Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Musiceerpraktijk 5 (15/75)29450/1720/1920/1/49
Studiegids

Musiceerpraktijk 5 (15/75)

29450/1720/1920/1/49
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Afstudeerrichting:
  • Directie
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Gitaar (optie muziekeducatie) (masterproef gitaar) binnen Instrument / Zang
  • Klavecimbel (optie muziekeducatie) (masterproef klavecimbel) binnen Instrument / Zang
  • Orgel (optie muziekeducatie) binnen Instrument / Zang
  • Zang (optie muziekeducatie) binnen Instrument / Zang
  • Zang (optie podium) (masterproef creatief eindproject zang) binnen Instrument / Zang
  • Zang (optie podium) (masterproef zang) binnen Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Afstudeerrichting:
  • Conducting
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang (optie podium) binnen Instrumental/Vocal Studies
In andere opleidingen:
 • Master in de muziek als Musiceerpraktijk 5
 • Master in de muziek als Musiceerpraktijk 5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Kessels Koen
Andere co-titularis(sen): Lommelen Ann, Wilmaers Koen
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool in sommige gevallen genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook de voorziene informatie over de toetsing aan te passen met het belang van de student voor ogen. De specifieke wijzigingen m.b.t. toetsing worden kenbaar gemaakt via Digitap in de overkoepelende infocursus van de opleiding en worden eveneens per mail gecommuniceerd. Let op! Deze wijzigingen vervangen de bepalingen in deze ECTS-fiche in geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Musiceerpraktijk 4.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Binnen het opleidingsonderdeel Musiceerpraktijk neemt de student deel aan ensembles, producties, masterclasses, projecten en/of studiereizen. Dit gebeurt in ensembleverband of binnen de
context van de klas of vakgroep, al dan niet in coproductie met externe organisaties.

De masterclasses en klasprojecten worden bij aanvang van het academiejaar aan de studenten meegedeeld, hun aanwezigheid is verplicht. Deelname aan studiereizen
(indien van toepassing) is ten zeerste aanbevolen.

De toewijzing van studenten aan de ensembles en producties gebeurt via het productieteam in overleg met de instrument- of zangdocenten en/of - vakgroepcoördinatoren. Studenten
hebben evenwel de mogelijkheid om hun voorkeur voor bepaalde projecten op te geven.

Naast het opleidingsonderdeel Musiceerpraktijk kan de student bijkomende projecten of producties opnemen via het keuzeopleidingsonderdeel ‘uitbreiding Musiceerpraktijk’.

Voor elk groter project (vooral orkestprojecten) wordt er per instrumentengroep één verantwoordelijke aangeduid door het productieteam. Deze studenten worden gevraagd mee het muziekmateriaal voor te bereiden en een verantwoordelijke rol te spelen in het productieproces.

Voor bepaalde producties en orkestplaatsen worden audities gehouden.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel Musiceerpraktijk 4

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis zijn repertoire gerelateerd aan zijn vakgebied.
De student kan zowel het standaardrepertoire als het minder conventionele repertoire in groep uitvoeren.
1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student kan muziek interpreteren uit verschillende muzikale stijlperiodes.
1.3 De student kan een sturende rol opnemen in een ensemble.
De student heeft diepgaand begrip van de rol van zijn eigen instrument t.o.v. andere instrumenten en in functie van het samenspel
De student kan binnen een ensemble of koor een sturende rol opnemen
De student luistert op elk moment naar zijn medemuzikanten
2.1 De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student is in staat om substantieel bij te dragen aan het groepsgeluid en de muzikale groepsdynamiek
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student toont zelfstandigheid bij het volledige instuderen van de partituren en zoekt indien nodig naar professionele coaching binnen het docentenkorps
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student kan het basis orkest- of koorrepertoire in groep op zicht vertolken
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student betoont respect voor zijn collega-studenten en zijn docenten
De student vervult een voorbeeldrol mbt professionele attitude, hulpvaardigheid en vlotte sociale communicatievaardigheden
4.3 De student kan het resultaat van zijn kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student kan een onderbouwde kritische reflectie op een lezing of masterclass van extern expert linken aan de eigen hoofddiscipline en schriftelijk weergeven in een correct taalgebruik.

Leerinhoud

Lees het vademecum.
voor studenten zang:
masterclass of lecture recitals en
opera scènes en/of operaproducties (na auditie) en/of
externe koorwerking en/of
studiereis of didactische uitstap

voor studenten klavecimbel en orgel (optie muziekeducatie):
ensemblespel en/of vakgroepprojecten en
masterclass of lecture recitals en/of
studiereis of didactische uitstap en/of
barok ensemble (voor klavecimbel en orgel, indien de bezetting dit vereist) en/of
operascènes (voor piano)

voor studenten directie:
Ensemble- en/of orkestspel (harmonieorkest, symfonieorkest, ensembles per vakgroep, interdisciplinaire producties of operaproducties) en
Masterclasses of lecture recitals en/of
Studiereis of didactische uitstappen

Gedetailleerde info over de leerinhoud is terug te vinden in het Vademecum Musiceerpraktijk op de website.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, worden door het KCA ter beschikking gesteld
- Geschikt instrument

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Gespecialiseerde vaktijdschriften & vakliteratuur mbt groepsmusiceren
- Websites mbt de vakliteratuur en onderzoek in het vakgebied

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek50,00