Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Kunstfilosofie1017/1720/1920/1/29
Studiegids

Kunstfilosofie

1017/1720/1920/1/29
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Master in de muziek
  Afstudeerrichting:
  • compositie
  • Directie
  • Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Afstudeerrichting:
  • Composition
  • Conducting
  • Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Goossens Dimitri
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool in sommige gevallen genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook de voorziene informatie over de toetsing aan te passen met het belang van de student voor ogen. De specifieke wijzigingen m.b.t. toetsing worden kenbaar gemaakt via Digitap in de overkoepelende infocursus van de opleiding en worden eveneens per mail gecommuniceerd. Let op! Deze wijzigingen vervangen de bepalingen in deze ECTS-fiche in geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcolleges (groepslessen) met discussiemomenten.

Begincompetenties (tekst)

De student heeft een algemene basiskennis van de filosofie en van algemene culturele vakken zoals die worden aangeboden in het curriculum van het Conservatorium of gelijkwaardig daaraan.

OLR-Leerdoelen (lijst)

4.1 De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in zijn artistieke praktijk.
De student kan een inzicht verwoorden over de betekenis en eigenheid van kunst en de kunstvormen
De student kan een inzicht verwoorden over vragen betreffende de kunst als een historisch-cultureel proces en gebeuren.
De student kan een persoonlijk en onderbouwd antwoord formuleren op de basisvragen uit de kunstfilosofie
4.2 De student heeft zich een kritische en onderzoekende houding eigen gemaakt.
De student heeft een inzicht verworven in de kritische vraagstelling rond kunsten in het algemeen en muziek in het bijzonder – zowel op esthetisch als cultureel-maatschappelijk vlak.
De student is in staat de historische veranderingen in de uitvoeringspraktijk in algemene zin kritisch te duiden en vruchtbaar te maken voor het nadenken over de eigen praktijk.
De student is in staat zelfstandig basisteksten met een kritisch, filosofisch uitgangspunt te lezen, te begrijpen en te interpreteren.

Leerinhoud

Lees het vademecum.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

A. Van den Braembussche, 'Denken over kunst'. (English version: 'Thinking Art')
Powerpoints en notities uit les
Eventuele extra teksten

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Er wordt bij het begin van de college’s een uitgebreide algemene en specifieke literatuurlijst aan de studenten bezorgd.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00