Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Masterproef accordeon11803/1720/1920/1/93
Studiegids

Masterproef accordeon

11803/1720/1920/1/93
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon binnen Muziek
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon (masterproef accordeon) binnen Instrument / Zang
  • Accordeon (optie muziekeducatie) (masterproef accordeon) binnen Instrument / Zang
  • Accordeon (optie podium) (masterproef accordeon) binnen Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon (optie podium) (masterproef accordeon) binnen Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
Titularis: Wajnberg Aäron
Andere co-titularis(sen): Mariën Ludo
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 720,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Accordeon 4.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- besprekingen reflectief luik van de masterproef
- groepsgerichte lessen of klasactiviteiten
Aangevuld met een selectie uit:
- repetities met klavierbegeleiding
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- deelname aan studentenconcerten
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1         De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis zijn repertoire gerelateerd aan zijn vakgebied.
De student interpreteert het repertoire op boeiende en mature wijze volgens internationaal gehanteerde stilistische normen
1.2         De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student interpreteert het repertoire op boeiende en mature wijze volgens internationaal gehanteerde stilistische normen
1.4         De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student bewijst dat het concept een artistieke meerwaarde biedt voor de uitvoering van het gekozen repertoire
De student wendt de juiste artistieke bouwstenen aan in functie van dit concept (zoals repertoirekeuze, locatie, artiesten, presentatievorm)
1.5         De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student beroert bewust het publiek vanuit een persoonlijke visie en artistieke gedrevenheid
2.1         De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student beheerst de muzikale parameters (zoals ritmiek, melodievoering, dynamiek, articulatie) in de uitvoering
2.2         De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student is ondernemend en planmatig
2.3         De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student toont harmonisch inzicht en analytisch denkvermogen
2.4         De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student beheerst een juiste speeltechniek en -houding
3.1         De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student beschikt over de nodige sociale en communicatieve vaardigheden
De student toont een gepast podiumgedrag
3.2         De student werkt samen (met andere kunstdisciplines) aan de realisatie van een eigen artistiek concept.
De student betoont respect voor zijn collega’s
3.3         De student positioneert zich binnen een interculturele en internationale context.
De student kan samenwerken en leiding geven in een multidisciplinair en internationaal team
4.1         De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in zijn artistieke praktijk.
De student maakt een sterk artistiek programmaconcept dat getuigt van een diepgaande en overkoepelende visie
4.4        De student heeft kennis en inzicht in de financiële, juridische, organisatorische en commerciële aspecten van de beroepspraktijk en kan deze toepassen op zijn/haar artistieke praktijk.
De student beheerst de financiële, commerciële en juridische aspecten van het vakgebied

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Het jaarprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent. Veelal betreft dit het programma voor de masterproef.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken en opnames cfr. de opgave van de hoofddocent
- Patituren van het masterproefexamen. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.
- Geschikt instrument
- Computer en printer

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Gespecialiseerde vaktijdschriften & literatuur
- Websites mbt de vakliteratuur en onderzoek in het vakgebied
- Handleidingen "richtlijnen papers" en "richtlijnen masterproeven" cfr. webstek
- Brochure "Academisering? onderzoek aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen" cfr. webstek

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk70,00 uren
Werktijd buiten de contacturen650,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht100,00

Toetsing (tekst)