Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Office management GZZ/128334/1699/1920/1/82
Studiegids

Office management GZZ/1

28334/1699/1920/1/82
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Eester Ria
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.09.2019 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Via deze cursus kunnen studenten efficiënt leren werken op een medisch secretariaat en aan een balie in een organisatie van de gezondheidszorg, verzekeringsmaatschappij of farmaceutisch bedrijf. Hierbij maken we hen bewust van de noodzakelijke competenties die zij dienen te ontwikkelen om dit waar te maken en begeleiden we hen voor de ontwikkeling hiervan.

Begincompetenties (tekst)

De student: - kan ICT-tools goed beheren 

- heeft een basiskennis ziekteleer en medische terminologie 

- heeft een goede beheersing van Nederlands, Frans en Engels 

- heeft goede communicatievaardigheden 

- kan vlot informatie via brochures, boeken, het internet, ... opzoeken en correct gebruiken

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communicatie
De student communiceert zowel intern als extern, doelgericht en zelfstandig met diverse stakeholders.
Dienstverlenende ingesteldheid
De student biedt een correcte, snelle, adequate en klantgerichte service aan en draagt zo zorg voor het imago van de organisatie.
De student lost problemen voor patiënten/artsen/werkgevers efficiënt en snel op.
Kritische ingesteldheid
De student heeft kennis en inzicht in arbeidsreglementering, sociale zekerheid, beroepsgeheim en ethische aspecten van het medisch secretariaat.
Management support
De student maakt doeltreffend en vlot gebruik van de gepaste ICT-tools ter ondersteuning van de werking van de organisatie.
De student houdt het medisch secretariaat efficiënt draaiende.
Organisatie
De student organiseert en beheert autonoom en systematisch de administratie zodat alle informatie efficiënt toegankelijk is voor wie erover mag beschikken.
De student zoekt, verzamelt en archiveert klassieke en digitale informatie, kent dossiersystemen, klasseer- en archiveringsmethoden en zorgt voor efficiënte informatiedoorstroming en -verwerking en medische dossierssystemen.
De student werkt ordelijk en oplossingsgericht en levert correct werk af met oog voor detail, ook onder tijdsdruk en in stresssituaties.

Leerinhoud

Theoretische en praktische info om efficiënt te kunnen werken op een medisch secretariaat en het ontwikkelen van de hiervoor noodzakelijke competenties.

Studiematerialen (lijst)

CursusVerplicht
Powerpoint-presentatiesVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Opmerking: Het schriftelijk examen heeft een maximale voorziene tijd van 2 uur. Het mondelinge gedeelte van het examen zal maximaal 15 minuten duren (met een voorbereidingstijd van maximaal 15 minuten).
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht20,00Student dient autonoom een project schriftelijk uit te werken. De conclusie dient te worden gepresenteerd aan de medestudenten. De puntenverdeling gebeurt als volgt: presentatie (5 p), de vragen (5 p), de lay - out (5 p) en correct schriftelijk taalgebruik (5 p).
AcademiejaarKennistoets50,00Alle opgedane kennis wordt getoetst aan de hand van een schriftelijk examen met gesloten, open en meerkeuzevragen. Dit schriftelijk examen telt mee voor 50 %.
AcademiejaarKennistoets30,00Na het afleggen van het schriftelijk examen over de opgedane kennis, krijgen de studenten nog 3 vragen die ze mondeling dienen te verdedigen. Dit mondelinge examen telt mee voor 30 %.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Bij de tweede examenkans krijgen de studenten een schriftelijk examen over de gehele cursus dat voor 100 % zal meetellen.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies