Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Bachelorproef en stage5514/1704/1920/1/70
Studiegids

Bachelorproef en stage

5514/1704/1920/1/70
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 27 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Riel Karolien
Andere co-titularis(sen): Masset Yves, Smets Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 917,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans       
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Stage 20,00  
Tweede examenperiode Werkstuk 40,00  

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 110 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 54 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 1 al minstens 54 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Electronic Devices EN geslaagd of getolereerd voor Object Oriented Programming EN geslaagd of getolereerd voor Smart Systems EN geslaagd of getolereerd voor Microcontrollers EN geslaagd of getolereerd voor Project Management EN geslaagd of getolereerd voor Web Frameworks EN geslaagd of getolereerd voor Cloud APIs EN geslaagd of getolereerd voor Digital Economy.

Korte omschrijving

Tijdens je bachelorproef, in combinatie met een bedrijfsstage zal je meestal je proef op een bedrijf uitvoeren; de ideale manier om een realistisch beeld te krijgen van de professionele bedrijfswereld. Wij bieden een ruim assortiment van bedrijven en bijhorende onderwerpen aan. Op die manier kan je jezelf in de laatste fase van je opleiding nog specialiseren in een bepaald domein. Voor zij die het liever wat avontuurlijker zien: onze Erasmuspartners bieden ook steeds onderwerpen en EPS (European Project Semester) stages aan. Zo kan je zonder problemen je bachelorproef uitvoeren in Finland, Spanje, Oostenrijk of andere bestemmingen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Verzamelt en interpreteert relevante gegevens om functionele en niet functionele vereisten op te stellen.
Splitst zelfstandig een complex probleem op in een aantal concrete en hanteerbare deelproblemen.
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Vertaalt eisen en gegevens in conceptuele modellen en houdt hierbij rekening met de technologische mogelijkheden.
Evalueert en onderzoekt mogelijke oplossingen voor een concreet probleem en maakt onderbouwde keuzes.
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Ontwerpt en ontwikkelt veilige oplossingen met aandacht voor gemaakte afspraken, deadlines en vereisten.
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Bouwt hardware- en/of softwaresystemen met bestaande bouwstenen die voldoen aan de opgestelde vereisten.
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Evalueert de goede werking van een complex systeem door geschikte testen en metingen uit te voeren.
Interpreteert test- en meetresultaten en stelt hieruit de nodige acties en aanbevelingen voor om fouten op te lossen of de werking van systemen te optimaliseren.
De PBA elektronica-ICT installeert elektronische en/of ICT-systemen en stelt deze in bedrijf.
Stelt een complex systeem in bedrijf volgens de functionele vereisten.
De PBA elektronica-ICT houdt elektronische en/of ICT-systemen operationeel en neemt initiatieven om technische problemen op te lossen.
Meet de niet-functionele vereisten waaronder maar niet beperkt tot performantie, gebruikservaring en stabiliteit en stelt oplossingen voor.
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Is in staat op een onderbouwde manier de eigen keuzes bij het ontwerp van oplossingen te verantwoorden.
Stelt heldere, gestructureerde en volledige verslagen op over de vooruitgang van het project en de ontwikkelde systemen.
Communiceert professioneel met teamleden, leidinggevenden en andere belanghebbenden doorheen het project.
De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
Geeft presentaties waarbij de communicatie wordt afgestemd op de context, het publiek en het doel van de communicatie.
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
Werkt zowel zelfstandig als in een multidisciplinair team opdrachten en projecten uit op een constructieve en professionele manier.
Stelt een correcte tijdsplanning op om de eigen taken uit te voeren binnen het kader van de globale planning van het team.
De PBA elektronica-ICT werkt op een maatschappelijk verantwoorde manier, handelt volgens de geldende kwaliteitseisen en neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten.
Werkt efficiënt, proactief, met doorzettingsvermogen en neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten.
Houdt rekening met de maatschappelijke context waarin hij werkt en de implicaties die zijn handelen kunnen teweegbrengen.
De PBA elektronica-ICT is ondernemend, gaat op zoek naar innovatieve oplossingen voor technische problemen en houdt hierbij rekening met de economische randvoorwaarden.
Zoekt naar innovatieve oplossingen voor technische problemen en houdt hierbij rekening met de economische randvoorwaarden.
De PBA elektronica-ICT werkt plan- en projectmatig.
Reflecteert over tekorten in de eigen kennis en competenties.
Neemt initiatieven om eigen tekorten en competenties te remediëren.

Leerinhoud

Ontwikkelen van een omvangrijk ICT-elektronica project in samenwerking met een bedrijf, instelling of organisatie.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage701,00 uren
Werktijd buiten de contacturen216,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht20,00Scriptie
AcademiejaarAfstudeeropdracht20,00Presentatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht20,00Scriptie
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht20,00Presentatie
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage20,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen.
Enkel punten van ten minste 10 op 20 worden overgedragen naar de tweede examenperiode.
AcademiejaarAfstudeeropdracht40,00Werkstuk
Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen.
Enkel punten van ten minste 10 op 20 worden overgedragen naar de tweede examenperiode.

Toetsing (tekst)

 • Indien de student een tekort heeft op één of meerdere deelexamen (scriptie, stage, werkstuk en presentatie), krijgt de stydebt automatisch een FAIL voor dat deelcijfer en dus ook  voor het volledige opleidingsonderdeel.
  Tijdens de 2de examenkans kan een student het tekort op scriptie en presentatie hernemen. In het geval van een tekort op stage en/of werkstuk dient de student zijn Bachelorproef en stage te hernemen in een volgend academiejaar.

  Doordat stage en bachelorproef als geïntegreeerd geheel worden beschouwd zijn bovenstaande regels noodzakelijk.
 • De  student mag maximaal 6 studiepunten opnemen aan andere opleidingsonderdelen die gelijktijdig geprogrammeerd worden met Bachelorproef en Stage (m.a.w. in één en hetzelfde semester)
 • Bachelorproef en Stage kan op uitzonderlijke basis in semester 1 georganiseerd worden mits de student uiterlijk in juni van het voorafgaand academiejaar aan het opleidingshoofd heeft gemeld dat hij vervroegd wenst af te studeren én de vooropgestelde procedure volgt.

  Alle info is terug te vinden in het stagesyllabus die terug te vinden is op digitap.