Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Communiceren met kleuters A26661/1706/1920/1/90
Studiegids

Communiceren met kleuters A

26661/1706/1920/1/90
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vercauteren Lieven
Andere co-titularis(sen): Dierickx Eva
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Jouw stijl van communiceren is van essentieel belang in de kleuterklas. Jij bent het die de ontwikkeling van deze kinderen ten volle stimuleert. We staan dus allereerst stil bij jouw communicatie- en interactiestijl en reiken tools aan om deze te optimaliseren.

Kinderen leren vooral als ze zich goed en veilig voelen. We richten dan ook onze aandacht op hoe we door middel van communicatie het klasklimaat kunnen verbeteren.

Uiteraard communiceren wij niet alleen met kinderen. Communicatie is een wederkerig proces. Kinderen communiceren met ons en met leeftijdsgenootjes. We bekijken hoe we de sociale competenties van kinderen kunnen verhogen.

Kinderen verwerven taal vanaf hun babytijd. Deze taalontwikkeling loopt echter nog door tijdens de kleuterperiode. Hoe we de taal van jonge kinderen kunnen stimuleren komt ook aan bod. We bekijken ook hoe woordenschat verworven wordt en kan worden uitgebreid. Tenslotte staan we stil bij een aantal didactische aspecten van taal en communiceren. In de ontwikkelingsdoelen van het kleuteronderwijs wordt uiteraard veel aandacht geschonken aan “luisteren” en “spreken”. We leren je hoe je goede activiteiten kan ontwikkelen om met deze doelen aan de slag te gaan.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - taal ontwikkelen
kan vragen, opdrachten en feedback mondeling en schriftelijk helder formuleren
legt uit en illustreert, vanuit casusmateriaal, hoe hij een positieve interactie met kleuters kan bekomen en stimuleren
Interactie - welbevinden en betrokkenheid verhogen
reageert in casuïstiek respectvol op kleuters, rekening houdend met de uniciteit van ieder kind en de diversiteit van de klasgroep
Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
benoemt en onderscheidt verschillende illustratiestijlen en -technieken in prentenboeken
beoordeelt kritisch een verhaal of prentenboek aan de hand van een aantal criteria
legt de principes van woordenschatdidactiek uit
legt uit wat literaire competentie inhoudt en hoe hij deze kan toepassen op kleuterniveau
selecteert verhalen, prentenboeken en poëzie in functie van de leefwereld, het ontwikkelingsniveau en de te bereiken doelen
selecteert een gevarieerd aantal kwaliteitsvolle gedichten, verhalen en prentenboeken voor kleuters uit verschillende recente bronnen
analyseert verhalen en gedichten en leidt uit de achterhaalde kenmerken de kwaliteit ervan af
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
benoemt en acherhaalt kenmerken van een goed kringgesprek
beschrijft de voorwaarden om tot een goed kringgesprek te komen
kan op een kindgerichte (expressief, op niveau, interactief en concreet) en overtuigende manier een verhaal, gedicht of prentenboek vertellen/voordragen
past principes van woordenschatdidactiek toe op aangeboden materiaal
werke een activiteit rond een verhaal, prentenboek of gedicht gestructureerd, creatief en doelgericht uit aan de hand van een vormelijke en inhoudelijke analyse van het materiaal
werkt een activiteit rond een verhaal, prentenboek of gedicht gestructureerd, creatief en doelgericht uit aan de hand van een vormelijke en inhoudelijke analyse van het materiaal
Zelfontwikkeling - onderzoekend handelen
bewijst een groei in de eigen literaire competentie door een overzicht te geven van een gevarieerd aantal recente teksten voor kleuters die hij verkende

Leerinhoud

kan kenmerken van een goed kringgesprek benoemen en achterhalen
beschrijft de voorwaarden om tot een goed kringgesprek te komen
kan vragen, opdrachten en feedback mondeling en schriftelijk helder formuleren
selecteert verhalen, prentenboeken en poëzie in functie van de leefwereld, het ontwikkelingsniveau en de te bereiken doelen
werkt een activiteit rond een verhaal, prentenboek, gedicht gestructureerd uit
past principes van woordenschatdidactiek toe op aangeboden materiaal
legt uit en illustreert, vanuit casusmateriaal, hoe hij een positieve interactie met kleuters kan bekomen en stimuleren
reageert in casuïstiek respectvol op kleuters, rekening houdend met de uniciteit van ieder kind en de diversiteit van de klasgroep
legt de principes van woordenschatdidactiek uit
legt uit wat literaire competentie inhoudt en hoe hij deze kan toepassen op kleuterniveau
beoordeelt kritisch een verhaal of prentenboekaan de hand van een aantal criteria

Studiematerialen (lijst)

Cursus Communiceren met kleuters AVerplicht
  • Auteur: Eva Dierickx en Lieven Vercauteren
StudiewijzerVerplicht
Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaarAanbevolen€ 25,90
  • Auteur: Martine F. Delfos

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Opmerking: 
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets50,00schriftelijk examen - 120'
Semester 2Vaardigheidstoets hands off25,00
Semester 2Vaardigheidstoets simulatie25,00opdracht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie25,00Opdracht
Tweede examenperiodeKennistoets50,00Schriftelijk examen - 120'
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off25,00