Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Werkplekleren 3+4 Profiel C27976/1706/1920/1/83
Studiegids

Werkplekleren 3+4 Profiel C

27976/1706/1920/1/83
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject) als Werkplekleren 3+4 Profiel C
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Aerts Annelies
Andere co-titularis(sen): Ardies Jan, Binon Sam, Caluwaerts Dirk, Correwyn Annemieke, Craen Britt, De Feyter Patrice, Dieltiens Merel, Dierickx Eva, Faes Eva, Geeraerts Annelies, Hancké Tom, Hapers Sven, Havermans Inge, Hegge Miet, Jacobs Ludwig, Janssen Roel, Landuyt Ingeborg, Le Maire Heidi, Luyten Lieve, Martens Nele, Pycke Lies, Rosseel Tom, Smits Femke, Sychold Nina, Timmermans Annie, Van Giel Elke, Van Mol Marijn, Vercauteren Lieven, Weemaes Thomas, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar) of 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 600,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Werkplekleren 1 Profiel C OF geslaagd voor Werkplekleren 1 Profiel C) EN (geslaagd voor Werkplekleren 2 Profiel C OF geslaagd voor Werkplekleren 2 Profiel C) EN (geslaagd voor Onderwijzen A OF geslaagd voor Onderwijzen A).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - de klas managen
kan de klas op een gestructureerde wijze managen
neemt op een authentieke en gestructureerde manier de leiding over de klas
Interactie - constructief samenwerken
engageert zich tov de school
Interactie - inspirerend coachen
besteedt aandacht aan waardenontwikkeling en -opvoeding
kan vanuit een expressieve en speelse houding kinderen motiveren
zet leerlingen aan tot ontdekkend en experimenteel leren
Interactie - taal ontwikkelen
realiseert positieve interacties met leerlingen
hanteert een gepast register in functie van communicatiedoel en gesprekspartners
ontwikkelt taal bij leerlingen binnen elk leergebied
verzorgt schriftelijke en mondelinge communicatie
Interactie - diversiteit hanteren
gaat gepast om met kinderen met sociaal-emotionele problemen of gedragsproblemen
Interactie - welbevinden en betrokkenheid verhogen
bevordert de zelfstandigheid en autonomie van de leerlingen
kan vanuit een expressieve en speelse houding kinderen motiveren
Leerbevordering - (internationale) onderwijsgerelateerde kennis integreren
koppelt actuele en maatschappelijke onderwerpen aan leerinhouden
Leerbevordering - de beginsituatie bepalen
achterhaalt de algemene en specifieke beginsituatie
Leerbevordering - doelgericht werken
kan doelstelingen kiezen, formuleren en afstemmen op de beginsituatie
Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de basiskennis van de leerinhouden nodig voor de lessen/activiteiten
selecteert geschikte leerinhouden en -ervaringen
Leerbevordering - gevarieerd evalueren
bereidt observatie- en evaluatiemomenten voor
evalueert het lesverloop in de lesvoorbereiding
observeert/evalueert met het oog op bijsturing
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
brengt de leerinhouden helder en duidelijk over
creëert een rijke, gedifferentieerde leeromgeving met hulp van de mentor
gebruikt aangepaste werk- en groeperingsvormen
kan leerinhouden en -ervaringen structureren en vertalen in een samenhangend onderwijsaanbod
kan leerinhouden en -ervaringen thematisch uitwerken en aanbieden
kiest en ontwikkelt functionele, rijke en creatieve ontwikkelingsmiddelen/leermaterialen
bereidt zelfstandig lessen/activiteiten voor voor de verschillende leergebieden
integreert tussendoortjes uit de verschillende muzische domeinen in het dagverloop
voert zelfstandig lessen/activiteiten uit voor de verschillende leergebieden
Zelfontwikkeling - planmatig handelen
voert administratie in functie van het werkplekleren correct uit

Studiematerialen (lijst)

stagereglement werkpleklerenVerplicht
WerkpleklerenVerplicht
  • Auteur: Stagebureau OT

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage208,00 uren
Werktijd buiten de contacturen392,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht0,00
AcademiejaarStage100,00
AcademiejaarPortfolio0,00