Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Verkennen van de wereld A26672/1706/1920/1/76
Studiegids

Verkennen van de wereld A

26672/1706/1920/1/76
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dierickx Eva
Andere co-titularis(sen): Luyckx Kato
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - de klas managen
formuleert belangrijke elementen ter voorbereiding van een uitstap voor wo en legt uit waarmee rekening gehouden moet worden tijdens de uitvoering ervan
legt uit hoe hij kleuters kan begeleiden in verkeersveilig gedrag, rekening houdend met de doelgroep
legt uit hoe hij op een veilige manier voor kleuters een wo-activiteit (bv koken) kan aanbrengen
Interactie - taal ontwikkelen
stelt een streefwoordenlijst op bij een praatplaat en zorgt voor vragen die leiden tot een functionele taalproductie
Leerbevordering - doelgericht werken
bepaalt vanuit de leerplandoelen wo operationele lesdoelen en leerinhouden, afgestemd op de beginsituatie van de kleuter(s)
Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
legt de basiskennis over de bouw van planten en dieren uit in eigen woorden
legt de basiskennis over landschappen, oriëntatie en localisatie, reliëf, topografie, weer en klimaat uit in eigen woorden
legt de basiskennis over planten en dieren uit in eigen woorden
legt verbanden tussen het menselijk lichaam, leefgewoonten en gezondheid
legt verbanden tussen organismen en hun omgeving
plaatst bekende diersoorten in de juiste diergroep
legt de basiskennis over de bouw van planten, zwammen en dieren in eigen woorden uit en herkent en benoemt de onderdelen, gebruik makend van figuren
getuigt van parate kennis betreffende natuur door inheemse bomen en struiken te herkennen a.d.h.v. echt materiaal en door inheemse tuin-, straat- en parkvogels te herkennen a.d.h.v. foto's
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
bouwt een samenhangend activiteitengeheel uit gebaseerd op domeinspecifieke vakkennis
legt in eigen woorden de didactiek van een waarnemingsles uit
legt uit waarmee rekening moet gehouden worden bij het ontwerpen van een duurzaam visueel stappenplan (leesfries)
ontwerpt wo-activiteiten op verschillende domeinen, rekening houdend met alle vakdidactische aspecten, die actief en ontdekkend leren bevorderen
verwoordt de ontwikkeling van ruimtelijke oriëntatie en tijdsbesef bij kleuters en stemt zijn didactisch handelen hierop af
ontwerpt een duurzaam visueel stappenplan (leesfries) voor een kleuterrecept volgens de aangeboden methodieken
werkt een waarnemingsles uit volgens de vooropgestelde richtlijnen en heeft hierbij specifiek aandacht voor fasering van een waarnemingsles - geschikt didactisch materiaal - organisatie - vraagstelling - scheppen van kansen tot ontdekken en exploreren
Zelfontwikkeling - onderzoekend handelen
verzamelt relevante achtergrondinformatie op eigen niveau

Leerinhoud

Na het beëindigen van dit opleidingsonderdeel beheers je de basiskennis (inhouden) van natuur, techniek, tijd, ruimte, mens & maatschappij en de vakspecifieke didactiek.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Opmerking: 
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00