Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Toolkit Nederlands 229736/1698/1920/1/33
Studiegids

Toolkit Nederlands 2

29736/1698/1920/1/33
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Frateur Wouter, Vanderhaeghen Wilfried
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: De vaardigheidtoets hands-on (digitaal examen schrijven) 32% wordt vaardigheidtoets hands-on (digitaal examen schrijven) 37%. De 5% kennistoets (woordenschat) valt weg.

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
De vaardigheidstoets handson (correct formuleren) 40% en de kennistoets (woordenschat) 10% zijn digitale examens van thuis.
De vaardigheidstoets hands-on "Spreken" (50%) is een mondeling examen via Teams.
De kennistoets 40% mondeling examen gebeurt via Teams , de kennistoets 60% is een digitaal examen van thuis.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Toolkit Nederlands 1 EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Schrijven

Je scherpt je pen in een aantal creatieve schrijfopdrachten: een verhaal, een brief... Tegelijk werk je aan je beheersing van het Nederlands. Je herkent een aantal veel voorkomende fouten en kan ze in eigen en andermans stukken verbeteren. Zo oefen je je eindredactionele vaardigheden.

Je werkt intussen systematisch aan de uitbreiding van je woordenschat door lectuur van een boek en een aantal artikels die de lector voorziet.

Spreken

Je bouwt voort op de verworven skills van het eerste jaar. Tijdens de contacturen frissen we de klinkers nog eens op, maar thuis verder oefenen is de boodschap. Verder pakken we kort de medeklinkers aan. Ook nu is thuis oefenen een absolute voorwaarde om te kunnen slagen, best tien minuten per dag. Daarnaast verschuift het accent naar vlot én correct spreken in journalistieke situaties over o.a. de dagelijkse actualiteit.

OLR-Leerdoelen (lijst)

CREËREN van BEELD & GELUID
je bent in staat de behandelde klinkers, tweeklanken en medeklinkers in teksten en zinnen behoorlijk goed uit te spreken volgens de regels van de standaardtaal en veel voorkomende fouten te vermijden zoals uitgelegd in het handboek
je bent op de hoogte van de juiste woordaccenten zoals in het handboek wordt uitgelegd
CREËREN van TEKST
Je bent in staat fouten tegen taalgebruik en zinsstructuur in de eigen teksten en die van anderen te herkennen en verbeteren
Je beschikt over een basiswoordenschat die je in staat stelt de actualiteit rondmaatschappelijke thema's te volgen en te verslaan en hebt de professionele attitude je woordenschat uit te breiden en daarvoor de juiste bronnen te raadplegen
Je besteedt aandacht en zorg aan je moedertaal en past de spellingsregels toe bij het schrijven van journalistieke teksten.
Je hebt inzicht in de Nederlandse zinsstructuur, ook bij samengestelde zinnen, en kan de meest voorkomende constructiefouten herkennen en voorkomen
PROFESSIONALISEREN
je bent in staat de behandelde klinkers, tweeklanken en medeklinkers in teksten en zinnen behoorlijk goed uit te spreken volgens de regels van de standaardtaal en veel voorkomende fouten te vermijden zoals uitgelegd in het handboek
Je bent in staat fouten tegen taalgebruik en zinsstructuur in de eigen teksten en die van anderen te herkennen en verbeteren
je bent op de hoogte van de juiste woordaccenten zoals in het handboek wordt uitgelegd
Je beschikt over een basiswoordenschat die je in staat stelt de actualiteit rondmaatschappelijke thema's te volgen en te verslaan en hebt de professionele attitude je woordenschat uit te breiden en daarvoor de juiste bronnen te raadplegen
Je besteedt aandacht en zorg aan je moedertaal en past de spellingsregels toe bij het schrijven van journalistieke teksten.
Je hebt inzicht in de Nederlandse zinsstructuur, ook bij samengestelde zinnen, en kan de meest voorkomende constructiefouten herkennen en voorkomen

Leerinhoud

spreken

 • behandelde medeklinkers zeer behoorlijk uitspreken volgens de normen van de standaardtaal
 • klinkers en tweeklanken van eerste jaar opfrissen en met minder fouten uitspreken dan in Toolkit Nederlands 1 Spreken
 • vlot én correct kunnen spreken in journalistieke context 


schrijven

 • Je herkent en remedieert een aantal veel voorkomende typefouten bij schriftelijk formuleren. Tijdens de lessen verbeteren we de oefeningen en krijg je toelichting over de basisstructuur van de enkelvoudige en samengestelde zin. Je oefent het eindredactionele aspect van journalistiek schrijven.
 • Aan de hand van zelfstandige lectuur breid je je woordenschat uit.
 • Je schrijft creatieve teksten.

Studiematerialen (lijst)

Is het Westen de weg kwijt? Een provocatieVerplicht
 • Auteur: Kishore Mahbubani
Klink Klaar, uitspraak- en intonatiegids NederlansVerplicht
 • Auteur: Bernadette Timmermans

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on32,00Digitaal examen Schrijven:
15% staat op het examenonderdeel Correct formuleren (januari).
17% staat op Creatief schrijven (januari en juni).
Evaluatiecriteria spelling --- Fouten tegen de vervoegingen beschouwen we als 'zware overtredingen'. Er worden op het examen (= op alle examenonderdelen van het opleidingsonderdeel Nederlands 2) 2 punten afgetrokken per werkwoordsfout van het totaal voor het facet Schrijven. Voor regelfouten trekken we 1 punt op 20 af.
AcademiejaarKennistoets5,00Digitaal examen. 5% staat op Woordenschat (januari en juni). Evaluatiecriteria spelling: fouten tegen de vervoegingen beschouwen we als 'zware overtredingen'. Er worden op het examen (= op alle examenonderdelen van het opleidingsonderdeel Toolkit Nederlands 2) 2 punten afgetrokken per werkwoordsfout van het totaal van het facet Schrijven. Voor regelfouten trekken we 1 punt op 20 af.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)50,00Spreken Permanente evaluatie: spreken in standaardtaal op basis van mondelinge testen. Voor de gewichtsverdeling van de taken/tests, zie de Studiewijzer op Digitap.
Aanwezigheid in de les / gastles is verplicht. Ongewettigde afwezigheid is -1p/20 afwezigheid
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)13,00Schrijven: opdrachten die de student in de loop van het academiejaar voorlegt en waarop hij individueel feedback krijgt.
Evaluatiecriteria spelling: fouten tegen de vervoegingen beschouwen we als 'zware overtredingen'. Er worden op het examen (= op alle examenonderdelen van het opleidingsonderdeel Toolkit Nederlands 2) 2 punten afgetrokken per werkwoords-fout van het totaal voor het facet Schrijven. Voor regelfouten trekken we 1 punt op 20 af.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00Spreken: inleestest op basis van de vaardigheden behandeld tijdens de contacturen. Zie de Studiewijzer op Digitap voor meer info.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on40,00Schrijven: examenonderdeel 'Correct formuleren' (= aanwijzen, verklaren en verbeteren van constructiefouten)
Evaluatiecriteria spelling --- Fouten tegen de vervoegingen beschouwen we als 'zware overtredingen'. Er worden op het examen (= op alle examenonderdelen van het opleidingsonderdeel Nederlands 2) 2 punten afgetrokken per werkwoordsfout van het totaal voor het facet Schrijven. Voor regelfouten trekken we 1 punt op 20 af.
Tweede examenperiodeKennistoets10,00Schrijven: examenonderdeel 'Woordenschat' (zie verplichte lectuur)
Evaluatiecriteria spelling --- Fouten tegen de vervoegingen beschouwen we als 'zware overtredingen'. Er worden op het examen (= op alle examenonderdelen van het opleidingsonderdeel Toolkit Nederlands 2) 2 punten op 20 afgetrokken per werkwoordsfout ! Voor regelfouten trekken we 1 punt op 20 af.

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten:
Schrijven 50%
Spreken 50%

Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student in totaal ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).
Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.