Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Masterproef Koordirectie11995/1720/1920/1/25
Studiegids

Masterproef Koordirectie

11995/1720/1920/1/25
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Koordirectie binnen Muziek
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Koordirectie binnen Directie
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Koordirectie binnen Conducting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
Titularis: Anthonis Luc
Andere co-titularis(sen): Hendrix Geert
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 540,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool in sommige gevallen genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook de voorziene informatie over de toetsing aan te passen met het belang van de student voor ogen. De specifieke wijzigingen m.b.t. toetsing worden kenbaar gemaakt via Digitap in de overkoepelende infocursus van de opleiding en worden eveneens per mail gecommuniceerd. Let op! Deze wijzigingen vervangen de bepalingen in deze ECTS-fiche in geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Koordirectie 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

individuele lessen koordirectie
groepsgerichte lessen
klasactiviteiten
praktijkgericht ervaring in het dirigentenkoor
(luister)stages bij externe koren
tutoring bij de masterproefpaper

eventueel aangevuld met een selectie uit
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- masterclasses en lezingen
- concertbezoek

Bij de masterproef directie wordt verwacht dat de student grotendeels zelfstandig te werk gaat.
Voor de concrete organisatie van deze onderwijsactiviteiten: zie Vademecum Directie

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel Koordirectie 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student verwerft kennis van en inzicht in koorliteratuur uit alle stijlperiodes, van renaissance tot hedendaagse koormuziek.
1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student doet verschillende koorervaringen op: hij is in staat een kamerkoor te dirigeren, een pre-professioneel koor, een amateurkoor, een professioneel koor.
De student toont een eigen interpretatie op koorrepertoire a.d.h.v. luisterstages.
1.5 De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student is in staat om een koor te dirigeren in het bijzijn van een publiek.
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student kan de verschillende stadia die bij de instudering van koorwerk komen kijken in de praktijk toepassen.
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student is in staat een grondige analyse te maken met het oog op een versnelling van het repetitieproces.
De student kan de evolutie van het repetitieproces en de repetitietechniek van de dirigent adequaat analyseren.
2.4 De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student toont een ver gevormde en persoonlijke slagtechniek
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student is in staat adequaat te communiceren met een koor.
4.1 De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in zijn artistieke praktijk.
De student is in staat om zelf koorliteratuur aan te brengen en te bespreken.
4.3 De student kan het resultaat van zijn kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student kan kritisch reflecteren over zijn examenconcertprogramma.

Leerinhoud

Lees het vademecum.
-Slagtechniek (specifieke oefeningen; toegepast op de koorliteratuur).
-Gehooroefeningen (o.m. foutdetectie, intonatie, balans, articulatie, stijlverschillen, akkoorden)
-Analyse koorwerken uit diverse stijlen en periodes (harmonisch, slagtechnische, repetitietechnisch, stijlgericht)
-Literatuur verwerven: geschiedenis en overzicht van de koorliteratuur en toepassing ervan voor de samenstelling van concertprogramma's rond bepaalde thema's
-Praktijkervaring opdoen in het dirigentenkoor en bij externe koren via luisterstages
-Toepassen van onderzoeksvaardigheden
-Voorbereiding van het programma van de masterproef directie

Meer details: zie Vademecum Directie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken en opnames cfr. opgave van de docent
- Partituren van het examenprogramma. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Gespecialiseerde vaktijdschriften & vakliteratuur
- Websites mbt de vakliteratuur en onderzoek in het vakgebied
- Boeken, krantenartikels, video's, DVD's, CD’s mbt het vakgebied
- Inzage in masterproeven van vorige jaren
- Handleidingen "richtlijnen papers" en "richtlijnen masterproeven" cfr. webstek
- Brochure "Academisering? onderzoek aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen" cfr. webstek

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen480,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht100,00