Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Onderwijzen B26665/1706/1920/1/32
Studiegids

Onderwijzen B

26665/1706/1920/1/32
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject) als Didactisch werken B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dierickx Eva
Andere co-titularis(sen): Luyckx Kato
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Het schriftelijk examen wordt vervangen door een digitaal examen.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie toelatingsvoorwaarden.

Leerdoelen van het opleidingsonderdeel 'Onderwijzen A' wordt tegelijkertijd gevolgd.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - de klas managen
legt uit hoe een dag/week in een kleuterklas optimaal kan verlopen
legt uit, aan de hand van voorbeelden, wat kindaangepast klasmanagement inhoudt
Interactie - inspirerend coachen
legt uit wat verstaan wordt onder zelfsturing en wat het belang hiervan is voor de ontwikkeling van (kwetsbare) jonge kinderen
past principes voor een doordacht keuzeproces en opruimproces toe en geeft deze aan
Interactie - welbevinden en betrokkenheid verhogen
legt in eigen woorden het belang van een positief leef- en leerklimaat (en leerkracht-kindrelatie) uit
legt uit hoe hij kinderen tijdens hoekenwerk optimaal kan begeleiden en stimuleren
verwoordt de betekenis van de concepten welbevinden en betrokkenheid en het belang van deze procesindicatoren voor de ontwikkeling van het kind
Leerbevordering - de beginsituatie bepalen
legt uit wat verstaan wordt onder executieve functies en wat het belang hiervan is voor de ontwikkeling van (kwetsbare) jonge kinderen
Leerbevordering - doelgericht werken
selecteert, vertrekkende vanuit de beginsituatie, leerplandoelen en operationaliseert deze tot concrete lesdoelen
Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
beoordeelt een rode draad op de kwaliteit en functionaliteit en vult deze aan, rekening houdend met de geziene criteria voor het opstellen van een rode draad
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
legt uit hoe een functioneel en ontwikkelingsgericht onthaal- en slotmoment in de kleuterklas verloopt
legt uit welke activiteiten (o.a. stappenplan, terugblikgesprek,) het zelfsturend vermogen van kleuters stimuleren en hoe dit best gebeurt
past de principes van het uitwerken en begeleiden van een rijk, functioneel hoekenwerk toe op casusmateriaal
past didactische inzichten met betrekking tot het uitwerken van een rijk en samenhangend thema op niveau toe
stelt een functionele voorbereiding op aan de hand van het ap-sjabloon
legt de begrippen hoekverrijking, milieuverrijking, hoekaankleding, hoekenwerk en impulsen uit en kan hiervan voorbeelden geven
beoordeelt een voorbereiding (voor geleide activiteiten en hoekenwerk) op de kwaliteit en functionaliteit en vult deze aan, rekening houdend met de geziene criteria voor het opstellen van een voorbereiding
Zelfontwikkeling - planmatig handelen
beoordeelt een weekschema op de kwaliteit en functionaliteit en vult dit aan, rekening houdend met de geziene criteria voor het opstellen van een weekschema

Leerinhoud

Algemene didactische en psychopedagogische thema’s:  

 • lesvoorbereiding: AP-sjabloon voor de voorbereiding, werken met leerplannen OVSG/GO!, concrete doelen formuleren,didactische werkvormen voor de kleuterklas
 • hoekenwerk in de kleuterklas
 • thematisch werken
 • dag- en weekplanning
 • kern van ervaringsgerichte onderwijsvisie: welbevinden en betrokkenheid    
 • klasmanagement
 • Executieve functies

Studiematerialen (lijst)

Cursus Onderwijzen (Blackboard)Verplicht
StudiewijzerVerplicht
Handboek Ervaringsgericht werken met kleuters in het basisonderwijsAanbevolen€ 29,00
 • Auteur: Laevers, F
Handboek Groei- en leerlijnen in de kleuterschoolAanbevolen€ 59,50
 • Auteur: Boone, M
Leerplannen kleuteronderwijs van het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - http://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding/basisonderwijs/leerplannen-basisonderwijsVerplicht
Leerplanzoeker van OVSG - http://schoolweb.ovsg.be/ovsgVerplicht
Ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon basisonderwijs - http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/ontwikkelingsdoelen-en-eindtermen-voor-het-gewoon-basisonderwijs-informatie-voor-de-onderwijspraktijkVerplicht
 • Auteur: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Ontwikkelingsdoelen voor kleuters - http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/kleuteronderwijs/index.htmVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets50,00Schriftelijk examen - 120'
Semester 1Vaardigheidstoets hands off50,00Schriftelijk examen - 120'
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00Schriftelijk examen - 120'
Tweede examenperiodeKennistoets50,00Schriftelijk examen - 120'