Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Onderwijzen A26662/1706/1920/1/27
Studiegids

Onderwijzen A

26662/1706/1920/1/27
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie
    Keuzepakket:
    • Palet orthopedagogie Bachelor 3
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Luyckx Kato
Andere co-titularis(sen): Hapers Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

De studiewijzer brengt het opleidingsonderdeel verder in kaart en biedt houvast om het studiemateriaal te verwerken en de beoogde leerdoelen te verwerven. De studiewijzer is te raadplegen op de elektronische leeromgeving Digitap.

Begincompetenties (tekst)

zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - taal ontwikkelen
instrueert helder, eenduidig en doelgericht, afgestemd op de doelgroep
Leerbevordering - de beginsituatie bepalen
bepaalt de algemene en specifieke beginsituatie
gaat om met een dynamische beginsituatie
Leerbevordering - doelgericht werken
analyseert kritisch de eindtermen/ontwikkelingsdoelen
analyseert kritisch de structuur van leerplannen
selecteert doelen afgestemd op de beginsituatie van de leerling(en)
Leerbevordering - gevarieerd evalueren
evalueert breed en groeigericht
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhoud en de te bereiken doelen
past didactische principes adequaat toe
selecteert geschikte groeperingsvormen
voorziet een gedifferentieerd aanbod dat uitdaging biedt aan alle leerlingen
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in

Leerinhoud

In dit olod krijgt de student een inleiding omtrent de basisdidactiek en pedagogiek voor het kleuteronderwijs. Centraal staat de dagelijkse werking in de kleuterklas, waarbij vanuit observatie doelgerichte activiteiten worden uitgewerkt op niveau van de kinderen in de klas. Hiertoe leer je werken met leerplannen en eindtermen en gericht observeren ifv de beginsituatie én evaluatie.

De student krijgt handvaten om een gerichte lesvoorbereiding uit te werken, te observeren en verschillende werkvormen voor de kleuterleeftijd te verkennen.

Studiematerialen (lijst)

Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00Simulatie van vaardigheden op schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00Simulatie van vaardigheden op schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Een verdere verduidelijking van de evaluatie binnen dit opleidingsonderdeel vind je in de ECTS-fiches van het CVO waar je dit opleidingsonderdeel volgt.

Aanwezigheid van 70% is vereist om te kunnen slagen voor dit opleidingsonderdeel. Afwezigheid moet steeds gewettigd worden.