Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Journalistiek Engels29740/1698/1920/1/72
Studiegids

Journalistiek Engels

29740/1698/1920/1/72
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Os Cecile
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: De kennistoets (schriftelijk examen) van juni, die meetelt voor 22,5%, wordt een online mondeling examen, waarbij ook gevraagd kan worden om tekst op te schrijven.

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20: De kennistoets 100% wordt Kennistoets 40% mondeling examen via Teams. + 30% vaardigheidstoets handson mondeling examen via teams via Teams + 30% vaardigheidstoets handson schriftelijke opdracht via Digitap. Bij de mondelinge examens kan ook gevraagd worden om tekst op te schrijven.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Engels 1 EN geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Engels 2 EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Je verdiept je in de Amerikaanse en Britse media en cultuur. Door gerichte opdrachten verwerf je almaar meer inzicht in de grammatica en beroepsspecifieke Engelse woordenschat. Je oefent uitgebreid je mondelinge taalbeheersing. En je leert je duidelijk en met nuance uit te drukken in een zakelijke mail.

Je leert je vlot uitdrukken in Engelstalige interviews.
Je analyseert actuele problemen a.d.h.v. Engelstalige media.
Je kan Engelstalige artikels omzetten naar vlot Nederlands.

Begincompetenties (tekst)

Credit Taaltraining 2

OLR-Leerdoelen (lijst)

CREËREN van BEELD & GELUID
Je gebruikt een correcte Engelse uitspraak en zinsintonatie en vermijdt de typische uitspraakfouten voor Nederlandstaligen.
Je hanteert correct Engels om je vlot uit te drukken in publieksgerichte presentaties.
Je kan Engels mondeling en schriftelijk gebruiken voor journalistieke doeleinden en hebt begrip voor interculturele situaties en verschillen.
Je neemt een  interview af in het Engels over eender welk onderwerp. Je breidt daartoe je passieve en actieve woordenschat uit op verschillende domeinen.
CREËREN van TEKST
Je bent in staat je mening in correct Engels te verwoorden en (anderstalige) gesprekspartners te interviewen in het Engels.
Je kan nieuwe woordenschat assimileren en actief gebruiken in een nieuwe context.
Je synthetiseert nieuwsberichten uit verschillende Engelse media en vertaalt ze naar correct Nederlands.
Je verwerft door middel van kritisch-informatieve, Engelse mails de nodige informatie over eender welk onderwerp.
INTERAGEREN
Je bent in staat je mening in correct Engels te verwoorden en (anderstalige) gesprekspartners te interviewen in het Engels.
Je hanteert correct Engels om je vlot uit te drukken in publieksgerichte presentaties.
Je kan nieuwe woordenschat assimileren en actief gebruiken in een nieuwe context.
Je neemt een  interview af in het Engels over eender welk onderwerp. Je breidt daartoe je passieve en actieve woordenschat uit op verschillende domeinen.
Je verwerft door middel van kritisch-informatieve, Engelse mails de nodige informatie over eender welk onderwerp.
INTERNATIONALISEREN
Je kan Engels mondeling en schriftelijk gebruiken voor journalistieke doeleinden en hebt begrip voor interculturele situaties en verschillen.
PROFESSIONALISEREN
Je gebruikt een correcte Engelse uitspraak en zinsintonatie en vermijdt de typische uitspraakfouten voor Nederlandstaligen.
Je synthetiseert nieuwsberichten uit verschillende Engelse media en vertaalt ze naar correct Nederlands.
REFLECTEREN op ACTUALITEIT
Je begrijpt Engelstalige teksten, debatten, gastsprekers, radio- en televisieprogramma's over eender welke en beroepsgerichte onderwerpen en kan erover communiceren in correct Engels.
Je kan een radio of TV-programma of een tekst/krantenartikel begrijpen, mondeling of schriftelijk samenvatten en becommentariëren.
Je kan nieuwe woordenschat assimileren en actief gebruiken in een nieuwe context.
REFLECTEREN op MEDIA
Je begrijpt Engelstalige teksten, debatten, gastsprekers, radio- en televisieprogramma's over eender welke en beroepsgerichte onderwerpen en kan erover communiceren in correct Engels.
Je kan een radio of TV-programma of een tekst/krantenartikel begrijpen, mondeling of schriftelijk samenvatten en becommentariëren.

Leerinhoud

 • Intermediate grammar (relative clauses, modals, 
 • Pitfalls en collocations: zelfstudie (syllabus)
 • American and British society: zowel inhoudelijk als op het vlak van woordenschat worden politiek, onderwijs, aardrijkskunde en de media onder de loep genomen. 
 • Words in Context: basiswoordenschat,  samenhangend met deze domeinen
 • Mondelinge bespreking van teksten/programma's uit de gedrukte en audiovisuele pers.
 • Inoefenen van enkele professionele vaardigheden (interview, translation, mail).

Studiematerialen (lijst)

Documenten op DigitapVerplicht
CursusVerplicht
New Contact GrammarVerplicht
 • Auteur: Geert Claeys
Words in Context woordenschatboekVerplicht
 • Auteur: Louise Carleton-Gertsch

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
 • Duur: Academiejaar
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets60,00Hierbij zijn twee geschreven examens voorzien en twee geschreven taken.
De examens leveren 45% van de punten en de taken 15%, samen goed voor 60%
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)40,00Hierbij zijn twee mondelinge opdrachten voorzien en permanente conversatielessen.
De conversaties zorgen voor 30% van de punten en de twee opdrachten voor 10%, samen goed voor 40%.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Dit is een geschreven examen met kennisvragen en oefeningen (60%) en dan een mondeling examen (40%)