Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Reporting Europe30728/1698/1920/1/05
Studiegids

Reporting Europe

30728/1698/1920/1/05
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vissers Nadia
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 150,00

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Journalistiek Frans 1 EN (geslaagd of getolereerd voor Journalistiek Engels EN ((simultaan te volgen met Masterclass audio OF geslaagd of getolereerd voor Masterclass audio) OF (simultaan te volgen met Masterclass video OF geslaagd of getolereerd voor Masterclass video) OF (simultaan te volgen met Masterclass tekst en beeld) OF geslaagd of getolereerd voor Masterclass tekst en beeld)).

Korte omschrijving

Binnen het project Reporting Europe gaan alle studenten op studiereis naar Straatsburg waar o.a. een aantal Europese instellingen en een concentratiekamp worden bezocht.

Voorafgaand aan dat vierdaagse bezoek bereiden de studenten zich inhoudelijk degelijk voor om ter plekke journalistieke opdrachten te vervullen (verplichte gastlessen van experten, bijeenkomsten per redactiegroepje, ...) .

De studenten werken in groep aan een crossmediale opdracht binnen een specifiek thema, begeleid door een lector. De opdracht ligt binnen de context van Europa, Europees beleid en Europese verslaggeving en wordt ter plekke uitgevoerd.

De journalistieke producten worden nadien online gebundeld in een EU dossier op jou.ap.be en tijdens een presentatiemoment mondeling toegelicht aan de begeleidende lectoren.
OLR-Leerdoelen (lijst)

COMBINEREN van media
Je kan in groep werken aan een collectief journalistiek product van pre- tot postproductie, binnen de mediumspecialisatie.
INTERNATIONALISEREN
Je bent intercultureel en internationaal geëngageerd: je hebt kennis van je eigen referentiekader en wereldbeeld en kan en wil dit relateren aan andere zienswijzen.
Je kan de invloed van internationale beroeps- en belangenorganisaties op de beroepsbeoefening in je thuisland expliciteren.
Je kan een vreemde taal (Frans / Engels) mondeling en schriftelijk gebruiken voor journalistieke doeleinden.
Je kan lokale gebeurtenissen en handelwijzen plaatsen in een internationale context door de internationale consequentie van lokale gebeurtenissen en de invloed van een internationale of Europese context aan te geven.
Multiperscpectiviteit: je benadert en begrijpt een situatie, vraagstuk of probleem vanuit meerdere culturele invalshoeken.
VERZAMELEN van informatie
Je kan een vreemde taal (Frans / Engels) mondeling en schriftelijk gebruiken voor journalistieke doeleinden.
Je kan kritisch interviewen in een vreemde taal.

Leerinhoud

Je verwerft meer inzicht in de Europese instellingen en de verslaggeving over de EU in inhoudelijke gastcolleges.

Je hanteert de research-, redactie- en mediatechnische vaardigheden uit je opleiding tijdens het voorbereiden en  maken van je journalistieke groepsproducties.

Je kan crossmediaal samenwerken rond een bepaald Europees thema.

Je krijgt alle info over de opzet van het project, de crossmediale opdrachten en de aanpak ervan in een startbriefing.

Studiematerialen (lijst)

DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Vormen van groepsleren12,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00De crossmediale opdrachten worden geëvalueerd door de begeleidende lectoren. Tijdens een presentatiemoment lichten de verschillende groepen de online publicaties toe.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Studenten krijgen gelijkaardige opdrachten als voor de eerste examenkans.