Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Medische vorming I/125721/1699/1920/1/92
Studiegids

Medische vorming I/1

25721/1699/1920/1/92
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Lannie Patrick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.09.2019 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: Tweede examenkans: mondeling digitaal examen via Teams. Zie digitap voor meer informatie.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Medische vorming /1-2-3-4.

Korte omschrijving

Ademhalingsstelsel:
Vooreerst komen de anatomie en de fysiologie van het ademhalingsstelsel aan bod, daarna wordt de pathologie ervan bestudeerd. In een praktijkopdracht oefenen de studenten een deel van hun latere beroepsvaardigheden in, nl. specifieke vaktaal omzetten in voor de leek verstaanbare taal, uitleg verschaffen over een aandoening, en eventueel uitleg geven over bestaande patiëntenbrochures of zelfhulpgroepen hieromtrent. Dit gebeurt in groepjes van 2 of 3. (zie ook : evaluatie)
Endocrinologie:
In de studie van het hormoonstelsel worden de belangrijkste hormoonklieren met hun hormonen en de werking ervan besproken, zonder al te diep in te gaan op de anatomie of fysiologie van de specifieke klieren. Aandacht wordt vooral besteed aan inzicht in het hypofyse-hypothalamussysteem en het mechanisme van de negatieve terugkoppeling. Dit is een inleiding op de pathologie van het hormoonstelsel die in module 7 aan bod komt.
Medische terminologie: aansluitend op de studie van het eerste jaar, wordt de medische terminologie op systematische wijze verder ingestudeerd a.d.h.v. het gebruikte handboek.

Begincompetenties (tekst)

•De student kan tijdens een hoorcollege op een overzichtelijke manier noteren, kan hoofdzaken onderscheiden van bijzaken.
•De student gaat zelf actief en spontaan op zoek naar uitleg over de leerstof.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management kan klassieke en digitale informatie opzoeken, verzamelen en archiveren. Hiervoor hanteert de Bachelor Office Management up to date dossiersystemen, klasseer- en archiveringsmethoden en ICT-technologie (document management systemen) en zorgt voor efficiënte informatiedoorstroming en -verwerking.
De student geeft uitleg over medische onderwerpen uit de cursus.
De Bachelor Office Management kan het eigen handelen en denken, dat van anderen en zijn omgeving evalueren. De Bachelor Office Management kan problemen die ontstaan signaleren en bijdragen tot de oplossing ervan. De Bachelor Office Management hanteert hierbij een brede interesse en openheid voor andere culturen, de actualiteit, de politiek, het maatschappelijke en economische gebeuren.
De student benadert medische teksten en gegevens op basis van objectieve kennis.
De Bachelor Office Management toont een actieve houding t.o.v. de beroepsontwikkeling, beseft de noodzaak tot levenslang leren en is bereid om bij te scholen. De Bachelor Office Management heeft aandacht voor nieuwe tendensen, aanvaardt opmerkingen en leert uit eigen fouten.
De student bezit de attitude om ongekende medische termen, die men in dossiers en verslagen aantreft, op te zoeken in een medisch verklarend woordenboek.
De student ontleedt ongekende medische termen a.d.h.v. gekende woorddelen.
De Bachelor Office Management heeft kennis van het beleid en organisatie van de gezondheidszorg, van interne structuren binnen bepaalde gezondheidsvoorzieningen en hun wisselwerking met externe structuren. De Bachelor Office Management kan de medische registratie, nomenclatuur en boekhoudkundige verrichtingen toepassen. De Bachelor Office Management heeft een praktische achtergrondkennis van anatomie, fysiologie, farmacologie en pathologie. De Bachelor Office Management kan EHBO-technieken toepassen en een aantal eenvoudige medische gegevens van de patiënt (lengte, gewicht,...) registreren.
De student schrijft alle geziene medische termen correct en kan deze uitleggen.
De student schrijft, verklaart en situeert de medische termen van de cursus in hun juiste context.
De student verklaart en situeert frequent gebruikte afkortingen i.v.m. het betreffende stelsel.

Leerinhoud

Ademhalingsziekten:
•Ziekten van neus, neusbijholten en keelholte
•Luchtweginfecties
•Longontsteking
•Bronchiëctasieën
•Pneumothorax
•Atelectase
•Tuberculose
•COPD
•Asthma bronchiale
•Bronchuscarcinoom
•Longziekten als beroepsziekten
•Longembolie
•Mucoviscidose

Endocrinologie:
•Werking van een hormoon
•Regelkringen met negatieve terugkoppeling
•De schildklier (glandula thyroidea)
•De bijschildklieren (glandulae parathyroideae)
•De bijnieren (glandulae suprarenales)
•Het hersenaanhangsel of hypofyse (glandula pituitaria)
•De endocriene pancreas: de eilandjes van Langerhans
•De gonaden
•Weefselhormonen

Studiematerialen (lijst)

Anatomie en fysiologie : een inleidingVerplicht
  • Auteur: Martini, Frederic H.; Bartholomew, Edwin F.; Ober, William C.
Coëlho: Zakwoordenboek der geneeskundeVerplicht€ 39,90
  • Auteur: A.A.F. Jochems, e.a.
Handboek medische ziekteleer voor niet-mediciVerplicht
  • Auteur: VAN STEENBERGEN WERNER
Medische terminologieVerplicht€ 72,00
  • Auteur: PENNING & VELTHOVEN
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): VerplichtOnderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen78,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00schriftelijk examen met mondelinge toelichting
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijk examen met mondelinge toelichting

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies