Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Werkplekleren 2 Profiel B28158/1706/1920/1/63
Studiegids

Werkplekleren 2 Profiel B

28158/1706/1920/1/63
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject) als Werkplekleren 2 Profiel B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Aerts Annelies
Andere co-titularis(sen): Ardies Jan, Binon Sam, Caluwaerts Dirk, Correwyn Annemieke, Craen Britt, De Feyter Patrice, Dieltiens Merel, Dierickx Eva, Faes Eva, Geeraerts Annelies, Hancké Tom, Hapers Sven, Havermans Inge, Hegge Miet, Jacobs Ludwig, Janssen Roel, Landuyt Ingeborg, Le Maire Heidi, Luyten Lieve, Martens Nele, Pycke Lies, Rosseel Tom, Smits Femke, Sychold Nina, Timmermans Annie, Van Giel Elke, Van Mol Marijn, Vercauteren Lieven, Weemaes Thomas, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 300,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - de klas managen
creëert een veilige en werkbare klasruimte
neemt op een authentieke en gestructureerde manier de leiding over de klas
Interactie - constructief samenwerken
engageert zich ten opzichte van de school
overlegt en werkt samen op vraag binnen het schoolteam en komt afspraken na
stelt zich op een respectvolle en empathische manier op
werkt correct samen met collega's
Interactie - inspirerend coachen
kan vanuit een expressieve en speelse houding kinderen motiveren
Interactie - taal ontwikkelen
hanteert een gepast register in functie van communicatiedoel en gesprekspartners
realiseert positieve interacties met de leerlingen
past het taalgebruik aan aan het niveau van de doelgroep
verzorgt schriftelijke en mondelinge communicatie
Interactie - welbevinden en betrokkenheid verhogen
hanteert een omgangswijze met focus op goed welbevinden van leerlingen
kan vanuit een expressieve en speelse houding kinderen motiveren
Leerbevordering - doelgericht werken
concretiseert opgelegde doelstellingen
Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de inhouden van de gegeven lessen/activiteiten
selecteert geschikte leerinhouden en -ervaringen met ondersteuning van de mentor
Leerbevordering - gevarieerd evalueren
evalueert het lesverloop in het lesvoorbereidingsformulier
observeert/evalueert met het oog op bijsturing
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
gebruikt aangepaste werk- en groeperingsvormen
bereidt met ondersteuning lessen/activiteiten voor voor de verschillende leergebieden
voert met ondersteuning lessen/activiteiten uit voor de verschillende leergebieden
achterhaalt de algemene en specifieke beginsituatie met ondersteuning van de mentor
kiest functionele, rijke en creatieve ontwikkelingsmiddelen/leermaterialen met ondersteuning van de mentor
Zelfontwikkeling - kritisch reflecteren
evalueert het lesverloop in het lesvoorbereidingsformulier
houdt rekening met verkregen feedback bij het uitvoeren van activiteiten
Zelfontwikkeling - planmatig handelen
assisteert de mentor bij het uitvoeren van administratieve taken
houdt rekening met verkregen feedback bij het uitvoeren van activiteiten
voert administratie in functie van het werkplekleren correct uit
Zelfontwikkeling - veerkrachtig handelen
is bereid zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden
neemt initiatief

Studiematerialen (lijst)

stagereglement werkpleklerenVerplicht
WerkpleklerenVerplicht
  • Auteur: Stagebureau OT

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage128,00 uren
Werktijd buiten de contacturen172,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Stage100,00
Semester 2Projectopdracht0,00
Semester 2Portfolio0,00