Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Praktische harmonie en improvisatie hoofdvak 4526/1720/1920/1/19
Studiegids

Praktische harmonie en improvisatie hoofdvak 4

526/1720/1920/1/19
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Muziektheorie (directie) binnen Directie
 • Master of Arts in Music
  Afstudeerrichting:
  • Composition
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Muziektheorie (directie) binnen Conducting
  Keuzepakket:
  • Compositie Master 1
  • Compostie Master 2
In andere opleidingen:
 • Aanvullende opleiding Koninklijk Conservatorium als Praktische harmonie en improvisatie hoofdvak 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Titularis: Senden Yves
Andere co-titularis(sen): Bernolet Korneel, Demeyere Ewald, Dinneweth Paul
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool in sommige gevallen genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook de voorziene informatie over de toetsing aan te passen met het belang van de student voor ogen. De specifieke wijzigingen m.b.t. toetsing worden kenbaar gemaakt via Digitap in de overkoepelende infocursus van de opleiding en worden eveneens per mail gecommuniceerd. Let op! Deze wijzigingen vervangen de bepalingen in deze ECTS-fiche in geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid.

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.3 De student kan een sturende rol opnemen in een ensemble.
De student kan de improvisatieoefeningen uitvoeren binnen verschillende bezettingen
2.1 De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student kan grotere structuren improviseren in tonale stijlen (o.a. menuet; sonatevorm; idioom van J.S. Bach, D. Scarlatti, J. Haydn, W.A. Mozart)
2.4 De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student kan niet-fugatische partimenti [alle movimenti; improvisatie van een eenvoudige partita in 17de-eeuwse stijl”] spelen

Leerinhoud

Lees het vademecum.
De studenten krijgen een intense opleiding Praktische Harmonie. De inhoud ervan leunt enerzijds aan bij de traditionele aspecten: het verwerven van vaardigheden in het spelen van akkoordverbindingen, het harmoniseren van melodieën, het realiseren van een basso continuo, de partituurreductie, de zichtlezing, thema met variaties, transpositie en improvisatie. Anderzijds blijft er ruimte voor een meer geïntegreerde aanpak.
Het theoretisch en analytisch inzicht in muziek wordt in dit opleidingsonderdeel gekoppeld aan de uitvoeringspraktijk. Daarbij wordt een greep gedaan uit het aanbod van mogelijke werkvormen (zie Vademecum Algemene Muzikale Vorming).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Er wordt gewerkt vanuit het eigen repertoire van de student

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

elementaire basso-continuo’s , eenvoudige scores voor reductie, jazz-standards, voorbeelden van werkstukken uit vorige academiejaren, eigen scores, play-along CD’s, arrangementen via de computer

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen210,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek100,00

Toetsing (tekst)

De beoordeling gebeurt aan de hand van een halfjaarlijkse vaardigheidstoets (50% van de punten) en een vaardigheidstoets op het einde van het academiejaar (50% van de punten).