hij reflecteert hierover in een (portfolio)verslag.
FG3 3.2 De leerkracht kan de verworven domeinspecifieke kennis en vaardigheden aanwenden. De student past zijn nieuwe domeinspecifieke kennis en vaardigheden toe in een praktijksituatie. Hij reflecteert hierover in een (portfolio)verslag.
FG3 3.3 De leerkracht kan het eigen vormingsaanbod situeren en integreren in het geheel van het onderwijsaanbod met het oog op de begeleiding en oriëntering van de leerlingen. De student onderzoekt het vormingsaanbod en maakt een keuze in functie van de te verbreden/verdiepen lerarencompetentie(s). Hij overlegt hierover met de opleidingscoördinator en reflecteert hierover in een (portfolio)verslag.

FG4 4.3 De leerkracht kan op correcte wijze administratieve taken uitvoeren. De student levert een (portfolio)verslag in dat bestaat uit een zelfevaluatie op basis van de functionele gehelen, een actieplan en een reflectie. Hij respecteert daarbij de deadline en de richtlijnen m.b.t. vormgeving, inhoud en begeleiding.

FG5 5.1 De leerkracht kan vernieuwende elementen aanwenden en aanbrengen. De student communiceert over nieuw verworven kennis in zijn (portfolio)verslag.
FG5 5.2 De leerkracht kan kennisnemen van toegankelijke resultaten van onderwijsonderzoek die relevant zijn voor de eigen praktijk. De student zoekt en onderzoekt relevante informatie m.b.t. zijn te verbreden/verdiepen lerarencompetentie(s) en implementeert deze in zijn (portfolio)verslag.
FG5 5.3 De leerkracht kan het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen. De student evalueert zijn lerarencompetenties a.d.h.v. de fuctionele gehelen en stelt een remediëringsplan op.

FG7 7.3 De leerkracht kan de eigen pedagogische en didactische opdracht en aanpak in het team bespreekbaar maken. De student evalueert zijn lerarencompetenties a.d.h.v. de fuctionele gehelen en communiceert hierover met zijn opleidingscoördinator.

FG8 8.1 De leerkracht kan met hulp van collega's contacten leggen, communiceren en samenwerken met externe instanties die onderwijsbetrokken initiatieven aanbieden. De student legt in functie van zijn remediëringsplan contacten met externen en reflecteert hierover in zijn (portfolio)verslag.
FG8 8.2 De leerkracht kan met de hulp van collega's de nodige relaties met organisaties initiëren, uitbouwen en onderhouden. De student legt in functie van zijn remediëringsplan contacten met externen en reflecteert hierover in zijn (portfolio)verslag.
FG8 8.3 De leerkracht kan, onder meer met het oog op gelijkeonderwijskansen en in overleg met collega's, contacten leggen, communiceren en samenwerken met de brede sociaal-culturele sector. De student legt in functie van zijn remediëringsplan contacten met externen en reflecteert hierover in zijn (portfolio)verslag.
FG8 8.4 De leerkracht kan in Standaardnederlands adequaat in interactie treden met medewerkers van onderwijsbetrokken initiatieven en van stage- of tewerkstellingsplaatsen. De student legt in functie van zijn remediëringsplan contacten met externen en reflecteert hierover in zijn (portfolio)verslag.

FG9 9.1 De leerkracht kan deelnemen aan het maatschappelijke debat over onderwijskundige thema's. De student onderzoekt (een) onderwijskundig(e) thema('s) en reflecteert hierover in zijn (portfolio)verslag.
FG9 9.2 De leerkracht kan dialogeren over zijn beroep en zijn plaats in de samenleving. De student reflecteert over zijn sterktes en zwaktes als leraar in zijn (portfolio)verslag en communiceert met de opleidingscoördinator en met externen met het oog op het verbreden/verdiepen van zijn kennis en vaardigheden.

FG11 11.1 Beslissingsvermogen De student maakt een keuze m.b.t. de meest aangewezen te verbreden/verdiepen lerarencompetentie(s) en stelt een efficiënt remediëringsplan op.
FG11 11.2 Relationele gerichtheid De student vraagt feedback aan de opleidingscoördinator en legt contact met externen in functie van zijn remediëringsplan.
FG11 11.3 Kritische ingesteldheid De student maakt een kritische analyse van zijn eigen lerarencompetenties a.d.h.v. de functionele gehelen. Bij het uitvoeren van zijn remediëringsplan springt hij kritisch om met de verworven informatie.
FG11 11.4 Leergierigheid De student stelt een remediëringsplan op om een (of meerdere) lerarencompetentie(s) te verbreden/verdiepen.
FG11 11.5 Organisatievermogen De student stelt een efficiënt remediëringsplan op.
FG11 11.7 Verantwoordelijkheidszin De student reflecteert zelfstandig en met voldoende diepgang op de basiscompetenties van een leraar. Vervolgens stelt hij een efficiënt actieplan op dat hij correct uitvoert. Hij zoekt voldoende feedback bij het verwerken van de opdrachten met zijn opleidingscoördinator. Tenslotte respecteert hij de deadline om zijn (portfolio)verslag in te leveren en volgt hij de richtlijnen m.b.t. de vormgeving.
FG11 11.9 Flexibiliteit De student laat zich voor zijn portfolio-onderzoek inspireren door zijn reflectie van de basiscompetenties en vertrekt dus niet van een vooraf bedacht plan of idee. Verder implementeert hij de feedback die hij krijgt van de opleidingscoördinator in zijn onderzoek.
FG11 11.10 Zelfbewustzijn De student reflecteert over zijn sterktes en zwaktes als leraar in zijn (portfolio)verslag.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Evalueert zijn lerarencompetenties a.d.h.v. de fuctionele gehelen en stelt een remediëringsplan op
Ontwikkelt, na een grondige zelfevalutatie, een stappenplan om een (of meerdere) lerarencompetentie(s) te verbreden en/of te verdiepen. Reflecteert hierover in een (portfolio)verslag.
Past zijn nieuwe domeinspecifieke kennis en vaardigheden toe in een praktijksituatie. Reflecteert hierover in een (portfolio)verslag.
Onderzoekt het vormingsaanbod en maakt een keuze in functie van de te verbreden/verdiepen lerarencompetentie(s). Overlegt hierover met de opleidingscoördinator en reflecteert hierover in een (portfolio)verslag.
Zoekt en onderzoekt relevante informatie m.b.t. zijn te verbreden/verdiepen lerarencompetentie(s) en implementeert deze in zijn (portfolio)verslag.
Evalueert zijn lerarencompetenties a.d.h.v. de fuctionele gehelen en communiceert hierover met zijn opleidingscoördinator.
Legt in functie van zijn remediëringsplan contacten met externen en reflecteert hierover in zijn (portfolio)verslag.
Onderzoekt (een) onderwijskundig(e) thema('s) en reflecteert hierover in zijn (portfolio)verslag.
Reflecteert over zijn sterktes en zwaktes als leraar in zijn (portfolio)verslag en communiceert met de opleidingscoördinator en met externen met het oog op het verbreden/verdiepen van zijn kennis en vaardigheden.

Leerdoelen

Zie "Eindcompetenties (tekst)": de leerdoelen werden onmiddellijk gekoppeld aan de functionele gehelen of basiscompetenties van de leraar.

Leerinhoud

PORTFOLIO: een onderzoeksopdracht in 5 stappen

STAP 1: ZELFEVALUATIE FUNCTIONELE GEHELEN

Bespreek bij de onderstaande basiscompetenties van een leraar hoe en in welke mate je elke competentie denkt verworven te hebben, zowel binnen de lerarenopleiding (pedagogische en didactische vorming en/of praktische vorming) als daarbuiten
(ca. ½ A4 per competentie: kwaliteit primeert op kwantiteit).

Functioneel geheel 1 - De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
Functioneel geheel 2 - De leraar als opvoeder
Functioneel geheel 3 - De leraar als inhoudelijk expert
Functioneel geheel 4 - De leraar als organisator
Functioneel geheel 5 - De leraar als innovator - de leraar als onderzoeker
Functioneel geheel 6 - De leraar als partner van de ouders of verzorgers
Functioneel geheel 7 - De leraar als lid van een schoolteam
Functioneel geheel 8 - De leraar als partner van externen
Functioneel geheel 9 - De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap
Functioneel geheel 10 - De leraar als cultuurparticipant

STAP 2: ONDERZOEKSONDERWERP

Welke basiscompetentie (of welk functioneel geheel) dien je nog het meest te verwerven/ verbreden/ verdiepen/ verbeteren? Baseer je hiervoor op je zelfreflectie.

STAP 3: PLAN VAN AANPAK (PvA)

Hoe ga je deze basiscompetentie verwerven/ verbreden/ verdiepen/ verbeteren?
Schrijf een PvA waarbij je onderstaande aspecten concretiseert:

1. bronnenonderzoek: welke (vak)literatuur, beeldmateriaal, audio, url… ga je raadplegen?
2. contact met externen: welke contacten ga je leggen om kennis, inzichten en/of vaardigheden te vergaren? Bijvoorbeeld a.d.h.v. een interview (face-to-face, telefoon, mail), enquête, observatie, lezing, workshop…
3. praktische toepassing: hoe ga je je nieuw verworven kennis, inzichten en/of vaardigheden toetsen aan de praktijk? Bijvoorbeeld a.d.h.v. een workshop, (stage)les, lezing, presentatie (mondeling, schriftelijk, foto, video, audio)…

STAP 4: BEGELEIDING

Bespreek je zelfevaluatie en PvA met je opleidingscoördinator. Van zodra je een ‘GO!’ krijgt kun je aan de uitvoering van je plan beginnen.

STAP 5: REFLECTIE

Schrijf een reflectie over de uitvoering van je PvA (waarin elk aspect aan bod komt): wat heb je precies geleerd/ ontdekt/ ervaren? Eindig met een besluit waarin je opnieuw reflecteert over je onderzoeksonderwerp: in welke mate denk je nu de onderzochte basiscompetentie te beheersen? (min. 1/max. 3 A4)

Je portfolio is een bundeling van de 5 bovenstaande stappen voorafgegaan door een inhoudstafel.

Inleverdatum: zie onderwijskalender


Studiematerialen (tekst): Verplicht

* lijst Functionele Gehelen
* Trotter
* Schrijfwijzer
Verkrijgbaar via het elektronische leerplatform (cursus portfolio).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht100,00
Semester 1Reflectieopdracht100,00
Semester 2Reflectieopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatiecriteria:

VORMGEVING
- Is het portfolio volledig?
- Is de vormgeving verzorgd (tekst, schema's, tekeningen, foto's, afbeeldingen, geluidsopnames, videomateriaal)?
- Is er een heldere structuur?
- Is het taalgebruik verzorgd?
- Is de spelling correct?
- Zijn er bronnen geraadpleegd?
- Indien er bronnen werden geraadpleegd, werd er correct, nauwkeurig en voldoende geciteerd?
INHOUD
- Wordt het leerproces op een creatieve manier in beeld gebracht?
- Wordt er zelfstandig en met voldoende diepgang gereflecteerd op de basiscompetenties van de leraar?
- Zijn de sterke, minder sterke en ontbrekende basiscompetenties te onderkennen?
- Is een efficiënt actieplan opgesteld om minder sterke of ontbrekende basiscompetenties bij te werken?
- Is het actieplan/de opdracht goed uitgevoerd?
- Is de reflectie relevant en helder in haar besluitvorming?
BEGELEIDING
- Heeft de student voldoende feedback gezocht bij de opleidingscoördinator?
- Heeft de student rekening gehouden met de feedback en verwerkt in de opdrachten?