Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Morele opvoeding 610483/1707/1920/1/21
Studiegids

Morele opvoeding 6

10483/1707/1920/1/21
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • 3de bachelor : Niet-confessionele zedenleer
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Morele opvoeding 6
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Beckers Kurt
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Bereidheid tot vrijzinnig engagement. Eindcompetenties van de voorafgaande opleidingen Studenten via SLO dienen minimum al 30 studiepunten te hebben verworven. Studenten via geïntegreerde lerarenopleiding dienen minimum al 60 studiepunten te hebben verworven. Niveau: gespecialiseerd

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
formuleert op waarden- en normen gebaseerde pro- en contra bij ethische stellingen
geeft voorbeelden van cross-culturele en intra-culturele waarde-en normverschuivingen
Leerbevordering: (internationale) onderwijsgerelateerde kennis inzetten
geeft opzet en resultaten van de in de cursus besproken experimenten in eigen woorden weer
lokaliseert het vrijzinnig humanistisch opvoedingsideaal in het onderwijsveld
Leerbevordering: geschikte inhouden hanteren
analyseert een moreel dilemma en stelt een beperkt discussieplan hierover op
hanteert de methode van Simon en Raths in een lesontwerp
leidt de stadia en niveaus van morele ontwikkeling volgens Kohlberg af uit een morele argumentatie of overweging
onderscheidt begrippen en concepten van de descriptieve moraalfilosofie
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
ontwikkelt een argumentatie voor de inrichting van levensbeschouwelijke vakken
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
analyseert drogredeneringen

Leerinhoud

Opvoeding is nooit waardevrij. Problemen rond moraal, opvoeding en levensbeschouwing.

Inleiding tot de axiologie: oorsprong en aard van normen en waarden.

Sociaal-psychologische experimenten en hun consequenties op het didactisch handelen bij morele opvoeding.

Filosofische en wetenschappelijke benadering van moraal.

Analyse van het onderwijs op levensbeschouwelijke basis. Verschillende theorieën ivm waardevorming

Praktisch gedeelte:
Oefening: indienen paper

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus via DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00Indienen paper
Semester 2Kennistoets50,00Schriftelijk examen van 60 min, op voorwaarde van een gepresteerde aanwezigheid van 75% tijdens de hoorcolleges voor de reguliere studenten KO, LO en postgraduaat NCZ
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00Indienen paper
Tweede examenperiodeKennistoets50,00Schriftelijk examen van 60 min, op voorwaarde van een gepresteerde aanwezigheid van 75% tijdens de hoorcolleges voor de reguliere studenten KO, LO en postgraduaat NCZ

Toetsing (tekst)

1ste examenperiode Schriftelijk examen: 60'
2de examenperiode Mondeling examen: 20'

Er is een verplichte aanwezigheid van 75% nodig tijdens de hoorcolleges om te kunnen deelnemen aan de examens van de eerste en tweede examenperiode.
Morele opvoeding is een olod dat behoort tot een opleiding die leidt tot het vereiste bekwaamheidsattest om les te kunnen geven in een levensbeschouwing, waar naast de cognitieve vorming ook attitudevorming uiterst belangrijk zijn.
Afwezigheden gewettigd door doktersattesten en/of bewijs van overmacht worden niet in rekening gebracht."