Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Chemie 120981/1691/1920/1/08
Studiegids

Chemie 1

20981/1691/1920/1/08
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Theunen Marjorie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Meten is weten OF eerder ingeschreven voor Meten is weten.

Korte omschrijving

In Chemie 1 worden de absolute basisbegrippen uit de chemie aangeleerd. Nadruk ligt op het verhaal van atoom tot molecule. De naamgeving (volgens IUPAC) en indeling van de anorganische stofklassen wordt uitgelegd.  Verdunningsvraagstukken worden aangewend om de studenten te laten oefenen op het correct gebruiken van en rekenen met eenheden en concentratietermen. A.d.h.v. enkele uitgewerkte voorbeelden maken de studenten kennis met eenvoudige stoëchiometrische berekeningen. Het chemisch evenwicht en reactiekinetiek worden uitgewerkt in verschillende voorbeelden: redoxreacties, zuren en basen, buffers, oplosbaarheid, ...De student leert ook veilig te werken in een chemisch lab.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
rekent met de verschillende chemische concentratiebegrippen
stelt een reactievergelijking op die correct stoechiometrisch uitgebalanceerd is
lost vraagstukken op over concentratiebegrippen, verdunningen, stoechiometrie, zuurtegraad
beschrijft de atoomstructuur en de periodieke eigenschappen
past de theorie van de chemische binding correct toe (soorten intramoleculaire bindingen, de hybridisatietoestand, Lewisformules, moleculaire geometrie, VSEPR theorie, hoeken, dipoolmoment ...)
beschrijft de bouw, karakteristieken en eigenschappen van de moleculen met inbegrip van de intermoleculaire krachten
hanteert de IUPAC (en triviale) naamgeving op verbindingen
klasseert anorganische stoffen volgens hun verbindingsklasse
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
berekent de samenstelling en zuurtegraad van een bufferoplossing
lost oefeningen op betreffende chemische reacties, zuurbase-, oxidoreductie-, en neerslag reacties
past de algemene principes van het chemisch evenwicht toe (thermodynamica, evenwichtsconcentraties, verschuivingen, constanten, Le Chatelier)
Labtechnicus BL - Kwaliteit en Veiligheid
bespreekt de geldende begrippen, signalisatie, regelgeving en instructies omtrent veiligheid, milieu en hygiƫne

Leerinhoud

 
Veiligheid in een chemisch labo
*Het laboratoriumreglement en de gedragregels/attitude die erbij horen
*De belangrijkste veiligheidsvoorzieningen en -begrippen.
*EU-GHS

Basisbegrippen Chemie + naamgeving
*Anorganische stoffen klasseren volgens hun verbindingsklasse.
*Een IUPAC (en triviale) benaming aan chemische verbindingen geven en de chemische formule afleiden uit de IUPAC (triviale) benaming .
*Verschil tussen intra- en intermoleculaire interacties. de fysische eigenschappen (aggregatietoestand, dampspanning, kookpunt, smeltpunt, oplosbaarheid, viscositeit,....) van een stof theoretisch toelichten/verklaren.
*Zuren, basen, oxides en zouten en hun naamgeving.
*Samenstelling van een atoom.
*Kwantumgetallen van de electronen in een atoom.
*Electronenconfiguratie/aufbau pricipe
*Het onderscheid tussen atomen, ionen en isotopen
*Eigenschappen van een element linken aan zijn plaats in het periodiek systeem.
*Trends in karakteristieke eigenschappen van een atoom : relatieve grootte van de radius van een atoom of ion , de ionisatie-energie , de electronenaffiniteit , de electronegatieve waarde. eigenschappen van een element gelinkt aan zijn plaats in het periodiek systeem.
*Chemische intramoleculaire bindingstypes.
*Chemische intermoleculaire interacties.
*Het verschil tussen ionaire en covalente verbinding
*De lewisstructuur voor een molecule.
*De ruimtelijke structuur van een molecule.
*Gebruik makend van de ruimtelijke structuur; de hybridisatietoestand , de bindingshoek, de bindingslengte en het dipoolmoment van de molecule afleiden
*Energetische aspecten van een chemische reactie

Concentratiebegrippen en verdunningsvraagstukken

Chemisch evenwicht
*Chemische reacties en evenwichten
*Zuur-base reacties (evenwichten,  pH-berekeningen,..)
*Buffers-berekeningen
*Redoxreacties en redoxevenwichten
*Neerslagreacties en Oplosbaarheid

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus "Chemie 1" met Powerpointpresentaties
  • Periodiek systeem der elementen(bij cursus)
  • Boek "Algemene Chemie", Lucien Viaene, Lannoo Campus (ISBNnr: 978 90 209 66817 of recentere versie) 
  • Chemiekaarten en (M)SDS-fiches. (digitaal) Gegevens voor veilig werken met chemicaliën.
  • Ondersteunende cursus op digitap
  • Digitale oefeningen op digitap

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing5,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges67,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen84,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00Digitale examen: Gesloten boek. Meerkeuze en gesloten vragen. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00Schriftelijk examen. Gesloten boek. Open vragen. Toepassingsvragen, vraagstukken over chemische reacties De vragen peilen naar toepassen van leerstof. Toegestane hulpmiddelen: rekenmachine.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00Schriftelijk examen. Gesloten boek. Open vragen. Toepassingsvragen, vraagstukken over chemische reacties De vragen peilen naar toepassen van leerstof. Toegestane hulpmiddelen: rekenmachine.
AcademiejaarKennistoets50,00Digitale examen: Gesloten boek. Meerkeuze en gesloten vragen. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht.

Toetsing (tekst)

De student dient verplicht aanwezig te zijn op de seminaries betreffende veiligheid.

Werkcolleges Chemie 1:

Voor het bijwonen van de werkcolleges wordt verwacht dat de student ter voorbereiding de betreffende leerstof doorgenomen heeft en de opgegeven oefeningen op voorhand grotendeels gemaakt heeft. Mogelijks zal de student gevraagd worden een digitaal aangeboden oefeningenreeks vooraf in te vullen. Een student die hierop onvoldoende scoort, zal verplicht worden het overeenkomstige werkcollege bij te wonen.
Indien de voorafgaandelijke voorbereiding te beperkt is, kan de student geen persoonlijke extra uitleg vragen aan de betrokken lector.

EXAMENS:

Chemie 1:
* digitaal examen: multiple choice en korte open vragen (bevraging van onder andere alle theorie, de veiligheid, de anorganische naamgeving/formules en stofklassen, de concentratiebegrippen, eenvoudige korte berekeningen, ...)

* schriftelijk examen: toepassingen, chemische reacties, vraagstukken, berekeningen,... (cfr werkcolleges)

Deze examendelen zullen op twee afzonderlijke momenten/dagen geëxamineerd worden.

Het digitaal examen kan op eigen laptop van student afgenomen worden.
Digitale examens worden continu gemonitord om eventuele examenfraude tegen te gaan. Hiervoor moet de student bij aanvang van het examen een monitoringapplicatie opstarten. De student die dit weigert, mag niet deelnemen aan het examen.