Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
AP Valley29993/1704/1920/1/96
Studiegids

AP Valley

29993/1704/1920/1/96
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peeters Luc
Andere co-titularis(sen): Maes Sven, Overdulve Kristof, Van Geertruyden Joris, Vanhulle Geert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 234,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 200,00

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Digital Economy EN geslaagd of getolereerd voor Project Management EN binnen het opleidingsprogramma al minstens 110 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

De kernopdracht van AP Valley is om met een zelf samengesteld team aan de slag te gaan met een concreet startup­idee. Elk van deze startup­ ideeën doorloopt de verschillende fases om van idee tot concreet product te gaan. In dit proces zijn een aantal ‘gates’ of beslissingsmomenten ingebouwd, waar telkens beslist wordt of het idee wel of niet verder mag gaan: enkel de beste ideeën gaan telkens door naar de volgende fase. De studenten die niet verder mogen gaan met hun startup­idee krijgen een opdracht aangereikt die samenhangt met een reëel probleem. Finaal implementeren de studenten een minimum viable product (MVP) dat hun toelaat om feedback van eindgebruikers te krijgen op het concept. Onderweg moeten de teams ook opdrachten uitvoeren zoals het implementeren van een content marketing plan en het opstellen van een verdienmodel.

Er worden ook een aantal hoorcolleges georganiseerd, als theoretische ondersteuning van het uitwerken van het startupidee.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
ontwikkelt minimaal een proof of concept van hun innovatief product of dienst
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
werkt constructief en doelgericht mee aan teamvergaderingen
De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
werkt in een multidisciplinair team
communiceert op een efficiënte en begrijpelijke manier in een multidisciplinair team
presenteert ideeën/concepten/producten overtuigend en duidelijk
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
neemt een bepaalde rol op in een multidisciplinair team en levert hier een bijdrage aan
De PBA elektronica-ICT werkt op een maatschappelijk verantwoorde manier, handelt volgens de geldende kwaliteitseisen en neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten.
beheert gebruikersdata op een verantwoordelijke manier conform de geldende Europese wetgeving
De PBA elektronica-ICT is ondernemend, gaat op zoek naar innovatieve oplossingen voor technische problemen en houdt hierbij rekening met de economische randvoorwaarden.
analyseert de theorie van ondernemen
past de principes van ondernemerschap in een praktische use-case toe
ontwerpt een innovatieve product of dienst met een adequate product-market fit
implementeert een minimum viable product (prototype) en toetst dit aan de markt
pitcht innovatieve ideeën/concepten op een overtuigende manier
werkt in samenwerking met andere studenten een business- en verdienmodel uit voor een innovatieve dienst of product
werkt innovatie ideeën en concepten uit tot een business concept
brengt een product naar de markt
De PBA elektronica-ICT werkt plan- en projectmatig.
werkt via een projectmatige methodologie (scrum of design thinking) manier
stelt een projectplan op
past de principes van design thinking toe om te behoeften en problemen van de eindgebruiker in kaart te brengen
ontwikkelt op een iteratieve manier een product of dienst
zorgt voor kwaliteitsborging door gestructureerd te testen
doorloopt de verschillende productiestadia (staging, integratie, productie)

Leerinhoud

Projectwerk:
De focus ligt in AP Valley op het realiseren van een concreet project. Elke student draagt bij aan het bedenken van een innovatief startup-concept, maar via een selectieproces met 'gateways' worden enkel de beste projecten meegenomen naar elke volgende fase. Studenten wiens idee niet worden weerhouden, krijgen een opdracht opgelegd.

De fasering van het projectwerk is als volgt:

Fase 1 - Idea stage: Brainstorm rond nieuwe productideeën, uitgaande van behoeften en problemen van echte eindgebruikers.
Studenten bedenken in team een innovatief idee, dat ze moeten ‘pitchen’ voor een jury.
Fase 2 - Design van een Prototype: het idee wordt uitgewerkt in een prototype dat de essentie in zich heeft van het initiële idee.
Met de ondersteuning van een UX/GUdesigner (samenwerking met de opleiding Grafische & Digitale Media) werken de studenten in team een prototype uit.
Fase 3 - Development van een ‘Minimum Viable Product’ (MVP) ontwikkeling volgens de Agile Sprintmethodiek van een eerste werkende versie van het product, die getest moet worden door echte gebruikers.


Theoretische fundering
Introductie tot Entrepreneurship

Duurzaam en circulair ondernemen

Idee & innovatie - Trendspotting
The Lean Startup & Minimum Viable Product

Technieken & modellen voor het uitwerken & toetsen van een start-up concept: van idee tot product/market fit
Business model, Business model patronen & Business model canvas
Verdienmodellen & Break-even analyse
Marktonderzoek & Content-marketing

Stappenplan voor het opstarten van een onderneming

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student) 

In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Aanbevolen handboeken
Start-up survival: tacticals van 50 topondernemers (2018), Robin Geers & Jeroen De Wit; LannooCampus; ISBN: 978-9401450447

The Spirit of the Valley (2015), Peter Hinssen, Steven Van Belleghem, Harry Demey; Lannoo; ISBN: 978-9401426558

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,50 uren
Vormen van groepsleren52,00 uren
  • Omschrijving: wekelijkse sessies van 4uur.
Werktijd buiten de contacturen162,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00werkstuk, presentatie en gedragsobservatie (teamopdrachten, o.a. uitwerking van een startup concept): digitaal en mondeling, permanent uitgesteld, open boek
Geen tweede examenkans mogelijk voor dit examen

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle externe activiteiten (vb; bedrijfsbezoeken, opleidingen, …) binnen dit OLOD.
Bij elke onwettige afwezigheid zal dat resulteren in de vermindering van je eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.

Er wordt een 0 op het opleidingsonderdeel gegeven indien de student 4 of meer keer onwettig of wettig afwezig is op semesterbasis.
Als de student een half uur van een sessie afwezig is of niet werkt aan de opdracht wordt de hele sessie als afwezig beschouwd.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Projectopdracht permanent) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

Laattijdig indienen van de projectopdracht resulteert in een 0 score voor dat project.