Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
English I : medical/127106/1699/1920/1/40
Studiegids

English I : medical/1

27106/1699/1920/1/40
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Boey Ann
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.09.2019 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: Tweede examenkans: mondeling digitaal examen via Teams gesloten boek, examentijd 15 min. Zie digitap voor meer informatie.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor English I OF (geslaagd of getolereerd voor English I/1-2 EN geslaagd of getolereerd voor English II/3-4).

Korte omschrijving

In deze module wordt het eerste deel van het handboek afgewerkt.
Studenten worden getraind op specifieke vakterminologie, maar ook op het omschrijven van pathologieën ed.
Er is ook ruimte voor korte spreekoefeningen.

Begincompetenties (tekst)

Goede basiskennis Engels.

Geslaagd zijn of getolereerd voor English I 1&2 EN English II 3&4.

Level B2 volgens Europees referentiekader.


OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management werkt stipt, snel, doelmatig , ordelijk en nauwkeurig.
De student past de basisregels van de Engelse grammatica toe.
De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student analyseert een medisch artikel.
De student benoemt de pathologieƫn juist in het Engels, hun symptomen, diagnoses, remediƫring en preventie.
De student gebruikt de juiste medische terminologie in het Engels.
De student schat met gebruik van de aangeleerde woordenschat een case study in en beoordeelt en evalueert die.

Leerinhoud

* Studenten krijgen een algemene vorming in het Engels m.b.t. de werkwereld van de medische secretaris/secretaresse.
* Ze kennen de basiswoordenschat in het Engels die artsen en verpleegkundigen gebruiken.
* Ze kennen de juiste terminologie m.b.t. de pathologieën.
* Behalve deze vakterminologie verwerken studenten een aantal teksten met algemeen-economische inhoud ter verbetering van hun algemene paraatheid in de Engelse taal.
* Deel van de te verwerken leerstof komt als zelfstudie. Verder materiaal wordt door doceren, oefeningen allerhande en diverse werkvormen overgebracht.

* De basisgrammatica (vooral tenses) wordt opgefrist.

Studiematerialen (lijst)

Medical Terminologie. Get connected.Verplicht
  • Auteur: Suzanne S. Trucht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,50 uren
Practicum en/of oefeningen10,50 uren
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets80,00Er wordt een schriftelijk examen afgenomen met inzichts-, kennis- en toepassingsvragen gebaseerd op het eerste deel van de cursus.
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)20,00Studenten kiezen een onderwerp dat aan bod is geweest tijdens de lessen en schrijven een samenvatting op basis van een aantal gelezen artikels. Aansluitend volgt een gesprek met de lector over de schriftelijke voorbereiding (individueel).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Een schriftelijk examen met inzichts-, kennis- en toepassingsvragen gebaseerd op het eerste deel van de cursus.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies