Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Labcluster Instrumentele analyse 120959/1691/1920/1/36
Studiegids

Labcluster Instrumentele analyse 1

20959/1691/1920/1/36
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Faes Ann, Peeters Benny, Reyniers Kathy, van den Akker Suzanne, Vanmaele Lisa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Labcluster Chemie 1 OF eerder ingeschreven voor Labcluster Chemie 1) EN (simultaan te volgen met Instrumentele analyse 1 OF eerder ingeschreven voor Instrumentele analyse 1).

Korte omschrijving

De student verwerft basisvaardigheden in volgende toepassingsgebieden: spectrofotometrische bepalingen, chromatografie (DLC en kolomchromatografie) en gelelektroforese.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
beschrijft de principes van eenvoudige analysetechnieken
bereidt een labopdracht voor volgens de geldende richtlijnen van de analytische chemie
Labtechnicus BL - Uitvoering laboratoriumwerkzaamheden
handelt nauwkeurig, systematisch en betrouwbaar bij het uitvoeren van de toegewezen analytische opdracht
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
voert berekeningen uit op basis van meetresultaten
interpreteert meetresultaten
Labtechnicus BL - Rapporteren
rapporteert over zijn werkzaamheden in het laboratorium volgens de geldende richtlijnen
Labtechnicus BL - Kwaliteit en Veiligheid
bepaalt of een micropipet accuraat en precies is aan de hand van verkregen meetwaarden
beschrijft de basisprincipes omtrent veiligheid, milieu en hygiëne in een analytisch lab
handelt conform de geldende instructies omtrent veiligheid, milieu en hygiëne

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel komen volgende onderwerpen aan bod:

Toepassingen 'Analysemethoden' :

colorimetrie, spectrofotometrie, DLC, kolomchromatografie en elektroforese.


Opdrachten roulatiesysteem (groepjes van 2, max. 3 studenten).Studiematerialen (tekst): Verplicht

Labnota's: Labcluster Instrumentele analyse 1 van Reyniers Kathy via Universitas

Slides en cursusmateriaal op Digitap

Periodiek systeem der elementen


Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Experimentele vaardigheden I - Reyniers K. ; ISBN 978 90 382 1611 9

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen38,50 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen115,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)50,00Praktijk Analysemethoden, geen tweede examenkans mogelijk
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00Schriftelijk examen facet praktijk Analysemethoden, geen tweede examenkans mogelijk

Toetsing (tekst)

Toetsvorm: Kennistoets en hands off vaardigheidstoets  

Schriftelijke toets tijdens de examenperiode. Gesloten boek. 


Toetsvorm: Simulatie vaardigheden
Simulatie vaardigheden onderverdeling:

A. Permanente evaluatie tijdens het practicum
1. permanente evaluatie uitvoering labopdrachten en attitude,

2. korte toetsen over parate kennis en vraagstukken,

3. controle van de voorbereiding van de practica, gebruik van het labschrift. 

  B. Verslagen

De student dient verplicht aanwezig te zijn op alle activiteiten van dit opleidingsonderdeel.

 
Bij elke afwezigheid behaalt de student een 0 score op het betreffende deelexamen.

De student kan voor dit opleidingsonderdeelper facet maximaal 1 gemiste praktijksessie inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt zelf het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste praktijksesssie met de betrokken lectoren deze inhaalsessie af te spreken en in te plannen.

Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.


Deelname aan praktijklessen is noodzakelijk om de door de opleiding vooropgestelde beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen en toetsen. Conform het OER wordt voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”) toegekend bij afwezigheid vanaf 20% van de lesactiviteiten, tenzij de student recht heeft op een inhaalsessie. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).

Studenten die de voorbereidende taken onvoldoende hebben uitgevoerd worden niet toegelaten tot de praktijksessie. De student haalt 0 voor de gemiste sessie.

Elke student, die conform de werkinstructies door de lector de toegang tot de labs of praktijklokalen ontzegd wordt, haalt een 0 voor deze sessie.

Voor dit opleidingsonderdeel is er geen tweede zit mogelijk.