Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Lichamelijke opvoeding26678/1706/1920/1/86
Studiegids

Lichamelijke opvoeding

26678/1706/1920/1/86
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject) als Lichamelijke opvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Taets An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Lichamelijke opvoeding is meer dan leren bewegen. Het omvat evenzeer bewegend leren. Beide zullen een positieve invloed hebben op de harmonische ontwikkeling van het kind.

Met deze cursus willen we de leerkracht van morgen de nodige handvatten aanreiken om op een speelse, verantwoorde en educatieve manier bewegingsopvoeding te geven en dus kinderen enerzijds te leren te bewegen alsook ze spelenderwijs te laten leren.

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.OPGELET: Tijdens dit lessenpakket wordt er van uitgegaan dat je de eindtermen lichamelijke opvoeding van de lagere school beheerst.

Begincompetenties (tekst)

De student beschikt over een basisconditie en is in staat om lichamelijke activiteiten uit te voeren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - de klas managen
legt de veiligheidsvoorschriften, geldig voor zwemonderricht aan (jonge) kinderen, uit
omschrijft de organisatie van activiteiten lichamelijke opvoeding, rekening houdend met noden van kinderen en veiligheidsvoorschriften
verwoordt hoe een lesorganisatie voor een specifieke activiteit lichamelijke opvoeding eruit ziet, rekening houdend met de specificiteit van de doelgroep en eventuele veiligheidsvoorschriften
Interactie - welbevinden en betrokkenheid verhogen
legt uit hoe hij het fysiek en geestelijk welzijn bij kinderen kan bevorderen
Leerbevordering - de beginsituatie bepalen
achterhaalt de specifieke beginsituatie
Leerbevordering - doelgericht werken
kiest en formuleert doelstellingen correct
Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
beheerst domeinspecifieke kennis en vaardigheden en kan deze verbreden en verdiepen
duidt de leerlijn watergewenning in oefeningen en spelvormen aan
kan leerinhouden structureren en vertalen in een samenhangend onderwijsaanbod
legt de betekenis van bewegingsopvoeding uit voor het kleuteronderwijs
legt de betekenis van de algemene bewegingsvaardigheden uit
legt de principes van watergewenning uit
legt verbanden tussen de algemene bewegingsvaardigheden,zowel horizontaal als verticaal
situeert activiteiten lichamelijke opvoeding binnen een leerlijn
Leerbevordering - gevarieerd evalueren
stelt een evaluatievorm op bij een geselecteerd doel
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
demonstreert/speelt het uitgewerkte spel aan/met medestudenten, gebruikmakend van de aangereikte vakdidactiek
kan aangepaste werk- en groeperingsvormen kiezen, afgestemd op de beginsituatie en de te bereiken doelen
legt de principes van foutenanalyse uit en koopelt hieraan remediëringsoefeninen
past een bestaand aanbod (spelvorm) aan aan de specifieke doelgroep aan de hand van het mist-principe
werkt een krachtige leeromgeving lichamelijke opvoeding uit in een lesvoorbereiding
werkt een krachtige leeromgeving uit voor beweging in de eigen klaspraktijk

Leerinhoud

* Spelen kunnen aanbieden en opbouwen in de zaal gebruik makende van correcte lesopbouw.

* Je verdiepen in de inhoud van de verschillende leerlijnen van de algemene bewegingsvaardigheden

* Lessen opstellen en organiseren met kleine en grote materialen

* gebruik maken van vakjargon en vaktaal


* Bewegingskansen schoolbreed zien.

* Inzicht verwerven in de (psycho)motorische en lichamelijke ontwikkeling van het kind.

* opstellingen kiezen op niveau van de doelgroep ( foutenanalyse met bijbehorende differentiatie) rekeninghoudende met hoge actieve leertijd en veiligeleeromgeving

*Kennis maken met een breed gamma aan bewegingsgerelateerde topics.OPGELET: Tijdens dit lessenpakket wordt er van uitgegaan dat je de eindtermen lichamelijke opvoeding van de lagere school beheerst.

In functie van je eigen veiligheid dien je VOOR aanvang van de zwemlessen , fred brevet orka (cfr eindtermen lagere school) of hoger voor te leggen.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Lichamelijke opvoedingVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Handboek Wijs waterwennenVerplicht€ 28,00
  • Auteur: Taets A., Van Puyvelde S. & Plaetinck S. Wijs waterwennen
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00
Leerplan OVSG te raadplegen op http://schoolweb.ovsg.be/ovsgVerplicht
Leerplannen kleuteronderwijs van het GO!-onderwijs van de Vlaamse gemeenschap : http://onderwijs.vlaanderen.be/leerplannen ; http://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding/basisonderwijs/leerplannen-basisonderwijsVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00120 min (digitaal: open boek: wijs waterwennen + leertaak)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00120 min (digitaal: openboek: wijs waterwennen + leertaak)