Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Werkplekleren 3+4 Profiel B28159/1706/1920/1/00
Studiegids

Werkplekleren 3+4 Profiel B

28159/1706/1920/1/00
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject) als Werkplekleren 3+4 Profiel B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Aerts Annelies
Andere co-titularis(sen): Ardies Jan, Binon Sam, Caluwaerts Dirk, Correwyn Annemieke, Craen Britt, De Feyter Patrice, Dieltiens Merel, Dierickx Eva, Faes Eva, Geeraerts Annelies, Hancké Tom, Hapers Sven, Havermans Inge, Hegge Miet, Jacobs Ludwig, Janssen Roel, Landuyt Ingeborg, Le Maire Heidi, Luyten Lieve, Martens Nele, Pycke Lies, Rosseel Tom, Smits Femke, Sychold Nina, Timmermans Annie, Van Giel Elke, Van Mol Marijn, Vercauteren Lieven, Weemaes Thomas, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar) of 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 600,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Werkplekleren 1 Profiel B OF geslaagd voor Werkplekleren 1 Profiel B) EN (geslaagd voor Werkplekleren 2 Profiel B OF geslaagd voor Werkplekleren 2 Profiel B) EN (geslaagd voor Onderwijzen A OF geslaagd voor Onderwijzen A).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - de klas managen
neemt op een authentieke en gestructureerde manier de leiding over de klas
Interactie - inspirerend coachen
besteedt aandacht aan waardenontwikkeling en -opvoeding
zet kinderen aan tot ontdekkend en experimenteel leren
Interactie - taal ontwikkelen
realiseert positieve interacties met leerlingen
hanteert een gepast register in functie van communicatiedoel en gesprekspartners
creëert een context die schriftelijke en mondelinge communicatie bij leerlingen stimuleert
past het taalgebruik aan aan de ouders (inclusief anderstalige ouders)
verzorgt schriftelijke en mondelinge communicatie
Interactie - diversiteit hanteren
gaat op een gepaste manier om met leerlingen met sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen
Interactie - welbevinden en betrokkenheid verhogen
bevordert zelfstandigheid en autonomie bij leerlingen
Leerbevordering - (internationale) onderwijsgerelateerde kennis integreren
koppelt actuele en maatschappelijke onderwerpen aan leerinhouden
Leerbevordering - de beginsituatie bepalen
bepaalt de algemene en specifieke beginsituatie
Leerbevordering - doelgericht werken
selecteert relevante doelstellingen die afgestemd zijn op de beginsituatie
Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de basiskennis en leerinhouden van de verschillende leergebieden en brengt deze concreet en helder over
Leerbevordering - gevarieerd evalueren
observeert/evalueert met het oog op bijsturing
bereidt observatie en evaluatie voor en voert deze zelfstandig uit
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
creëert een leeromgeving die ontdekkend en actief leren bevordert
creëert een rijke en gedifferentieerde leeromgeving
kan leerinhouden en -ervaringen structureren en vertalen in een samenhangend onderwijsaanbod
leert leerlingen verantwoord en doelgericht met ict omgaan
integreert tussendoortjes uit de verschillende muzische domeinen in het dagverloop
voert activiteiten/lessen uit met focus op differentiatie voor de verschillende leergebieden
Zelfontwikkeling - planmatig handelen
voert klasadministratie correct en zelfstandig uit
neemt niet klasgebonden taken van de leraar over

Studiematerialen (lijst)

stagereglement werkpleklerenVerplicht
WerkpleklerenVerplicht
  • Auteur: Stagebureau OT

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage208,00 uren
Werktijd buiten de contacturen392,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage100,00
AcademiejaarProjectopdracht0,00
AcademiejaarPortfolio0,00